Бюджетні кошти

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олена Вінницька, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Олена Вінницька

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Інформацію про розмір виплаченої зарплати ( помісячно ). державним реєстраторам органів влади в Україні за 2015-2017рр.

З повагою,

Олена Вінницька

Мокрокалигірська Сільська Рада,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Оргінформ,

3 Attachments

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
http://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

Звернення громадян Чигирин,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Î. ²ÍÍÈÖÜʲÉ

[FOI #26776 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 15.10.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè (äàë³ – Ðåãëàìåíò),
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò
̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò
̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò ̳í³ñòð³â çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà çàñ³äàííÿõ òà âèäຠâ ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîñòàíîâè ³
ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á –
ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü» âèçíà÷åíî, ùî äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð
þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü  –
îñîáà, ÿêà ïåðåáóâຠó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ñóá’ºêòîì äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿, íîòàð³óñ.

Ñóá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ º:

̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ – ó ðàç³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é,
âñåóêðà¿íñüêèõ ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê, ¿õ îá’ºäíàíü, âñåóêðà¿íñüêèõ îá’ºäíàíü
îðãàí³çàö³é ðîáîòîäàâö³â; â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â ³íîçåìíèõ íåóðÿäîâèõ
îðãàí³çàö³é, ïðåäñòàâíèöòâ, ô³ë³é ³íîçåìíèõ áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é,
ïîñò³éíî ä³þ÷èõ òðåòåéñüêèõ ñóä³â, çàñíîâíèêàìè ÿêèõ º âñåóêðà¿íñüê³
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, âñåóêðà¿íñüêèõ òâîð÷èõ ñï³ëîê, ñèìâîë³êè
ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü;

òåðèòîð³àëüí³ îðãàíè ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â îáëàñòÿõ, ì³ñò³ Êèºâ³ – ó ðàç³
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïåðâèííèõ, ì³ñöåâèõ, îáëàñíèõ, ðåã³îíàëüíèõ òà
ðåñïóáë³êàíñüêèõ ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê, ¿õ îðãàí³çàö³é òà îá’ºäíàíü,
ñòðóêòóðíèõ óòâîðåíü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ðåã³îíàëüíèõ (ì³ñöåâèõ) òâîð÷èõ
ñï³ëîê, òåðèòîð³àëüíèõ îñåðåäê³â âñåóêðà¿íñüêèõ òâîð÷èõ ñï³ëîê, ì³ñöåâèõ,
îáëàñíèõ,  Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³é ðîáîòîäàâö³â òà ¿õ îá’ºäíàíü,
ïîñò³éíî ä³þ÷èõ òðåòåéñüêèõ ñóä³â, ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, ¿õ â³äîêðåìëåíèõ
ï³äðîçä³ë³â, ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, ùî íå ìàþòü ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè,
ï³äòâåðäæåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ñòàòóñó ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ;

âèêîíàâ÷³ îðãàíè ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ òà ì³ñüêèõ ðàä, Êè¿âñüêà ì³ñüêà,
ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, íîòàð³óñè,
àêðåäèòîâàí³ ñóá’ºêòè – ó ðàç³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á
òà ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî ̳í’þñòó,
îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³é äëÿ ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ Âàì
³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

1 Attachment

 

 

From: smilarda_smilarda [mailto:[email address]]
Sent: Monday, October 23, 2017 12:45 PM
To: Райдержадміністрація
Subject: (без теми)

 

 

Канівська міська рада,

1 Attachment

---------------------------------------------------------------
Виконавчий комітет Канівської міської ради
вул. Олега Кошового, 3, м. Канів,
Черкаська область, 19003
www.kaniv-rada.gov.ua
---------------------------------------------------------------

Петренко Олена Миколаївна,

2 Attachments

В-235/17/82/13-1  Дата реєстрації: 24.10.2017

Про надання інформації про розмір виплаченої зарплати (помісячно) державним реєстраторам органів влади в Україні за 2015-2017 роки.

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД.  Не відповідайте на це повідомлення. Адреса, з якої воно відправлено, не перевіряється.

Головченко Александр,

2 Attachments

Варвинська РДА - Таран О. А.,

vs

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Барвінківська РДА,

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-26776-fda278cc.

--
С уважением,
Барвінківська mailto:[email address]

ВЗДПІ СОДА,

1 Attachment

Прохання підтвердити про отримання

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

ВЗДПІ СОДА,

1 Attachment

Перепрошуємо, виправлено технічну помилку у номері листа СКМУ (1 знак)
Прохання підтвердити про отримання

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Люшнікова Ольга Михайлівна,

1 Attachment

Відповідь ОДА від 24.10.2017 року №312-запит на Ваш запит на інформацію
від 13.10.2017 року

 

Золотоніська міська рада,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Доброго дня

Направляємо лист

Просимо повідомити про отримання

Дякуємо завчасно

mailto:[email address]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Тальне РДА,

3 Attachments

Фінансове управління,

1 Attachment