Інформація по рахункам

Іван Ковач

Доброї ночі!

Згідно з положеннями статті 21 Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на
запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить
суспільний інтерес (ст. 29 ЗУ «Про інформацію») , плата за копіювання та друк не стягується.
Це дає змогу зміцнити довіру суспільства до бюджетної системи України, впевнитись у
законному і прозорому формуванні доходів місцевого бюджету та належному обліку коштів,
переконатися у тому, що сплата коштів, які мають належати до територіальної громади не
відбувається іншим незаконним отримувачам, що є запорукою економічної безпеки України.
Відповідно до положень Статті 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право
направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів,що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати
і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної
інформації» визначає порядок здійснення та
забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний
інтерес.
Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до
публічно їінформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною
відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
Відповідно до положень статті 4 доступ до публічно їінформації відповідно до цього Закону
здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень,вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана
або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується
шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація,а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22, даного закону, відповідь розпорядник аінформації
про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або
відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом та
характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі
відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним
розпорядником.
Звертаю Вашу увагу, що у даному випадку відмова у наданні інформації є порушенням мого права,
гарантованого законодавством. За такі
дії
розпорядника
передбачен аадміністративна
відповідальність, яка покладається на винну особу, тобто працівника розпорядника (ст. 212-3
КУпАП).
Надайте наступну інформацію:

-р/р UA 533123560000026033304644690;
-р/р UA 313123560000026031312015796;
-р/р UA 893004650000000260323012042;

-кому належать дані рахунки й хто є кінцевим розпорядники коштів?
- чи є вони бюджетними?
- чи зареєстровані дані рахунки в казначействі України?
Відповідь надати в хронологічному порядку вказаному в даному запиті,в конверті А4 без перегину листів з мокрими печатками та підписами,в термін що передбачений законом на мою електронну поштову адресу [email address]

З повагою,

Іван Ковач