Нарахування стипендій

Антон Марчук

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

дані про розмір стипендій студентів Київського національного університету станом 1 лютого 2016 року;

процедуру визначення розміру стипендій для студентів університету.

З повагою,
Антон Марчук

Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine),

--------------------------------------------------------------------------

Îò: Ëåîí³ä Ãóáåðñüêèé [[email address]]
Îòïðàâëåíî: 15 ôåâðàëÿ 2016 ã. 10:06
To: Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Òåìà: Re: >>: ²íôîðìàö³éíèé çàïèò - Íàðàõóâàííÿ ñòèïåíä³é

Øàíîâíèé Àíòîíå!

Ñòàíîì íà 01. 02.2016 ðîêó â óí³âåðñèòåò³ íàðàõîâóþòüñÿ ð³çí³ çà ðîçì³ðîì 
òà çà âèäîì ñòèïåí䳿, à ñàìå:

 

1.Àêàäåì³÷í³ ñòèïåí䳿:

 (áàë 4,0-4,99) –                                              825,00 

 (áàë 5,0) –                                                       925,00

ñïåö³àëüí³ñòü «ïåäàãîã³êà»

(áàë 4,0-4,99) –                                              907,50

(áàë 5,0) –                                                     1007,50

ñïåö³àëüí³ñòü «ô³çèêà, ìàòåìàòèêà ³ ìåõàí³êà, ïðèêëàäíà ô³çèêà»

(áàë 4,0-4,99) –                                              973,50

      (áàë 5,0) –                                          
         1073,50    

 

     2.²ìåíí³ àêàäåì³÷í³ ñòèïåí䳿:

Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè –                      1243,00

      Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè –                          1200,00

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

(ì³æí.ó÷.îë³ìï³àä) –                                      1356,00

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

(âèùèõ íàâ÷.çàêëàä³â) –                                1356,00

Â÷åíî¿  Ðàäè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó –                      900,00

Òàðàñà Øåâ÷åíêà –                                                1356,00

Ì.Ñ. Ãðóøåâñüêîãî –                                   1243,00

Ì.Î. Ìàêñèìîâè÷à –                                      900,00

      Â.Ì. ×îðíîâîëà –                                        1243,00

 

3.Ñîö³àëüí³ ñòèïåí䳿 :

ijòè øàõòàð³â –                                             1378,00

Ñèðîòè –                                                        1989,00

²íâàë³äè, ìàëîçàáåçïå÷åí³ òà ñ³ì ¿ ç ä³òüìè

(áàë ìåíøå 4,0) –                                             899,25.

 

Ïðîöåäóðà âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ñòèïåí䳿 ñòóäåíòàì Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî  äî Ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó  ̳í³ñòð³â  Óêðà¿íè  ¹ 882 â³ä 12.07.2004 ðîêó «Ïèòàííÿ
ñòèïåíä³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ».

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðîõàííÿ çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì 239-33-03
(ïðèéì. ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà).

 

Ç ïîâàãîþ, ðåêòîð Ë.Ãóáåðñüêèé

2016-02-09 10:15 GMT+02:00 Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO
NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine) <[1][Київський національний університет імені Тараса Шевченка request email]>:

________________________________________
Îò: Àíòîí Ìàð÷óê [[2][FOI #9022 email]]
Îòïðàâëåíî: 8 ôåâðàëÿ 2016 ã. 18:48
To: Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY
(Ukraine)
Òåìà: ²íôîðìàö³éíèé çàïèò - Íàðàõóâàííÿ ñòèïåíä³é

Äîáðîãî äíÿ!

Íà ï³äñòàâ³ ñòàòåé 1, 13, 19, 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿» â³ä 13 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî çâåðòàòèñü ³ç
çàïèòàìè äî ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ ùîäî íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿,
ïðîøó íàäàòè íàñòóïíó ³íôîðìàö³þ (íàñòóïí³ äîêóìåíòè):

äàí³ ïðî ðîçì³ð ñòèïåíä³é ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ñòàíîì 1 ëþòîãî 2016 ðîêó;

ïðîöåäóðó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ñòèïåíä³é äëÿ ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó.

Ç ïîâàãîþ,
Àíòîí Ìàð÷óê

Ïðîøó íàäàòè â³äïîâ³äü ó âèçíà÷åíèé çàêîíîì òåðì³í åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà
àäðåñó [3][FOI #9022 email]
-------------------------------------------------------------------
Öå ïîâ³äîìëåííÿ áóëî íàä³ñëàíå ÷åðåç ñàéò "Äîñòóï äî Ïðàâäè",
ïðèçíà÷åííÿ ÿêîãî - íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ ãðîìàäÿíàì íàäñèëàòè çàïèòè ïðî
ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ ç ïîäàëüøîþ ïóáë³êàö³ºþ öèõ çàïèò³â òà â³äïîâ³äåé íà
íèõ
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Київський національний університет імені Тараса Шевченка request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

Антон Марчук

Доброго дня!

Прошу надіслати відповідь на мій запит на доступ до публічної інформації у читабельному форматі.

З повагою,
Антон Марчук

Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine),

--------------------------------------------------------------------------

Îò: Ëåîí³ä Ãóáåðñüêèé [[email address]]
Îòïðàâëåíî: 15 ôåâðàëÿ 2016 ã. 10:06
To: Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine)
Òåìà: Re: >>: ²íôîðìàö³éíèé çàïèò - Íàðàõóâàííÿ ñòèïåíä³é

Øàíîâíèé Àíòîíå!

Ñòàíîì íà 01. 02.2016 ðîêó â óí³âåðñèòåò³ íàðàõîâóþòüñÿ ð³çí³ çà ðîçì³ðîì 
òà çà âèäîì ñòèïåí䳿, à ñàìå:

 

1.Àêàäåì³÷í³ ñòèïåí䳿:

 (áàë 4,0-4,99) –                                              825,00 

 (áàë 5,0) –                                                       925,00

ñïåö³àëüí³ñòü «ïåäàãîã³êà»

(áàë 4,0-4,99) –                                              907,50

(áàë 5,0) –                                                     1007,50

ñïåö³àëüí³ñòü «ô³çèêà, ìàòåìàòèêà ³ ìåõàí³êà, ïðèêëàäíà ô³çèêà»

(áàë 4,0-4,99) –                                              973,50

      (áàë 5,0) –                                          
         1073,50    

 

     2.²ìåíí³ àêàäåì³÷í³ ñòèïåí䳿:

Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè –                      1243,00

      Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè –                          1200,00

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

(ì³æí.ó÷.îë³ìï³àä) –                                      1356,00

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

(âèùèõ íàâ÷.çàêëàä³â) –                                1356,00

Â÷åíî¿  Ðàäè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó –                      900,00

Òàðàñà Øåâ÷åíêà –                                                1356,00

Ì.Ñ. Ãðóøåâñüêîãî –                                   1243,00

Ì.Î. Ìàêñèìîâè÷à –                                      900,00

      Â.Ì. ×îðíîâîëà –                                        1243,00

 

3.Ñîö³àëüí³ ñòèïåí䳿 :

ijòè øàõòàð³â –                                             1378,00

Ñèðîòè –                                                        1989,00

²íâàë³äè, ìàëîçàáåçïå÷åí³ òà ñ³ì ¿ ç ä³òüìè

(áàë ìåíøå 4,0) –                                             899,25.

 

Ïðîöåäóðà âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ñòèïåí䳿 ñòóäåíòàì Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî  äî Ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó  ̳í³ñòð³â  Óêðà¿íè  ¹ 882 â³ä 12.07.2004 ðîêó «Ïèòàííÿ
ñòèïåíä³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ».

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðîõàííÿ çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì 239-33-03
(ïðèéì. ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà).

 

Ç ïîâàãîþ, ðåêòîð Ë.Ãóáåðñüêèé

2016-02-09 10:15 GMT+02:00 Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO
NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine) <[1][Київський національний університет імені Тараса Шевченка request email]>:

________________________________________
Îò: Àíòîí Ìàð÷óê [[2][FOI #9022 email]]
Îòïðàâëåíî: 8 ôåâðàëÿ 2016 ã. 18:48
To: Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY
(Ukraine)
Òåìà: ²íôîðìàö³éíèé çàïèò - Íàðàõóâàííÿ ñòèïåíä³é

Äîáðîãî äíÿ!

Íà ï³äñòàâ³ ñòàòåé 1, 13, 19, 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿» â³ä 13 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî çâåðòàòèñü ³ç
çàïèòàìè äî ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ ùîäî íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿,
ïðîøó íàäàòè íàñòóïíó ³íôîðìàö³þ (íàñòóïí³ äîêóìåíòè):

äàí³ ïðî ðîçì³ð ñòèïåíä³é ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ñòàíîì 1 ëþòîãî 2016 ðîêó;

ïðîöåäóðó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ñòèïåíä³é äëÿ ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó.

Ç ïîâàãîþ,
Àíòîí Ìàð÷óê

Ïðîøó íàäàòè â³äïîâ³äü ó âèçíà÷åíèé çàêîíîì òåðì³í åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà
àäðåñó [3][FOI #9022 email]
-------------------------------------------------------------------
Öå ïîâ³äîìëåííÿ áóëî íàä³ñëàíå ÷åðåç ñàéò "Äîñòóï äî Ïðàâäè",
ïðèçíà÷åííÿ ÿêîãî - íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ ãðîìàäÿíàì íàäñèëàòè çàïèòè ïðî
ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ ç ïîäàëüøîþ ïóáë³êàö³ºþ öèõ çàïèò³â òà â³äïîâ³äåé íà
íèõ
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Київський національний університет імені Тараса Шевченка request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

ГО Центр UA залишив коментар ()

Шановний Антоне!

Станом на 01. 02.2016 року в університеті нараховуються різні за розміром
та за видом стипендії, а саме:

1.Академічні стипендії:

(бал 4,0-4,99) 825,00

(бал 5,0) 925,00

спеціальність «педагогіка»

(бал 4,0-4,99) 907,50

(бал 5,0) 1007,50

спеціальність «фізика, математика і механіка, прикладна фізика»

(бал 4,0-4,99) 973,50

(бал 5,0)
1073,50

2.Іменні академічні стипендії:

Кабінету Міністрів України 1243,00

Верховної Ради України 1200,00

Президента України

(міжн.уч.олімпіад) 1356,00

Президента України

(вищих навч.закладів) 1356,00

Вченої Ради навчального закладу 900,00

Тараса Шевченка 1356,00

М.С. Грушевського 1243,00

М.О. Максимовича 900,00

В.М. Чорновола 1243,00

3.Соціальні стипендії :

Діти шахтарів 1378,00

Сироти 1989,00

Інваліди, малозабезпечені та сім ї з дітьми

(бал менше 4,0) 899,25.

Процедура визначення розміру стипендії студентам Київського національного
університету імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 року «Питання
стипендіального забезпечення».

За додатковою інформацією прохання звертатися за телефоном 239-33-03
(прийм. головного бухгалтера).

З повагою, ректор Л.Губерський

2016-02-09 10:15 GMT+02:00 Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO
NATIONAL UNIVERSITY (Ukraine) <[1][ request email]>:

________________________________________
От: Антон Марчук [[2][FOI #9022 email]]
Отправлено: 8 февраля 2016 г. 18:48
To: Office Division of KYIV TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY
(Ukraine)
Тема: Інформаційний запит - Нарахування стипендій

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із
запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,
прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

дані про розмір стипендій студентів Київського національного
університету станом 1 лютого 2016 року;

процедуру визначення розміру стипендій для студентів університету.

З повагою,
Антон Марчук

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на
адресу [3][FOI #9022 email]
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди",
призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про
публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на
них
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]