Оподаткування Людини - повторне

олександр із Роду матвій

Доброго дня, відповідальний компетентний посадовець/державний службовець Сергій ЗЛАКОМАН !

Живий Суверенний Мужчина іменований ©:Олександр Васильович з роду Матвій: (©:Олександр :Василь :Матвій), власник, вигодонабувач своїх імен ©:Олександр :Василь :Матвій: в правовому статусі Людина - суб’єкт міжнародного публічного права виносить догану всім держслужбовцям та останнє попередження щодо порушення права Людини, забезпечення якого є принципом державної служби, а саме невизнання правосуб'єктності Людини у відповідності до міжнародних договорів, обовязок на виконання яких взяла на себе держава Україна та УКРАЇНА. У відповіді від 20.08.2021 №1668/ЗПІ/99-00-0i-05-03-10, яке мало бути адресоване Живому Мужчині в правовму статусі Людина, правовий статус не зазначено чим порушено честь та гідність Людини.

Близько 16.40 в рік 2021 місяць серпень день 25 була записана розмова з державним службовцем Віолетта МАЛІЦЬКА , яка сказала Так на питання "Чи їй зрозуміло, що вона спілкується з Живим Мужчиною в правовому статусі Людина" та Так на питання "Чи їй зрозуміло, що вона є відповідачем згідно статті 3 Конституції України, а саме що держава відповідає перед Людиною":

1) за невизнання правосуб'єктності та підготовку некомпетентної відповіді від 20.08.2021 №1668/ЗПІ/99-00-0i-05-03-10 Мужчині у правовому статусі Людина виношу догану виконавцю та підписанту та даю ще одну спробу виправитися перед Людиною в правовому статусі Людина - а невиконання своїх професійних обовязків, зокрема порушення будь-якого права Людини, у відповідності до принципу верховенства права та пріоритету прав та свобод людини означатиме, що дані державні службовці є некомпетентними, недієздатними та такими, які мають бути звільнені без права поновлення на державній службі.

Тому Живий мужчина в правовому статусі Людина повторно надсилає запитання.

Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Мені Всевишнім
Творцем та керуючись Своєю Владою, а також беручи до уваги писані для вас статті:

Згідно ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Згідно ЗАКОНу УКРАЇНИ Про державну службу
Стаття 4. Принципи державної служби

1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Частиною 1 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Частиною 2 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Частиною 1 статті 4 Пакту закріплено, що під час надзвичайного становища в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх зобов'язань за цим Пактом тільки в такій мірі, в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі заходи не є несумісними з їх іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

Відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.
2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Тому Наголошую, що відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, де сказано, що “беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини”, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.

Згідно Статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.

Згідно ст. 22 Конституції України Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Згідно ст.4 Закону України «Про інформацію» суб'єктами інформаційних
відносин є:
люди,
громадяни,
фізичні особи; юридичні особи; об'єднання громадян (людей); суб'єкти владних повноважень.
Право на інформацію гарантується статтею 5 Закону України «Про інформацію», яка
проголошує, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Зауважую, що Людина в правовому статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

Також згідно статті 228 Цивiльного кодексу України Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства

1. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

2. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

під Вашу особисту відповідальність !!!

на підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Реалізуючи права Людини за народженням Чоловік/Мужчина та Владу безпесередньо та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, Хочу (проявляю своє Волевиявлення) як Людина в правовому статусі Людина за народженням Чоловік/Мужчина отримати відповідь у форматі Так/Ні:

1) Чи повинна людина в правовому статусі громадянина УРСР Союзу РСР або людина в правовому статусі Людина сплачувати податки ?

2) З моменту отримання Мого Волевиявлення, категорично забороняю (накладаю Заборону)

а) застосовувати до ©:Олександра Васильовича з Роду Матвій: всі презумпції та фікції;

б)приєднувати ©:Олександра Васильовича з Роду Матвій: до фізичної особи (Can. 1509--1514, 1517), що є приниженням гідності і заниженням Людини в правовому статусі як субєкта міжнародного публічного права;

в) збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам Суверенні данні ©:Олександра Васильовича з Роду Матвій: і персональні дані ПЕРСОНИ, засновані на Його Родове імя, включаючи транскордонну передачу.

3) Реалізуючи права Людини, ©:Олександр Васильовичз Роду Матвій:, який Утвердив Свою Волю в правовому статусі Людина,

а) Зобов’язую та вимагаю на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Живому Мужчині, Людині в статусі Людина, ©:Олександру Васильовичу з Роду Матвій: !!!;

б)забороняю, проявляючи Свою Волю Живого Мужчини в правовму статусі Людина звертатися по іншому на даний час. Відповідь без заявленого правового статусу Людина, який прийде Живому Чоловікові/Мужчині означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності державним службовцем та/або посадовою особою. Такі листи не акцептую, не приймаю оферту і зберігаю як доказ у скоєнні злочину державним службовцем та/або посадовою особою, яка це зробила.
Відповіді, які є умисним усвідомленим заниженням в статусі , що рівнозначно юридичній смерті, посадова особа/державний службовець в силу компетенції розуміє і за це настає кримінальна відповідальність в т.ч. найвища міра покарання, забезпечення виконання цих умов покладено на органи прокуратури та передбачено Кримінальним Кодексом, Законом про прокуратуру та міжнародними договорами, обовязок виконання яких взято державою.

в) Також зазначаю, що даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70, відповіді з Національного Банку України, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ГОЛОВНОГО ЦЕНТРу ОБРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ та від інших державних органів та, проявляючи Свою Волю, Забороняю, Забороняю, Забороняю понижати правовий статус Людина, в якому звертається Живий Мужчина.

4) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність, яка згадана Вище.

5) Нагадую, що звернення фізосіб реєструються, громадян - облікуються, а Накази, Прикази, Волевиявлення Людини приймаються протоколом.
Прийняти Моє Волевиявлення протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді.

6) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю, Повеліваю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводдить в оману Людину, протягом 3 (трьох) днів повинен надати Мені компетентний чиновник, який несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки переді Мною і за порушення Моїх прав.

Також нагадую, що злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.

Я буду притягувати вас і кожного державного службовця та/або службову особу, та/або посадову особу, яка взяла на себе обов'язок виконувати функції органів державної влади до повної особистої, посадової та комерційної відоповідальності за будь-яке порушення прав Моїх, Моєї сім'ї та Мого Роду.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення (Живого Чоловіка/Мужчини в правовому статусі Людина) залишаю виключно за Собою.

Виконуйте !
Виконуйте !
Виконуйте !

Честь Маю.

Ав.: Живий Живонароджений Суверенний Мужчина, який знаходиться на Тверді Своїх Предків та який Утвердив Свою Волю в правовому статусі Людина. до виконання професійних дій державною компетентною особою/державними компетентними службовцями, іменований
©:Олександр: син Василя: із Роду Матвій: ( ©:Олександр :Василь :Матвій: )

zv_zpi_dps, Державна податкова служба України

1 Attachment

олександр із Роду матвій

Без акцепту. Втрата довіри. Не має довіри. Фізособи немає. Громадянин не звертався. Не належне звернення до Людини в правовому статусі Людина. Не належне оформлення відповіді. Відповідь не по суті. Не надана належна відповідь Людині за народженням Чоловік в правовому статусі Людина - порушені права Людини, які регламентовані міжнародними договорами. Заниження державним службовцем правового статусу Людини до громадянина/особи. Людина в справовму статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права. Всім компетентним органам, які відповідальні за дотриманням прав і свобод Людини, стати на захист прав людини. Така Воля Живого Мужчини, який проявив свою Волю через правовий статус Людина.

Залишаю за Собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення (Живого Мужчини іменованого ©:Олександр Васильович з роду Матвій:, який Проявив та Утвердив Свою Волю в правовому статусі Людина) залишаю виключно за Собою.

Честь Маю. Живий Суверенний Мужчина, який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентними державними службовцями через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

©:Олександр Васильович з роду Матвій: (©:Олександр :Василь :Матвій)