34Виплата_стипендії19

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1.Міністерство освіти і науки України
2. Міністру освіти і науки України
Просимо підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей лист є зверненням з метою реалізації наших прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист також стосується стипендіальних прав усіх 100% студентів України, тобто, є зверненням Щербатої А.В. стосовно суспільного інтересу – інтересу 1,5-мільйонного студентського суспільства України – як усередненого («репрезентативного») представника цієї спільноти, пов'язаного із забезпеченням його благополуччя, стабільності, безпеки та сталого розвитку.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до наших персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної для реалізації наших прав людини.
NB! Офіційно повідомляємо, що цей письмовий електронний лист підписаний нами простими електронними підписами відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації нас як підписувачів листа – а саме власноручних підписів у вигляді наших власних прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата», «А.В. Щербата».
У цьому листі ми об’єднали вимоги, право на які передбачене законами України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) СКАРГУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації наших прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, ми користуємося своїм конституційним правом, і подаємо їх в одному листі.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем нашого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається.
І. Факти
Щербата Анастасія Віталіївна є студенткою 1 курсу факультету психології Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП) денної форми навчання за бюджетні кошти. Їй як дитині з інвалідністю (інваліду з дитинства 2 групи) з малозабезпеченої родини призначена та до лютого 2019 року в останні дні місяця виплачувалась соціальна стипендія в розмірі 1 180 грн. (в січні 2019 р. – 1 210 грн.) З лютого 2019 року виплата стипендії припинена. На звернення студентки їй усно повідомили, що виплата стипендії припинена через наявність у неї двох незадовільних оцінок за результатами І семестру. І той факт, що заборгованість ліквідована, і з 14.02.19 незадовільних оцінок вже немає, для виплати стипендії не має жодного значення.
Відповідно до приписів Конституції України, кожен має право на освіту, і державні гарантії цього права включають надання державних стипендій та пільг студентам в розмірах, що забезпечують достатній життєвий рівень кожного та його сім'ї, включно достатнє харчування, одяг, житло, охорону здоров'я, медичну допомогу тощо. При цьому соціальні виплати та допомоги, включно стипендії, включно соціальні, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Право кожного студента публічного вищого навчального закладу (ВНЗ) на стипендію передбачене і законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту».
Подібні приписи права встановлені і міжнародно-правовими нормами України загальносвітової та регіональної дії, зокрема, Європейською Конвенцією про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ), що є частиною законодавства України з 03.08.1997 року, а також практикою Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як джерелом національного права.
Наведене означає, що студентська стипендія за своєю природою є не призом за успішне навчання, а інструментом забезпечення базових потреб людини на харчування, житло, лікування, одяг тощо на час здобуття освіти. Відтак, вона має безумовно виплачуватися КОЖНОМУ студенту у достатньому для забезпечення щонайменше базових потреб розмірі. Найуспішнішим студентам можуть виплачуватися додаткові стипендії чи доплати.
Забезпечення реалізації на практиці усіх прав людини, відповідно до ст.1 ЄКПЛ, покладене на державу (владу). Це означає, що влада має забезпечити кожному щонайменше 4 доступи до кожного права: юридичний, інформаційний, фізичний та фінансовий.
Забезпечення права на стипендію в Україні покладене на відповідальні органи публічної влади, в першу чергу на уряд України (КМУ), включно і Міністерство освіти та науки України (МОН) як його складову. Це означає, що саме ці органи влади та їх посадові особи зобов’язані створити в державі адекватне середовище для уможливлення сукупності усіх видів доступу кожного студента до вчасного отримання стипендії в належному розмірі. Інструментами для цього є створення та подання уповноваженим органам проектів (текстів) законопроектів та інших нормативних актів, ухвалення власних нормативних актів, ухвалення управлінських рішень, пряме та/чи непряме фінансування відповідних видатків тощо.
В реальності, МОН та уряд протиправно створили в державі правове та фінансове середовище, де жодний з 1,5 мільйонів студентів не отримує державну стипендію, яка б забезпечила рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом, а понад мільйон студентів взагалі позбавлені стипендіального забезпечення.
Наскільки ми розуміємо, при призначенні та виплаті, а потім припиненні виплати соціальної стипендії Щербатій А.В. НУЛП керувався не Конституцією та законами України, а суперечними їм тематичними урядовими та відомчими нормативними актами, які, серед іншого, обмежили в порівняння із законом виплату стипендій лише 40-45% студентів та в рази зменшили належні стипендіальні розміри, та ще й додатково дискримінаційно зменшили соціальні стипендії. Враховуючи існуючий алгоритм діяльності уряду та інших ЦОВВ, логічно вважати, що усі релевантні питанню освіти урядові рішення та інші акти первинно створені МОН як проекти та подані до КМУ для їх ухвалення; усі релевантні відомчі акти ухвалені (вчинені) МОН та його посадовими особами. Загальновідомим є факт, що уряд наділений повноваженнями лише ВИКОНУВАТИ закони, і не може скасовувати, обмежувати чи змінювати права людини, встановлені Конституцією та законами України. Очевидно, що його нормативні акти (які не є законами України), ухвалені без законних на те повноважень, тобто, ultra vires; відтак, вони a priori є свавільними. За принципами міжнародного та національного права, відповідно до усталеної правозастосовної практики, жодні свавільні акти, від кого вони б не виходили, безумовно не можуть виконуватися ніким, і їх скасування має бути негайно ініційоване усіма причетними органами та посадовими особами. Держава ж зобов’язана якомога швидше скасувати свавільні акти та відновити становище, яке існувало до їх появи – restitutio in integrum. Крім того, держава зобов’язана виплатити адекватне відшкодування жертвам дії свавільних актів.
Наскільки ми розуміємо, свавільні тематичні урядові та відомчі акти, а також урізане, на виконання цих актів, бюджетне фінансування, перешкоджають усім відповідним публічним ВНЗ України виконанню власних конституційних зобов’язань перед усією студентською спільнотою України відповідно, включно і НУЛП перед Щербатою А.В., із забезпечення їх прав в частині повної та вчасної виплати стипендії кожному студенту в належних розмірах.
Це означає, що МОН та КМУ,
по-перше, створили та уможливили дію такого антиконституційного правового середовища в Україні, в якому жодний студент не отримує стипендії в розмірі конституційного прожиткового мінімуму, а переважна більшість студентів взагалі не отримує стипендії,
по-друге, протягом тривалого часу не вчинили жодних дій, спрямованих на приведення існуючого тематичного стану речей у відповідність до Конституції України та міжнародно-правових зобов’язань України перед власним народом.
Урізаний розмір стипендіального забезпечення Щербатої А.В., а потім його повне припинення потягли дискримінаційні порушення її як людини з інвалідністю конституційних та конвенційних прав на життя в частині права ні фізіологічне існування; не бути підданою катуванню в частині відмови в фінансовому доступі до їжі та ліків; на приватне життя в частині фінансового доступу до житла, одягу, забезпечення інших освітніх та людських потреб.
Слід зауважити, що за приписами українського бюджетного законодавства, будь-які бюджетні зобов’язання та платежі здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. За аналогією закону, таке ж регулювання застосовується і до зобов’язань та платежів приватних осіб, які фінансуються виключно за рахунок бюджету. Це означає, що на даний час у Щербатої А.В. відсутні будь-які належні за законом джерела бюджетного фінансування та фактичні бюджетні призначення, і цей факт в законний спосіб унеможливлює виконання нею власних фінансових зобов’язань, зокрема, зі сплати на користь НУЛП вартості наданих їй житлово-комунальних послуг з проживання в гуртожитку. Аналогічною є ситуація і щодо інших студентів інших ВНЗ. Це означає, що не тільки студенти, а й усі публічні ВНЗ України, включно НУЛП, є потенційними жертвами вказаних антиконституційних рішень та дій.
Наведені вище дії свавільні акти уряду та їх виконання НУЛП де-факто поклали на матір студентки Щербату Н.М. як на єдиного члена сім’ї обов’язки держави з фінансового утримання Щербатої А.В. на час навчання, чим дискримінаційно порушили конституційні та конвенційні права і Щербатої Н.М., як людини з інвалідністю, на життя в частині права ні фізіологічне існування; не бути підданою катуванню в частині відмови в фінансовому доступі до їжі та ліків; на приватне життя в частині фінансового доступу до житла, одягу, інших людських потреб, оскільки її пенсія людини з інвалідністю 2 групи складає 3 372,37 грн. і вимушено ділиться ще й на доньку; а встановлений законом фактичний прожитковий мінімум (найбільш наближений до конституційного) в січні 2019 року, за даними МСП України, склав 3 952,36 грн. на особу.
Відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_..., що є частиною національного законодавства України, «…под геноцидом понимаются… с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее».
Відповідно до ст.442 Кримінального кодексу України, «Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі».
Відповідно до ратифікованої Україною ст.7 Римського Статуту міжнародного кримінального суду від 16.01.2002, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_..., що є частиною національного законодавства України з 21 листопада 2013 року і дія якої поширюється на усю територію України та на усі релевантні злочини (а не лише вказані в документах про ратифікацію), «1. Для целей настоящего Статута "преступление против человечности" означает любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно:
b) истребление;
h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;
2. Для целей пункта 1:
b) "истребление" включает умышленное создание условий жизни, в частности лишение доступа к продуктам питания и лекарствам, рассчитанных на то, чтобы уничтожить часть населения;
g) "преследование" означает умышленное и серьёзное лишение основных прав вопреки международному праву по признаку принадлежности к той или иной группе или иной общности».
Наведені злочини визнані злочинами проти людяності, і караються позбавленням волі до 30 років або пожиттєво.
Це означає, що довготривале та систематичне позбавлення усіх 1,5 мільйона українських студентів належних розмірів стипендії та повне позбавлення стипендії біля мільйона українських студентів є не лише протиправним, а підпадає під ознаки найстрашніших міжнародних злочинів– геноциду та злочину проти людяності – винищення українського студентського народу.
Наведені факти повідомляються МОН та його керівнику для адекватного реагування та вжиття необхідних заходів.
ІІ. ВИМОГИ СКАРГИ:
1. У зв’язку з наведеним просимо розглянути це звернення та терміново забезпечити Щербату А.В. і усіх студентів публічних ВНЗ України державною стипендією в розмірі, який забезпечує рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
2. Просимо негайно провести службове розслідування та встановити усіх посадових осіб МОН, відповідальних за системну тривалу антиконституційну діяльність та бездіяльність МОН в галузі національної політики зі стипендіального забезпечення вищої освіти, а також усіх причетних до наведених тут порушень.
2.1. Усі матеріали службового розслідування просимо надати в належно засвідчених факсимільних копіях нам та передати правоохоронним органам для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб МОН.
2.2. Просимо притягти до встановленої законом дисциплінарної та матеріальної відповідальності встановлених винних у наведених тут порушеннях посадових осіб МОН.
3. Просимо негайно створити та подати КМУ проекти законів, постанов, інших нормативних актів, які уможливили б скасування протиправних діючих рішень уряду та інших нормативних актів та приведення реального стану речей зі стипендіального забезпечення у відповідність до приписів Конституції та профільних законів України, міжнародних правових актів та інших джерел права України.
4. Просимо негайно створити та подати КМУ проекти законів, постанов, інших нормативних актів, які уможливили б повноцінне стабільне бюджетне фінансування необхідних видатків з призначення та виплати державних стипендій в Україні відповідно до приписів Конституції та профільних законів України, міжнародних правових актів та інших джерел права України.
5. З огляду на критичну для життя людей важливість питання, просимо розглянути та задовольнити звернення до закінчення робочого дня 15.03.19. В цей же строк просимо надати нам письмове рішення за наслідками його розгляду та письмову відповідь, які, відповідно до приписів права, просимо оприлюднити на сайті МОН як акти індивідуальної дії.
ІІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
6. Просимо МОН надати нам в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів (проектів) скарг від імені кожної з нас в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси а) ГПУ та б) ДБР про вчинення щодо нас як потерпілих та українського студентського народу міжнародних злочинів геноциду та проти людяності, та дискримінацію нас за ознакою інвалідності; в) КМУ про скасування усіх протиправних урядових рішень, які уможливили позбавлення належного стипендіального забезпечення усіх студентів публічних ВНЗ України, та негайне забезпечення Щербатої А.В. та усіх студентів публічних ВНЗ України вчасним стипендіальним забезпеченням в розмірі, який забезпечує рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата з оскарженням однієї оскаржуваної особи від імені кожної однієї адресантки просимо викласти у формі окремого документу – всього просимо скласти проекти 6 скарг.
6.1. Просимо не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) МОН, кому буде доручено складення проектів 6 запитаних нами скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
6.2. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних 6 скарг складає не більше 4-5 днів. При неможливості надання нам МОН запитаної правової допомоги просимо негайно сплатити нам компенсацію – середньоринкову вартість складення 6 письмових скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання нами потрібної правової допомоги.
7. Просимо МОН надати нам в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 2 окремих документів з 2 правових питань:
7.1. стосовно правового врегулювання в Україні стипендіального забезпечення вищої освіти в публічних ВНЗ;
7.2. про права жертви (потерпілого) від зловживань владою у сфері освіти та про усі види відповідальність порушників в цій сфері.
7.3. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних 2 письмових консультацій складає не більше 1 дня. При неможливості надання нам МОН запитаної правової допомоги просимо негайно сплатити нам компенсацію – середньоринкову вартість складення 2 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання нами потрібної правової допомоги.
8. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2019 року – 1 921 грн).Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає 6-8 сторінок. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги станом на березень 2019 року складатиме не менше 3 500-4 500 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 5 000 грн. за одну скаргу.
За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 2 000 грн.
ІV. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО НАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» просимо надати нам інформацію, необхідну для реалізації наших прав людини; наші персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку ми маємо намір оприлюднити для суспільства, а саме:
9. Назви, авторів, реєстраційні номери та дати, джерела офіційного оприлюднення (прямі лінки) УСІХ приписів права та інших нормативних актів (конкретні номери та/чи назви релевантних статей), які регулюють питання стипендіального забезпечення державної вищої освіти в Україні, включно щодо розмірів стипендій.
10. Назви, авторів, реєстраційні номери та дати, джерела офіційного оприлюднення (прямі лінки) УСІХ приписів права та інших нормативних актів (конкретні номери та/чи назви релевантних статей), які застосовуються на практиці для стипендіального забезпечення державної вищої освіти в Україні, включно щодо розмірів стипендій.
11. Яких доречних заходів вжило МОН для уможливлення виконання ним власних зобов’язань перед студентами України із забезпечення їх прав на стипендію та її вчасне отримання в належному розмірі? Просимо повідомити про УСІ вжиті заходи та надати їх документальне підтвердження.
12. Чи оскаржувало МОН акти органів публічної влади, інших осіб, які перешкодили йому виконати власні зобов’язання перед студентами України із забезпечення їх прав на стипендію та її вчасне отримання в належному розмірі? Так чи ні?
12.1. Якщо так, просимо повідомити усі факти таких оскаржень та надати їх документальне підтвердження, а також прямі лінки на оприлюднення на офіційному сайті МОН усіх релевантних питанню документів.
12.2. Якщо ні, просимо повідомити наявні причини такої бездіяльності та перелік відповідальних за неї посадових осіб МОН (ПІБ, назви посад та підрозділів).
13. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
14. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
15. Просимо надати нам усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених факсимільних цифрових (електронних) копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Ми не даємо згоди на використання інших засобів комунікації з нами за цим листом.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), просимо надати нам в установлений законом строк.
06.03.19
З повагою,
Щербата Н.М.: Підпис: Н.М. Щербата
Щербата А.В.: Підпис: Н.М. Щербата, законна представниця доньки Щербатої А.В., ст.154 СК України

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна,
Щербата Анастасія Віталіївна

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

̳

 

:

[email address]

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

̳

 

:

[email address]

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

̳

 

:

[email address]

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]