Обмін ID картки на паспорт зразка 1994 р.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Віктор, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Надайте будь-ласка інформацію щодо обміну паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 на паспорт у вигляді паспортної книжечки зразка 1994 року.

З огляду на те, що законодавство України все ж дозволяє мені отримати паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки тому я хочу використати можливость реалізувати таке своє право, що не порушує як мої конституційні права, так і зобов'язання держави, обумовлені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, зокрема щодо заборони втручання у приватне і сімейне життя особи. Також хочу зазначити, що отримання пластикової картки типу ID-1 є правом, а не обов'язком, та форма паспорта у вигляді паспортної книжечки не скасована і є чинною. Разом з тим, на даний час діє Положення N 2503-XII, пунктом 3 якого передбачено, що бланки паспортів виготовляються у вигляді паспортної книжечки або паспортної картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.Також варто зазначити, що 03 квітня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову N 398 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 302", відповідно до якої пункт 3 Постанови N 302 доповнено абзацом такого змісту: Державна міграційна служба до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов'язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.
Також вважаю що, видача паспортів громадянам України не повинна порушувати мої конституційні права , які в силу своїх релігійних переконань не бажають оформляти паспорт у формі ID-картки. Реалізація державних функцій має здійснюватися без примушення людини до надання згоди на обробку персональних даних, їх обробка повинна здійснюватися в межах і на підставі тих законів і нормативно-правових актів України, на підставі яких виникають правовідносини між громадянином та державою. При цьому згадані технології не повинні бути безальтернативними і примусовими. Оскільки я відмовляюсь від обробки своїх персональних даних ,я повинен мати альтернативу - використання традиційних методів ідентифікації особи, відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII.
Хочу наголосити і на тому, що в оформлення паспорта громадянина України зразка 1994 року є позицією всієї Української православної церкви, а не лише моєю як однієї з її прихожан, і жодних привілеїв чи переваг порівняно з іншими громадянами у тому, щоб паспорт громадянина України оформляли у вигляді паспортної книжечки, немає. Я також зазначаю про неприпустимість заміни імені цифровим ідентифікатором та використання міжнародних стандартів щодо бланків документів, які містять безконтактний носій інформації.
Також хочу висловлюючи свої міркування на законодавчі норми, а також практику Європейського суду з прав людини, з-поміж іншого, ще раз наголосити на неприпустимість порушення моїх конституційних прав та свобод віросповідання і обробки персональних даних без моєї на те добровільної згоди.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з частиною другою статті 32 Основного Закону не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
За змістом частин першої, другої статті 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Відповідно до частин першої, другої статті 35 Конституції України кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність
Згідно з частиною першою статті 1 Закону № 5492-VI суспільні відносини, пов'язані із збиранням, накопиченням, захистом, зберіганням, обліком, використанням і поширенням інформації Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр), оформленням, видачею, обміном, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
На вимогу статті 22 Конституції, яка забороняє при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Також такий підхід не відповідає вимогам якості закону (тобто, таке втручання не було «встановлене законом»), не є «необхідним у демократичному суспільстві». Зазначене допускає свавільне втручання в право на приватне життя в контексті неможливості реалізації права на власне ім`я, що становить порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Таким чином, принципами обробки персональних даних є відкритість і прозорість, відповідальність, адекватність та не надмірність їх складу та змісту стосовно визначеної мети їх обробки, а підставою обробки персональних даних є згода суб`єкта персональних даних.
Хочу довести до відома, що без мого відома та моєї згоди, мої персональні дані були передані третім особам, що завдало мені непоправної шкоди, а це грубе порушення моїх Конституційних прав. Беручи до уваги все вищесказане вимагаю зобов'язати Долинський міський територіальний підрозділ Державної міграційної служби Івано - Франківської обл. код 2617 замінити паспорт у вигляді пластикової картки типу ID-1 на паспорт у вигляді паспортної книжечки зразка 1994 року для Віктора Юрійовича Покришка.

Прошу надати відновідь на дане звернення на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Дякую, Віктор Покришка.

З повагою,

Віктор

Н.В. Рябова , Державна міграційна служба України

2023-08-12 00:24, Віктор написав:

показати цитоване

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» публічна інформація - це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація,
що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або
яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною п`ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має
містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Так, запитувана Вами інформація не може бути віднесена до жодного з
видів публічної інформації, розпорядником якої є ДМС (згідно з Переліком
видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна міграційна
служба України, затвердженим наказом ДМС від 05.12.2014 № 345).
До того ж, відповідно до пункту 1 Постанови Пленуму Вищого
адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 "Про
практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ
до публічної інформації" визначальним для публічної інформації є те, що
вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях
та знаходилась у володінні суб`єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації.
Ураховуючи вищевикладене, ваш лист, поданий як інформаційний запит, не
відповідає вимогам до запиту на інформацію та є по суті зверненням
громадянина, оскільки має всі ознаки звернення стосовно надання
роз’яснень законодавства тощо.

Звернення громадян до Державної міграційної служби України можна
надіслати визначеними способами:

- в електронному вигляді за посиланням
https://dmsu.gov.ua/services/hotline.html
- на електронну адресу [Державна міграційна служба України request email]

Нормою статті 5 Закону України "Про звернення громадян" (далі - Закон)
визначено, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по
батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного
питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із
зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог звернення
вважається анонімним і розгляду не підлягає.

--
Наталія Володимирівна Рябова
головний спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів