Документ, що посвідчує перехід багатоквартирного будинку, як нерухомого майна у власність территоріальної громади

Тетяна Годунова

Доброго дня відповідальна посадова особа на виконання зобов'язань Клічук Роман Васильович.
Інформаційне волевиявлення запит 20230101 -2 від 01.01.2023р.
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобовязалася виконувати, Жінка названа за народженням дарованим ім'ям :Тетяна: Батьком (Мужчиною) з ім'ям :Ігор з ім'ям по Роду Чоловіка :Годунових:, власник, вигодонабувач своїх імен :Тетяна :Ігор :Годунова:, іменована :Тетяна Ігорівна з роду Годунових:, через правовий статус Людина, Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою, та беручи до уваги писані для вас статті, зокрема:

Беручи до уваги ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Беручи до уваги ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Беручи до уваги Частину 1 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Беручи до уваги Частину 2 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.

Беручи до уваги, що державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

Під вашу особисту відповідальність, реалізуючи права Людини та Владу безпесередньо та враховуючи, що держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, Жінка з імям :Тетяна :Ігорівна :з роду Годунових: через правовий статус Людина проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо отримання наступної інформації:

1. Беручі до уваги частину першу статті 142 Конституції України надайте належним чином оформлену копію документу, якій підтверджує, що багатоквартирний будинок 113 по вулиці Залозецького, як нерухоме майно, з моменту дії Конституції України, прийнятої Верховною Радою України 28.06.1996 року (документ № 254к/96-ВР) перейшов у власність територіальної громади міста Чернівці.

Автором категорично заборонено:

а) застосовувати до жінкі з імям :Тетяна :Ігорівна :з Роду Годунових: всі презумпції та фікції;

б)приєднувати жінку з ім'ям :Тетяна :Ігорівна :з Роду Годунових: до фізичної особи;

в) збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам імена :Тетяни Ігорівни з Роду Годунових: і персональні дані осіб, засновані на її імена, включаючи транскордонну передачу.

Жінка з ім'ям :Тетяна Ігорівна з роду Годунових:, яка Проявила та Утвердила Свою Волю через правовий статус Людина,

а) Зобов’язує та хоче на даний час щоб звертались в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Неї так і тільки так: Жінка в правовому статусі Людина з ім'ям :Тетяна Ігорівна з роду Годунових ;

б) Забороняє, проявляючи Свою Волю відповідно до Конів, звертатися по іншому на даний час. Відповідь без заявленого правового статусу Людина, який прийде Жінці в правовому статусі Людина означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності державним службовцем та/або посадовою особою, та державний службовець акцептує, що свідомо порушив право на визнання правосубєктності. Такі листи Автор не акцептує, не приймає оферти і зберігатиме як доказ у скоєнні злочину державним службовцем та/або посадовою особою, яка це зробила.

Будь-яка відмова у виконанні Волі Жінкі означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, за що дана особа згідна свідомо нести персональну адміністративну та комерційну відповідальність.

Прийняти Дане Волевиявлення протоколом.

Також Автор Жінка проявляє Волю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводить в оману Жінку , протягом 5 (п'яти) днів повинен надати компетентний державний службовець, який несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором данного волевиявлення, зокрема за порушення Його прав відповідно до міжнародних договорів.

Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора. Без обороту на власність. Без регресу. Без індосаменту. По боргах і зобов'язаннях персони Автор не відповідає.

Право трактування змісту Волевиявлення Автора ( Жінкі іменованої :Тетяна :Ігорівна :з роду Годунових:, яка Проявила та Утвердила Свою Волю через правовий статус Людина) залишається виключно за Автором.

Честь, Совіть та Гідність маю. Жінка, яка знаходиться на Тверді Своїх Предків та Яка Проявила та Утвердила Свою Волю до виконання професійних дій компетентним державним службовцем через правовий статус Людина.

Автор : жінка з ім'ям :Тетяна :Ігорівна :з роду Годунових: