Набуття громадянства

Доброго дня!
Враховуючи:
гл.VI Європейської конвенції про громадянство
ст.5,8,13,19,40,56,68 Конституції України - Основного Закону України;
розділ IV Декларації про державний суверенітет України
ст..9 Закону України Про правонаступництво України
Закону України Про громадянство України
НАКАЗу Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку
Закону України «Про державну службу»
та на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року,

які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.Копію заяви (подання,декларації, тощо) від Кіфоренко Світлани Олексіївни,1971 р.н за період часу з 1991 року по теперішній час:

про вихід з громадянства УРСР/СРСР;
про втрату громадянства УРСР/СРСР;
про позбавлення громадянства УРСР/СРСР;

2. Копію заяви від Кіфоренко Світлани Олексіївни 1971 р.н за період з 1991 року і по теперішній час:

про встановлення належності до громадянства України
про набуття громадянства України
про вступ у громадянство України.

Запит не є зверненням, подання якого регламентується Законом України «Про звернення громадян» , тому відповідь на нього має бути надана протягом 5-ти робочих днів.
Копії документів та відповідь на запит мають оформлені відповідно до національного стандарту ДСТУ 4163:2020 та завірені відповідно чинного законодавства, із зазначенням вхідного номеру, повною розшифровкою посади та прізвища, ім’я по батькові відповідальної особи та завірену мокрою печаткою.

З повагою,

Світлана

Н.В. Рябова , Державна міграційна служба України

2023-03-29 23:21, Світлана написав:

показати цитоване

Згідно норм статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»
(далі – Закон) обробка персональних даних – це будь-яка дія або
сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення
персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних
(автоматизованих) систем.
Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Нормами статті 5 Закону визначено, що об’єктами захисту є персональні
дані, які можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу
законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією
персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду,
пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого
самоврядування, посадових або службових повноважень.
Відповідно до частини 4 статті 6 Закону, первинними джерелами відомостей
про фізичну особу є видані на її ім'я документи, підписані нею документи
та відомості, які особа надає про себе.
Згідно частини 6 статті 6 Закону, не допускається обробка даних про
фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини.
Нормами статті 8 Закону, визначено, що особисті немайнові права на
персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і
непорушними.

До того ж, статтею 14 передбачено, що поширення персональних даних
передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою
суб'єкта персональних даних, а поширення персональних даних без згоди
суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у
випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Ураховуючи вищезазначене, вчинення будь-яких дій під час обробки
запитів, із використанням даних про фізичну особу, (які є конфіденційною
інформацією), а також отримання відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована, не допускається без її згоди (або згоди законних
представників), крім випадків, передбачених Конституцією України та
Законом України «Про захист персональних даних».
Надісланий електронною поштою лист щодо надання інформації, яка містить
персональні данні (опрацювання якого, передбачає обробку персональних
даних) не дає ДМС змоги зробити висновок про те, що він надісланий саме
особою – суб’єктом персональних даних (законного представника), згода
якої необхідна при опрацюванні звернення.
До обов'язків ДМС, як розпорядника персональних даних належить
забезпечення захисту персональних даних, недопущення їх незаконної
обробки.
Статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено
порядок доступу до персональних даних.
Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо
доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних
даних.
У запиті зазначаються:
1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і
реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для
фізичної особи - заявника);
2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит,
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної
особи (для юридичної особи - заявника);
3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит,
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
5) перелік персональних даних, що запитуються;
6) мета та/або правові підстави для запиту.
З огляду на вищевикладене, з метою недопущення незаконної обробки та
розповсюдження персональних даних, пропонуємо направити належним чином
запит щодо доступу до персональних даних оформлене письмове звернення
відповідно до норм статті 5 Закону України "Про звернення громадян" на
поштову адресу ДМС (вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001) або на
визначену електронну адресу [Державна міграційна служба України request email], додавши копію
документу, що посвідчує особу (паспорт).
У разі надсилання належним чином оформленого звернення або запиту щодо
доступу до персональних даних, відповідь буде надана відповідно до вимог
законодавства України.

--
Наталія Володимирівна Рябова
головний спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів