Громадянин - платник податку?

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олександр, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

[email address]
ЮРИДИЧНА ОСОБА з назвою
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЄДРПОУ 43005393

Громадянин Української РСР
Перейменованої 01.12.1991 року в Україну
Олександр Олександрович Токаренко
04086, м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 35 Е, кв. 31
[email address]

ЗАПИТ
Про надання правової інформації

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про Державну податкову службу України
(Постанова КМУ №227 від 06.03.2019 р.)
1. Державна податкова служба України (ДПС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).
2. ДПС у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Відповідно до ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу»
Стаття 7. Поняття безоплатної первинної правничої допомоги.
1. Безоплатна первинна правнича допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи та обов’язки, порядок їх реалізації та виконання, відновлення прав у випадку їх порушення та порядок оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
2. Безоплатна первинна правнича допомога включає такі види правничих послуг:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

Стаття 9. Суб’єкти надання безоплатної первинної правничої допомоги.

1. Суб’єктами надання безоплатної первинної правничої допомоги в Україні є:
1) органи виконавчої влади;
2) органи місцевого самоврядування;

Стаття 10. Порядок розгляду звернень та порядок надання безоплатної первинної правничої допомоги органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

1. Звернення про надання одного з видів правничих послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правничих послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.
5. Якщо у зверненні особи містяться лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правнича допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.
7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п’яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Відповідно до «Податкового кодексу»
Стаття 15. Платники податків
15.1 Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і не резиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або проводять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Зауважую! Податковий кодекс України має статус спеціального нормативно-правового документа, яким врегульовуються питання щодо оподаткування, а тому цей кодекс має вищу юридичну силу у порівнянні з іншими нормативно-правовими актами діючого законодавства України.

Тобто, у Податковому кодексі України відсутній суб’єкт оподаткування (платник податків) – громадянин України. Виключний перелік платників податків вказує на те, що платниками податків є фізичні особи та юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, а не громадяни України.

Відповідно до Конституції України
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 142 див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001}
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проєктів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Відповідно до розділу 6 Декларації про державний суверенітет України
Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України.
Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.
Відповідно до «Господарського кодексу»
Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання
1. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності
3. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:
безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється;
із залученням або без залучення найманої праці;
самостійно або спільно з іншими особами.
Враховуючи імперативні положення Конституції України, Декларації про державний суверенітет України, жителі територіальних громад (громадяни України) є засновниками, є власниками місцевих бюджетів, є власниками бюджетних коштів, але не суб’єктами сплати податків. Саме на цій підставі громадянин відсутній у переліку платників податків, який імперативно визначено статтею 15 Податкового кодексу України.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Враховуючи викладене ВИМАГАЮ надати правову інформацію:

1) Чи являється громадянин України (Власник, Основний Кредитор) платником податків і у відповідності до яких норм діючого законодавства України?
2) Яким чином з громадян України стягуються податки і куди саме направляються (розподіляються) стягнуті податки та у відповідності до яких норм діючого законодавства України?
3) Чи являється громадянин-підприємець згідно норм статі 128 Господарського кодексу (Громадянин України Власник, Основний Кредитор) платником податків та у відповідності до яких норм діючого законодавства України?
4) Яким чином з громадянина-підприємця України стягуються податки і куди саме направляються (розподіляються) стягнуті податки та у відповідності до яких норм діючого законодавства України?
5) Чи являється юридична особа з назвою ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ з ЄДРПОУ 43005393 органом державної влади з урахуванням того, що вона як центральний орган виконавчої влади, в порушення приписів п. 12 ст. 92 Конституції України, утворена постановою КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 18 грудня 2018 р. № 1200, що вона зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як суб’єкт господарювання, який має код ЄДРПОУ 43005393, який здійснює економічну діяльність за КВЕД 84.11 (Державне управління загального характеру), який зареєстрований як платник податків (з 17.05.2019 р. обліковій № 265919142730 у ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДПС У м. Києві, ДАІ у ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН м. Києва) і єдиного внеску (з 17.05.2019 р. обліковий № 10000001526958 у ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕИЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), який має доходи близько 8 мільярдів гривень на рік, який за відсутності Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб публічного права (загально відома інформація), є юридичною особою приватного права і у відповідності до яких норм діючого законодавства України?
6) У відповідності до яких норм діючого законодавства України юридичну особу з назвою ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 43005393 було зареєстровано як платника податків і єдиного внеску у підконтрольній їй юридичній особі з назвою ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М. КИЄВА ЄДРПОУ 44116011?
7) У відповідності до яких норм діючого законодавства України юридичну особу з назвою ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ, зареєстровано як платника податків і єдиного внеску у юридичній особі з назвою ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М. КИЄВА ЄДРПОУ 39439980)?
8) В якому розмірі юридична особа з назвою ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЄДРПОУ 43005393 сплатила податків та єдиний внесок юридичній особі з назвою ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ ЄДРПОУ 44116011, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСБКОМУ РАЦОНІ (ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ РАЙОН М. КИЄВА ЄДРПОУ 39561761) за 2022 рік і на підставі якого діючого законодавства України?
9) В якому розмірі юридична особа з назвою ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ ЄДРПОУ 44116011 сплатила податків та єдиний внесок юридичних осіб з назвою ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М. КИЄВА ЄДРПОУ 39439980) за 2022 рік і на підставі якого діючого законодавства України?
10) Конкретні, обґрунтовані, повні відповіді, в якості правової інформації, надати конкретно по кожному питанню та у повній хронологічній послідовності до конкретно поставлених питань та направити на мою поштову адресу з одночасним направленням на мою електронну адресу.

Відповідно до ст. 6 Загальної декларації прав людини – Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.
(Правосуб’єктність – юридична передумова для визнання особи носієм відповідного правового статусу (див, § «Правовий статус особи»), Конституційно-правовий статус людини – це сукупність правосуб’єктності людини, його принципів, прав, свобод і обов’язків людини та їх гарантії.

Зауважу, що Людина і громадянин України, Олександр Токаренко, українець за національністю як представник Українського народу згідно свідоцтва про народження ІІ-ЕД № 490704, є джерелом влади, є Основним кредитором по відношенню до держави України, є власником (співвласником) землі, її надр, атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів, які знаходяться в межах території України, природних ресурсів її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони відповідно ст. 13 Конституції України.

До мене звертатися у повній відповідності до заявленої мною правосуб’єктності та мого конституційно-правового статусу.
Забороняю звертатися до мене як до фізичної особи !!!

З повагою, громадянин України

Олександр

answer, Державна податкова служба України

1 Attachment

 

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

 

Електронна адреса: [email address], з якої надійшов Вам лист з ДПС,

не є зворотнім зв’язком, тому звернення та запити на інформацію на
зазначену електронну адресу не приймаються, оскільки вказана електронна
адреса використовується виключно для відправлення вихідної кореспонденції
за зверненнями громадян та запитів на інформацію.

 

Звернення громадян необхідно надсилати на електронну адресу:
[1][email address],

 

запити на отримання публічної інформації – на електронну адресу:
[2][Державна податкова служба України request email].

 

Зазначена інформація розміщена на вебпорталі ДПС у розділі «Контакти» →

«Контакти для подання усних та електронних звернень громадян»
([3]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...)
та «Контакти для подання запитів на отримання публічної інформації»
([4]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...).

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Державна податкова служба України request email]
3. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...
4. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...