Інформація щодо ГУНП В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Доброго дня!

Калачов Ігор Миколайович, 04.01.1990 р.н., проживаю
в м. Снігурівка, Баштанського району Миколаївської області, вулиця Жовтнева, 185, поштовий індекс 57301
Електронна адреса: [email address]
Застосунок для звязку signal: +380666600912

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Згідно положень статті 1 Закону України «Про Національну поліцію» (№ 580-19) (поліція) України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шля-хом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України (№ 580-19) у своїй діяльності поліція керується Конституцією України (із посиланням на Закон України № 254к/96-ВР, прийнятий на п’ятій сесії тринадцятого скликання ВРУ1), міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.
Отже, суб’єкт Національна Поліція України в своїй діяльності, насамперед, керуєть-ся Законом України «КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ» (254к/96-ВР).

Беручи до уваги ІНСТРУКЦІЮ «Про затвердження Інструкції про порядок виготов-лення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів у системі Міні-стерства внутрішніх справ України», затвердженою НАКАЗОМ МВС УКРАЇНИ №647 від 26.07.2012р. та ІНСТРУКЦІЮ «Про порядок виготовлення, обліку, зберігання, викорис-тання та знищення печаток і штампів у системі Національної поліції України», затвер-дженою НАКАЗОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ №169 від 25.02.2016р., - слідує, що Національна поліція України, як центральний орган виконавчої влади, в системі докуме-нтообігу та діловодства має печатки та штампи, описи котрих, відповідають вимогам Пос-танови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року № 2137-ХІІ «Про Державний Герб України» та постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 857 «Про затвердження зразків та описів печатки і таблички (вивіски) міністерства, іншого центра-льного органу виконавчої влади».
З наведених Інструкцій, печатки із зображенням Державного Герба України виготов-ляються круглої форми. У середині кола зображується Державний Герб України з обов'я-зковим додержанням пропорцій герба розміром 11 х 15 мм у внутріньому колі діаметром 24 мм, а по колу - назва органу та/або підрозділу НПУ та його ідетифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Згідно положень статей 34 та 40 Закону України (254к/96-ВР), котрими керується Розпорядник інформації, - кожному громадянину України гарантовано право вільно зби-рати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого са-моврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути зве-рнення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Згідно з положеннями статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інфо-рмації» (2939-VI), якими керується Розпорядник інформації, інформація на запит нада-ється безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України (2939-VI) право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Відповідно до положень статті 4 доступ до публічної ін-формації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритос-ті діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що булла надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця прожи-вання, мовних або інших ознак.
Згідно з положеннями статті 5 зазначеного закону, доступ до публічної інформа-ції забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22 даного НПА, відповідь Розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за стату-сом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'яза-ний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним Розпорядником.
Тож на підставі вищенаведеного: беручи до уваги положеннями ст.ст. 32, 34 і 40 Конституції України, Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформа-цію» відповідно до компетенції, у визначений законом строк (п’ять днів),
1 Надати скан - копії нормативно правової документації, яка регулюює веден-ня діловодства в органах та підрозділах МВС України (інструкції, положення, тощо);
2 Надати завірену належним чином копію зразка власного бланку установи з назвою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
3 Надати завірену належним чином копію зразків відбитку (відтиску) гербової печатки та штампів установи з назвою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
4 Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на під-ставі якого документу (надати копію документа) була замовлена гербова печатка та штампи установи з назвою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
5 Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була виготовлена гербова пе-чатка та штампи установи з назвою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповід-но до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відпові-дної інформації

Відповідь надати у повному обсязі та надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на адресу для листування: 57301, м. Снігурівка, Баштанського району Миколаївської області, вулиця Жовтнева, 185 і в електронному вигляді, на вищезазначену електронну адресу [email address]
+ на поштову адресу: 57301, м. Снігурівка, Баштанського району Миколаївської області, вулиця Жовтнева, 185 + на електронну адресу: [email address]

17.04.2023 року. З повагою, Ігор Миколайович.

СЕД МВС, Міністерство внутрішніх справ України

4 Attachments

Про розгляд запиту на інформацію

Доброго дня!

Прохання не надавати в подальшому відповідь щодо першого пункту про надання скан - копій нормативно правової документації, яка регулює веден-ня діловодства в органах та підрозділах МВС України (інструкції, положення, тощо);

А, надати на наступні пункти:
- Надати завірену належним чином копію зразка власного бланку установи з назвою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
- Надати завірену належним чином копію зразків відбитку (відтиску) гербової печатки та штампів установи з назвою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
- Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на під-ставі якого документу (надати копію документа) була замовлена гербова печатка та штампи установи з назвою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;
- Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була виготовлена гербова пе-чатка та штампи установи з назвою «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

Дякую за відповідь та розуміння!
З повагою, Ігор Миколайович.

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, Міністерство внутрішніх справ України

1 Attachment