Чи є територіальні центри комплектування та соціальної підтримки правонаступниками війскоматів

Тетяна Годунова

Доброго дня!
№18-2/03/2023
Відповідальний посадовець на виконання зобовязань
Жива Жінка названа за народженням ім'ям ©:Тетяна: ім'ям по батьку ©:Ігор з ім'ям по Роду чоловіка ©: Годунова власниця, вигодонабувачка своїх імен ©:Тетяна :Ігор :Годунова Людина в правовому статусі Людина, Проголошуючи та Утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Мені Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою, а також беручи до уваги писані для вас статті: 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, якими держава утверджує право Людини отримати публічну інформацію від розпорядників інформації.
Проявляю свою волю щодо одержання інформації.
Беручи до уваги ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Беручи до уваги ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Беручи до уваги Статут Організації Обєднаних Націй і Статут Міжнародного Суду (документ 995_010) Статья 8
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких
ограничений в отношении прав мужчин и женщин участвовать в любом
качестве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах.
Беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.
Беручи до уваги частину другу cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.
Людина в правовому статусі Людина є cуб'єктом міжнародного публічного права.
Враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, Проявляю та Утверджую Свою Волю як Жива Жінка через правовий статус Людина щодо отримання наступної інформацію під Вашу особисту відповідальність:
1.Чи є територіальні центри комплектування та соціальної підтримки правонаступниками війскоматів.
Відповідь протягом 5 (п'яти) днів повинен надати Мені компетентний чиновник, який несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Мною і за порушення Моїх прав.
Звертатися до Мене так і тільки так: Тетяна Ігорівна з роду Годунових, Людина в статусі Людина, Жива Живорожденна Жінка.
Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Жива Жінка через правовий статус Людина категорично забороняє (накладає Заборону):
а)приєднувати ©:Тетяну Ігорівну з Роду Годунових: до фізичної особи (Can. 1509--1514, 1517), що є приниженням гідності і заниженням Людини в статусі як субєкта міжнародного публічного права;
б) збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам Суверенні данні ©Тетяни Ігорівни з Роду Годунових і персональні дані ПЕРСОНИ, засновані на її Родові імена, включаючи транскордонну передачу.
Це дійсне, Волевиявлення живої жінці через правовий статус Людина прийняти належним чином протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді, беручи до уваги пункт 1 статті 9 прим 1 ЗУ «Про державну службу» та постанову КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 грудня 2019 р. № 1042 "Про затвердження Порядку фіксації доведення інформації або документів до відома державного службовця шляхом використання засобів телекомунікаційного зв’язку".
Також нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.
Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження . Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.
Право трактування змісту Мого Волевиявлення залишаю виключно за Собою.
Без зла і упередження, з щирістю та честю
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
Ав.: Тетяна Ігорівна з Роду Годунових