альтернативная энергия

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви виктор, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):какие проэкти устойчивого производства при производстве альтернативной энергии с привлечением фермеров сейчас внедряется ?
В каких областях ?
В чем выражается государственная поддержка ?

З повагою,

виктор

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

²ÊÒÎÐÓ

[FOI #2324 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ð. ¹ 950 (ó ðåäàêö³¿
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 09.11.2011 ð. ¹ 1156), Êàá³íåò ̳í³ñòð³â
º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà
÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíå àãåíòñòâî ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà
åíåðãîçáåðåæåííÿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 
13.04.2011 ð. ¹ 462, Äåðæåíåðãîåôåêòèâíîñò³ º öåíòðàëüíèì îðãàíîì
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåðàõ
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, åíåðãîçáåðåæåííÿ,
â³äíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åíåð㳿 òà àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïàëèâà.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ð. ¹ 583 “Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

            Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” ëèñòîì â³ä
13.10.2014 ð. çà     ¹ 13933/0/2-14 íàä³ñëàíî äî Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç
åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Доброго дня!
Текст вашего ответа написан кирилицей, не возможно прочитать. Отправте повторно на украинском языке

З повагою,

виктор

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

отдел альтернативных видов топлива,

1 Attachment

На виконання доручення заступника Міністра Кабінету Міністрів України
В. Федорчука від 13.10.2014 № 13933/0/2-14 Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України розглянуло інформаційний
запит громадянина Віктора, надісланий через сайт «Доступ до Правди», та
надіслало на електронну адресу автора звернення таку відповідь.

          На сьогоднішній день державна політика у сферах ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження спрямована
на найшвидше подолання енергетичної кризи шляхом оптимізації структури
енергетичного балансу держави, заміщення природного газу іншими видами
енергетичних ресурсів, зокрема, отриманими з відновлюваних джерел енергії
та альтернативних видів палива.

Агентством опрацьовано численні проекти, у тому числі спрямовані на
модернізацію котелень та переведення їх на альтернативні види
палива               (269 проектів на суму 578 млн. грн.). У зв’язку з
цим, існує нагальна потреба у збільшенні ресурсу біомаси для розвитку
теплової енергетики на біопаливі.

          З метою сприяння розвитку сфери використання відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива законодавством України
передбачено ряд податкових та митних пільг, а також запроваджено дію
механізмів, які сприяють залученню інвестицій на реалізацію проектів у
даній сфері.

1. Пільги на ввезення енергоефективного обладнання

Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію
України (п. 197.16. ст. 197 розд. V Податкового кодексу):

устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії,
енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю
та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та
матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва
енергії з відновлюваних джерел енергії;

матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для
виробництва:

§     устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;

§     матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть
використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або
виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

§     енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація
яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних
ресурсів;

§     засобів вимірювання, контролю та управління витратами
паливно-енергетичних ресурсів.

2. Пільги, що пов’язані із впровадженням енергоефективних технологій

Звільняється від оподаткування (ст. 158 розд. III Податкового кодексу):

80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній
території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим
Кабінетом Міністрів України:

§     устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;

§     матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть
використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

§     енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких
забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних
ресурсів;

§     засоби вимірювання, контролю та управління витратами
паливно-енергетичних ресурсів;

§     устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів
та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до
Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють
розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та
енергоефективних проектів.

3. Пільги для стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива

податок за земельні ділянки (в межах та за межами населених пунктів),
надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну
енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 25
відсотків від встановленого податку (п. 276.6. ст. 276 розд. IX
Податкового кодексу)

тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування (п. 15
підр. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу):

§     прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива;

§     прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного
виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової
енергії з використанням біологічних видів палива;

§     прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених
статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення
та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних
сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають
біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки,
обладнання та устаткування, що були вироблені на території України.

тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток
підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та
використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно
до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (п. 16 підр. 4 розд.
ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу);

тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняється
від оподаткування прибуток отриманий від основної діяльності підприємств
галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005) які
виробляють електричну енергію виключно з відновлюваних джерел енергії.
(пп. в) п. 17 підр. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу).

Порядок включення до Державного реєстру підприємств, установ, 
організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням
енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, затвердженого
наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів від 01.04.2008 № 49, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за № 318/15009.

4. Державна підтримка заходів з енергозбереження через  механізм
здешевлення  кредитів

бюджетні кошти спрямовуються на компенсацію фактичних витрат, пов'язаних
із сплатою у поточному бюджетному періоді відсотків за користування
кредитами, залученими суб'єктами господарювання у національній валюті, для
реалізації енергоефективних проектів, зокрема тих, що пов'язані із
зменшенням обсягів споживання природного газу (компенсація). Компенсація
надається у розмірі облікової ставки Національного банку, що діяла на дату
сплати зазначених відсотків, але не більше ніж відсоткова ставка за
залученими такими суб'єктами господарювання кредитами. (п. 3 Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної
підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 439)

ціллю використання бюджетних коштів є підвищення ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів та посилення конкурентоспроможності
суб'єктів господарювання різних галузей економіки.

питання державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм
здешевлення кредитів регулюється:

§     Бюджетний кодекс України (порядки використання коштів державного
бюджету за бюджетними програмами) (ч. 7 ст. 20).

§     порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення
кредитів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
13.04.2011      № 439.

§      порядок конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх
державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті
за програмою Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм
здешевлення кредитів, затверджено наказом Мінекономрозвитку від
27.09.2011 № 64 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.10.2011 за
№ 1137/19875.

§     порядок конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх
державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті
на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженого наказом
Мінекономрозвитку від 06.10.2011 № 105 та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України  13.10.2011 за № 1188/19926.

Крім того, одним із заходів Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
01.03.10 № 243, є стимулювання населення до впровадження енергоефективних
заходів шляхом відшкодування частини тіла кредиту, залученого на придбання
котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком
природного газу).

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних
ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.11 № 1056, відшкодування частини суми кредиту
проводиться одноразово кожному позичальнику - фізичній особі в розмірі 20
відсотків суми кредиту, залученого ним за одним кредитним договором в
уповноваженому банку на придбання котла, але не більш як 5000 гривень за
кожним кредитним договором.

Принагідно інформуємо, що наведена інформація доступна також і на
офіційному веб-порталі Держенергоефективності http://saee.gov.ua/.