Акти виконаних робіт за липень 2019 - червень 2021

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Згідно ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Згідно ст. 19 Конституції України Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно ст. 22 Конституції України Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Згідно ст.4 Закону України «Про інформацію» суб'єктами інформаційних
відносин є:
люди,
громадяни,
фізичні особи; юридичні особи;
об'єднання громадян (людей); суб'єкти владних повноважень.

Право на інформацію гарантується статтею 5 Закону України «Про інформацію», яка
проголошує, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Зауважую, що Людина в статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

Також згідно статті 228 Цивiльного кодексу України Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства

1. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

2. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

24.06.2021 року з Департаменту житло-комунального господарства міста Чернівці на імя Олександра Васильовича з Роду Матвій, Людині в статусі Людина прийшла відповідь (М-128-03/01 інф). Відповідно 20.07.2021 було організована зустріч з керівництвом комунального підприємства "Містосервіс", після чого прийшли до висновку щодо витребовування актів виконаних робіт за період дії договору для подальших конструктивних дій. Тому

На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Реалізуючи свої права Людини та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, хочу (проявляю та утверджую своє Волевиявлення) як Людина в статусі Людина за народженням Чоловік отримати наступну інформацію:

1) Надати належним чином завірені фотокопії всіх дефектних актів по обслуговуванню будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5 за період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2021;

2) Надати належним чином завірені фотокопії всіх актів виконаних робіт, в т.ч. Форма 2, що виконувалися у будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5 за період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2021;

3) Надати належним чином завірені фотокопії всіх протоколів на виконання робіт і послуг, які були виконані у будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5 за період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2021;

4) Надати належним чином завірені фотокопії всіх звернень до інших організацій, які надають свої послуги будинку за адресою м. Чернівці, вул. Сіді Таль 5, для усунення тих чи інших пошкоджень за за період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2021.

5) Надати належним чином завірені фотокопії додатків до договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від 01 липня 2019 року за адресою м.Чернівці, вул. Сіді Таль 5.

6) Всі утворені з використанням моєї Людини власності – зокрема імена – є Моєю власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ !

7) Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини, Зобов’язую та вимагаю на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Людині в статусі Людина, Олександру Васильовичу з Роду Матвій; забороняю, проявляючи Свою Волю відповідно до Канонів, звертатися по іншому на даний час. Відповідь без заявленого статусу Людина, який прийде Мені означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує Моє право на визнання Моєї правосуб'єктності державним службовцем та/або посадовою особою. Такі листи не акцептую, не приймаю оферту і зберігаю як доказ у скоєнні злочину державним службовцем та/або посадовою особою, яка це зробила.

Також зазначаю, що даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70, відповіді з Національного Банку України, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ГОЛОВНОГО ЦЕНТРу ОБРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ та від інших державних органів та, проявляючи Свою Волю, забороняю понижати мій статус Людина в статусі Людина .

8) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність.

Також наголошую, що Відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що
означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право
займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані
на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті,
або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому
Пакті.

2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав
людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього
Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не
допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі
права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

Отже, ще раз нагголошую, що не визнання правосуб'єктності статусу Людини у відповіді відповідно до Мого Людини в статусі Людина Волевиявлення трактую як не виконання обовязків державою України відповідно до міжнародних договорів та нищить права і свободи Людини, за що настає особиста відповідальність.

9) Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене Людину в статусі Людина (запитувача) про це повідомити.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування змісту Мого (Людини в статусі Людина) Волевиявлення залишаю виключно за Собою.

З повагою,
Ав.: Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор відповідно до міжнародних договорів, Людина в статусі Людина, Живонароджений Чоловік, Олександр син Василя із Роду Матвій, :Олександр :Василь :Матвій