Довіреність

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

олександр із Роду матвій

Волевиявлення Народу Мужчини з імям :Олександр щодо одержання повної інформації

Доброго дня!
Мужчина (Народ) з ім'ям :Олександр через правовий статус людина, маючи запитання для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє дане Волевиявлення для одержання інформації відповідальному посадовцю на виконання зобов'язань та всім кого це стосується, головним завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини.

Беручи до уваги писану для відповідального посадовця на виконання зобов'язань та всіх кого це стосується статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобов'язалася виконувати,

Мужчина названий за народженням дарованим ім'ям :Олександр: Батьком (Мужчиною) з ім'ям :Василь з ім'ям по Роду Батька :М а т в і й: (nunc pro tunc), через правовий статус людина, Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою безпосередньо, та беручи до уваги писані для вас статті, включаючи:

Беручи до уваги Статтю Конституції України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Беручи до уваги Статтю Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Беручи до уваги статті Закону України Про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Беручи до уваги статтю Закону України Про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Беручи до уваги міжнародні документи про права людини (Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Загальну декларацію прав людини, яка акцептована Мужчиною з ім’ям :Олександр: для своєї людини), де записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Беручи до уваги Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, де закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо

Беручи до уваги для посадової особи місцевого самоврядування Наказ "Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування",

Беручи до уваги, що в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій Україниї міститься інформація про юридичну особу з назвою "ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" з кодом ЄДРПОУ 36068147 та кодом економічної діяльності 84.11 на чолі з директором КЛІЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ,

Беручи до уваги максиму права "quaerere dat saperequae sunt legalima vere" (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда) та беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини ;

Мужчина, який є Народ, основний кредитор системи (ціннодавець), через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі Своєї правосвідомості, Проголошує та Утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:

1) а) Надати інформацію кому із осіб, відомі як "інспектори з паркування" та працють в юридичній особі з назвою "ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" надана завірена належним чином довіреність з наданими повноваженнями діяти від імені юридичної особи з назвою "ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" з кодом ЄДРПОУ 36068147 та кодом економічної діяльності 84.11 на чолі з директором КЛІЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

б) Надати інформацію чи всі особи, відомі як "інспектори з паркування", беручи до уваги, що "При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з цими Загальними правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування." ознайомлені із "ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" , мають відмітку в особовій справі щодо даного ознайомлення та знайомі з правами та свободами людини як міжнародного субєкта права беручи до уваги "Ці Загальні правила є узагальненим зібранням професійно-етичних вимог щодо правил поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на служіння народу України і територіальній громаді шляхом забезпечення охорони та сприяння у реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина."?

2) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до Мужчини з ім'ям :Олександр всі презумпції та фікції;

б) приєднувати Мужчину з ім'ям :Олександр до фікції - фізичної особи (торгового імені) - в протилежному випадку подібні дії трактуватимуться як шахрайство, приниження честі та гідності людини;

в) збирати, зберігати, вилучати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам дані Мужчини з ім'ям :Олександр і персональні дані особи, засновані на Його Родові Імена (що є авторським правом), включаючи транскордонну передачу. Надається виключно дозвіл на одноразове використання даних для виконання Волевиявлення Автора та надання компетентної відповіді виключно державним службовцем, який складав присягу та діє відповідно до неї.

3) Мужчина з імям :Олександр, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,
а) Зобов’язує на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Автора так і тільки так: Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр. Один із прикладів звернення до автора відповідно до волевиявлення автор надає https://dostup.pravda.com.ua/request/105...

Також Звернення "пане Олександре" в розумінні Автора - це ввічливе звернення до особи чоловічої статі, що Автор заперечує та не акцептує в міру своєї правосвідомості та воліє, щоб відповідь Автору надавалася Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр.

б) Автор також забороняє, проявляючи Свою Волю відповідно до Конів, звертатися по іншому на даний час. Відповідь без заявленого правового статусу Людина, який прийде Мужчині в правовому статусі Людина означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності посадовою особою, Такі листи Автор не акцептує та не приймає оферти .

4) Будь-яка відмова у виконанні Волі Мужчини основного кредитора системи означає, що уповноважена особа на виконання зобов'язань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини (право на визнання правосубєктності), нищить свободи та осквернює честь та гідність Людини, за що дана особа згодна свідомо нести персональну адміністративну та комерційну відповідальність.

5) Це дійсне Волевиявлення (правочин) Мужчини прийняти належним чином протоколом. Автор зазначає, що дане Волевиявлення не є зверненням - Автор користується своїм невід'ємним правом на одержання інформації, яке (право) щодо його реалізації зазначене в міжнародних договорах (для інформації посадовим особам).

6) Отже, Мужчина з ім'ям :Олександр :з Роду М а т в і й: через правовий статус Людина, перед якою держава відповідає та є зобов'язаною стороною, беручи до уваги писані для вас міжнародні договори та Конституцію України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР), Проявляє та Утверджує Волю щодо:
а) виконати Волю Автора та надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) надати конструктивну відповідь, яка не вводить в оману Мужчину, протягом 7 (семи) робочих днів з повним усвідомленням, що компетентна особа несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Мужчиною з ім'ям :Олександр .
в) відповідальній особі на виконання зобовязань забезпечити реалізацію відповідного права у відповідності до писаного для вас принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.

7) Ваші конклюдентні дії, а саме:
Не визнання правосуб'єктності Людини, відсутність відповіді на дане Волевиявлення та/або одержання відповіді на дане Волевиявлення не по суті, та/або одержання неповної відповіді на дане Волевиявлення Мужчиною з ім'ям :Олександр через правовий статус Людина є підтвердженням та акцептом свідомого порушення принципу верховенства права у власній якості зі сторони відповідальної особи на виконання зобовязань або його агента та розглядатиметься як недобросовісне ставлення до цього Волевиявлення. В такому випадку дані дії трактуються як такі, що ущемляють та порушують права Людини, нищать свободи та осквернюють честь та гідність Людини - за що дана особа погоджується свідомо нести особисту адміністративну та комерційну відповідальність та оголошує себе некомпетентною і недієздатною.

Також Автор нагадує, що а) Все государственные (и не государственные) служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником (Без ущерба та предубеждения для UCC). Без акцепту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без індосаменту. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Волевиявлення залишається виключно за Автором.

Автор вірить в конструктивну комунікацію. З миром, без злоби та упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Мужчина (Народ) з плоті та крові, Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю по праву кредитора системи до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань . Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції, основний кредитор: Народ Мужчина з імям :Олександр.

Управління контролю за благоустроєм,

2 Attachments

--
Управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради

Управління контролю за благоустроєм,

2 Attachments

--
Управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Мужчина з імям :Олександр з повними та невідчужуваними правами людини (з нотаріальним засвідченням даного факту також) висловлює вдячність за відповідь з визнанням правосубєктності людини Юрію ЗІНЧЕНКО, прийняв дану відповідь до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки.

Як раніше Автор писав, Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини, що визначають зміст та спрямованість як діяльності державного службовця, так і посадової особи місцевого самоврядування під час виконання завдань і функцій держави.

Беручи до уваги максими права:
1) "quaerere dat sapere quae sunt legalima vere" (“дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда”),
2) “falsus in uno, falsus in omnibus” (“неправда в одному, неправда в усьому”),
3) “quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere” (“те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом”),

Автор наголошує на тому, що Автору не відомо який первинний орган місцевого самоврядування своїм розпорядчим актом утворив представницький орган місцевого самоврядування Чернівецька міська рада. В той же час Автору відомо про створення (до набрання чинності Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ) юридичної особи з назвою "ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" з кодом економічної діяльності та відомо що "Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання."

Тому Автор Мужчина (Народ) з ім'ям :Олександр через правовий статус людина, маючи запитання для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє дане Волевиявлення для одержання та уточнення інформації відповідальному посадовцю на виконання зобов'язань та всім кого це стосується, головним завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини:

1) від імені чого діють особи які іменуються як "інспектори з паркування" : від імені  юридичної особи з кодом економічної діяльності з назвою "ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" чи від імені представницького органу місцевого самоврядування Чернівецька міська рада утвореного первинним органом місцевого самоврядування.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником (Без ущерба та предубеждения для UCC). Без акцепту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без індосаменту. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Волевиявлення залишається виключно за Автором.

З Миром, Без злоби та Без упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Мужчина (Народ), Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції.: Мужчина (Народ) з повними невідємними невичерпними та невідчужуваними правами людини з імям :Олександр.

Управління контролю за благоустроєм,

1 Attachment

Відповідь на Ваше звернення від 23.03.2023 року. 
чт, 23 бер. 2023 р. о 12:23 олександр із Роду матвій
<[1][FOI #109570 email]> пише:

Доброго дня!

Мужчина з імям :Олександр з повними та невідчужуваними правами людини (з
нотаріальним засвідченням даного факту також) висловлює вдячність за
відповідь з визнанням правосубєктності людини Юрію ЗІНЧЕНКО, прийняв
дану відповідь  до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки.

Як раніше Автор писав, Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та
в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення
пріоритету прав і свобод людини, що визначають зміст та спрямованість як
діяльності державного службовця, так і посадової особи місцевого
самоврядування під час виконання завдань і функцій держави.

Беручи до уваги максими права:
1) "quaerere dat sapere quae sunt legalima vere" (“дослідження - це
спосіб дізнатися, що є насправді правда”),
2) “falsus in uno, falsus in omnibus” (“неправда в одному, неправда в
усьому”),
3) “quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere”
(“те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом”),

Автор наголошує на тому, що Автору не відомо який первинний орган
місцевого самоврядування своїм розпорядчим актом утворив представницький
орган місцевого самоврядування Чернівецька міська рада. В той же час
Автору відомо про створення (до набрання чинності Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” ) юридичної особи з назвою
"ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" з кодом економічної діяльності та відомо що
"Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є
суб'єктами господарювання."

Тому Автор Мужчина (Народ) з ім'ям :Олександр через правовий статус
людина, маючи запитання для уточнення інформації, розширення
правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою
уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє
дане Волевиявлення для одержання та уточнення інформації відповідальному
посадовцю на виконання зобов'язань та всім кого це стосується, головним
завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини:

1) від імені чого діють особи які іменуються як "інспектори з
паркування" : від імені  юридичної особи з кодом економічної діяльності
з назвою "ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" чи від імені представницького органу
місцевого самоврядування Чернівецька міська рада утвореного первинним
органом місцевого самоврядування.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які
надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без
шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є
власником (Без ущерба та предубеждения для UCC). Без акцепту. Без
обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права
регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без
індосаменту. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або
підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору,
умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Волевиявлення залишається виключно за
Автором.

З Миром, Без злоби та Без упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність
Маю. Мужчина (Народ), Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який
Проявив і Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною
особою на виконання зобов'язань. Дозвіл у Автора має бути запитаний по
всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції.: Мужчина
(Народ) з повними невідємними невичерпними та невідчужуваними правами
людини з імям :Олександр.

показати цитоване

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Мужчина з імям :Олександр з повними та невідчужуваними правами людини (з нотаріальним засвідченням даного факту також) прийняв дану відповідь до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки.

Як раніше Автор писав, Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини. Автор хоче відмітити конструктивне спілкування з Юрієм ЗІНЧЕНКО та оцінює дотримання Юрієм ЗІНЧЕНКО принципу верховенства права при взаємодії з Мужчиною з повними та невичерпними правами людини.

Беручи до уваги максими права:
1) "quaerere dat sapere quae sunt legalima vere" (“дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда”),
2) “falsus in uno, falsus in omnibus” (“неправда в одному, неправда в усьому”),
3) “quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere” (“те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом”),
4) “talis non est eadem, nam nullum simile est idem” (“те, що подібне, не одне і те ж”),

Що стосується поставлених Автором запитань, Автор одержав на них часткову відповідь, так як до цього часу не надано жодного підтвердження щодо утворення органу з назвою Чернівецька міська рада у відповідності до "Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном".
У випадку надання розпорядчого акту, яким територіальна громада міста Чернівці утворила орган місцевого самоврядування з назвою Чернівецька міська рада, Автор вважатиме дане питання повністю вичерпаним.

До вияснення правової ситуації Автор керується максимою права “talis non est eadem, nam nullum simile est idem” (“те, що подібне, не одне і те ж”), беручи до уваги, що утворено було юридичну особу з назвою "ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" не територіальною громадою та всупереч Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", який на момент створення юридичної особи не був ще опублікований. Також юридична особа має код економічної діяльності, що суперечить "Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання."

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником (Без ущерба та предубеждения для UCC). Без акцепту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без індосаменту. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Волевиявлення залишається виключно за Автором.

З Миром, Без злоби та Без упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Мужчина з духом душою тілом, Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань через правовий статус людина. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції.: Мужчина з повними невідємними невичерпними та невідчужуваними правами людини з імям :Олександр.

Управління порядку,

1 Attachment

Відповідь на Ваше електронне звернення. 
нд, 23 квіт. 2023 р. о 17:09 олександр із Роду матвій
<[1][FOI #109570 email]> пише:

Доброго дня!

Мужчина з імям :Олександр з повними та невідчужуваними правами людини (з
нотаріальним засвідченням даного факту також) прийняв дану відповідь до
умовного ознайомлення з наданням правової оцінки.

Як раніше Автор писав, Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та
в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення
пріоритету прав і свобод людини. Автор хоче відмітити конструктивне
спілкування з  Юрієм ЗІНЧЕНКО та оцінює дотримання Юрієм ЗІНЧЕНКО
принципу верховенства права при взаємодії з Мужчиною з повними та
невичерпними правами людини.

Беручи до уваги максими права:
1) "quaerere dat sapere quae sunt legalima vere" (“дослідження - це
спосіб дізнатися, що є насправді правда”),
2) “falsus in uno, falsus in omnibus” (“неправда в одному, неправда в
усьому”),
3) “quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere”
(“те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом”),
4) “talis non est eadem, nam nullum simile est idem” (“те, що подібне,
не одне і те ж”),

Що стосується поставлених Автором запитань, Автор одержав на них
часткову відповідь, так як до цього часу не надано жодного підтвердження
щодо утворення органу з назвою Чернівецька міська рада у відповідності
до "Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через
утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном".
У випадку надання розпорядчого акту, яким територіальна громада міста
Чернівці утворила орган місцевого самоврядування  з назвою Чернівецька
міська рада, Автор вважатиме дане питання повністю вичерпаним.

До вияснення правової ситуації Автор керується максимою права “talis non
est eadem, nam nullum simile est idem” (“те, що подібне, не одне і те
ж”), беручи до уваги, що утворено було юридичну особу з назвою
"ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" не територіальною громадою та всупереч Закону
"Про місцеве самоврядування в Україні", який на момент створення
юридичної особи не був ще опублікований. Також юридична особа має код
економічної діяльності, що суперечить "Держава, органи державної влади
та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання."

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які
надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без
шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є
власником (Без ущерба та предубеждения для UCC). Без акцепту. Без
обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права
регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без
індосаменту. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або
підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору,
умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Волевиявлення залишається виключно за
Автором.

З Миром, Без злоби та Без упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність
Маю. Мужчина з духом душою тілом, Який знаходиться на Тверді Своїх
Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю до виконання професійних
дій компетентною особою на виконання зобов'язань через правовий статус
людина. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного
життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції.: Мужчина з
повними невідємними невичерпними та невідчужуваними правами людини з
імям :Олександр.

показати цитоване

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Мужчина з імям :Олександр з повними та невідчужуваними правами людини (з нотаріальним засвідченням даного факту також) прийняв дану відповідь до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки.

Як раніше Автор писав, Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини. Автор хоче відмітити конструктивне спілкування з Юрієм ЗІНЧЕНКО та оцінює дотримання Юрієм ЗІНЧЕНКО принципу верховенства права при взаємодії з Мужчиною з повними та невичерпними правами людини.

Беручи до уваги максими права:
1) "quaerere dat sapere quae sunt legalima vere" (“дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда”),
2) “falsus in uno, falsus in omnibus” (“неправда в одному, неправда в усьому”),
3) “quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere” (“те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом”),
4) “talis non est eadem, nam nullum simile est idem” (“те, що подібне, не одне і те ж”),
та беручи до уваги, що будь-яка неперевірена інформація є виключно чутками або припущенням (презумпцією), Автор для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, продовжує комунікацію, беручи до уваги, що "Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном", очікує підтвердження щодо утвореного органу місцевого самоврядування територіальною громадою міста Чернівці, яка не є субєктом господарювання (не має коду економічної діяльності), беручи до уваги "Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання".

Автор одержав відповідь, яка підписана Юрієм ЗІНЧЕНКО, і розуміє, що відповідь на поставлене запитання знаходиться за межами його повноважень. В той же час Автор як і раніше писав, що у випадку надання розпорядчого акту, яким територіальна громада міста Чернівці утворила орган місцевого самоврядування з назвою Чернівецька міська рада, Автор вважатиме дане питання повністю вичерпаним. До прояснення правової ситуації дане питання залишається відкритим. Також Автор надасть свою наступну відповідь після аналізу відповіді від можливого розпорядника інформації та можливої зустрічі із ним.

Як і раніше Автор зазначав, до вияснення правової ситуації Автор керується максимою права “talis non est eadem, nam nullum simile est idem” (“те, що подібне, не одне і те ж”), беручи до уваги, що утворено було юридичну особу з назвою "ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА" не територіальною громадою та всупереч Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", який на момент створення юридичної особи не був ще опублікований та не набув чинності (беручи до увагу відповідь з Апарату Верховної Ради). Також юридична особа має код економічної діяльності, що суперечить "Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання."

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без цесії. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником . Без акцепту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без авалювання. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без індосаменту. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Волевиявлення залишається виключно за Автором.

З Миром, Без злоби та Без упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Мужчина з духом душою тілом, Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань через правовий статус людина. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції.: Мужчина з повними невідємними невичерпними та невідчужуваними правами людини з імям :Олександр.