Надання списків осіб які перебувають на черзі по отриманню житла

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Корнійчук Сергій Анатолійович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Корнійчук Сергій Анатолійович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Список громадян, які перебувають на черзі по отриманню житла?
Якщо є пільгові категорії таких громадян, надити такі списки окремо?
Надити список громадян, які отримали житло за період в 2014; 2015; 2016 р.р.?
Відповідь прошу надати протягом 5 робочих днів з часу отримання запиту на мою електрону адресу.

20.11.2016 р.

З повагою,

Корнійчук Сергій Анатолійович

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

4 Attachments

Øàíîâíèé Ñåðã³þ Àíàòîë³éîâè÷ó!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 20.11.2016ð. ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

³äïîâ³äíî äî ñò. 39 Æèòëîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, ãðîìàäÿíè áåðóòüñÿ
íà êâàðòèðíèé îáë³ê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ – âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì ì³ñüêî¿
ðàäè çà ó÷àñòþ ãðîìàäñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç æèòëîâèõ ïèòàíü.

Íà êâàðòèðíîìó îáë³êó â ì³ñò³ ³ííèö³ ïåðåáóâàþòü ãðîìàäÿíè â çàãàëüí³é
÷åðç³ òà â ñïèñêàõ íà ïåðøî÷åðãîâå îòðèìàííÿ æèòëà òà ïîçà÷åðãîâå
îòðèìàííÿ æèòëà.

Íàäàþ ñòàíîì íà 01.01.2016 ðîêó ñïèñêè ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà
êâàðòèðíîìó îáë³êó â çàãàëüí³é ÷åðç³ òà â ñïèñêàõ íà ïåðøî÷åðãîâå
îòðèìàííÿ æèòëà òà ïîçà÷åðãîâå îòðèìàííÿ æèòëà, çã³äíî ç äîäàòêîì.

Òàêîæ ñïèñîê ãðîìàäÿí ÿêèì áóëî íàäàíî æèòëî çà ïåð³îä 2014 ðîêó, 2015
ðîêó, 2016 ðîêó âêëþ÷íî, çã³äíî ç äîäàòêîì.

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿
âèêîíêîìó                                             

²ðèíà ªë³çàðîâà