Органи влади

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олена Вінницька, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Олена Вінницька

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Сканкопії техпаспортів службових автомобілів органів влади в Україні.

З повагою,

Олена Вінницька

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Î. ²ÍÍÈÖÜʲÉ

[FOI #26819 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 14.10.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî
äî    § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îáëàñíèõ,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³é äëÿ ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ Âàì ³íôîðìàö³¿
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Люшнікова Ольга Михайлівна,

1 Attachment

Відповідь ОДА від 24.10.2017 року №315-запит на Ваш запит на інформацію
від 14.10.2017 року

 

1 Attachment

Івано-Франківська ОДА

Василюк Неля Василівна,

3 Attachments

 

 

[1]Описание: cid:image001.png@01D0E411.62BDD790

З повагою,

Неля Василівна

 

References

Visible links

Баштовий Володимир Михайлович,

1 Attachment

[Subject only] FW: Надсилання: Відповідь на запит

показати цитоване

2 Attachments

Шановна пані Олено! на Ваш запит від 14.10.2017 надсилаємо Вам сканкопію
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який знаходиться на балансі
Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції (сканкопії у вкладеннях).
 

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Державна архівна служба України,

1 Attachment

Доброго дня!

Укрдержархів надсилає відповідь на Ваш запит, файл у вкладенні додається.

З повагою
Державна архівна служба України

КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації,

1 Attachment

Надсилаємо вам лист у прикріпленому файлі.

Звертаємо вашу увагу, що лист підписаний ЕЦП.

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42

Закарпатська ОДА,

1 Attachment

Добридень ,

--
З повагою,
Закарпатська ОДА mailto:[email address]

Лист відправлено відділом інформаційно-
комп'ютерного забезпечення.
тел. (0312) 696073,696074,696012

Канцелярія Держенергоефективності,

1 Attachment

1 Attachment

Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:

Відповідь на запит на публічну 24.10.2017

1 Attachment

Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:

Відповідь на запит на публічну 24.10.2017

1 Attachment

Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:

Відповідь на запит на публічну 24.10.2017

Острополець Олександр Олександрович,

2 Attachments

 

 

З повагою,

Острополець Олександр Олександрович,

Головний спеціаліст відділу управління ресурсами

 

Державна служба України з лікарських засобів

та контролю за наркотиками

03115, м. Київ, пр. Перемоги, 120А

тел:  (044)422-55-77 (вн. 150)

 

[1]Описание: Описание: Опис : Опис : cid:image001.png@01CB7B6A.F904C3E0

 

References

Visible links

Упр. культури і туризму,

1 Attachment

Бахгалтерія,

1 Attachment

1 Attachment

Здравствуйте, E-mail:foi+request-26819-56a5c41b.

--
С уважением,
Ткачук mailto:[email address]

1 Attachment

--
З повагою,
Український інститут національної пам'яті
вул. Липська, 16, м. Київ, 01021,
тел. (044) 253-15-63, факс (044) 254-05-85
e-mail: [email address],
web: http: //www.memory.gov.ua

Best regards,
Ukrainian Institute of National Remambrance
16 Lypska str., Kyiv, 01021, Ukraine
tel. (044) 253-15-63, fax. (044) 254-05-85
e-mail: [email address],
web: http: //www.memory.gov.ua

Відділ освіти Тисменицької РДА,

2 Attachments

2 Attachments

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Здравствуйте, Foi+request-26819-56a5c41b.

--
С уважением,
oda mailto:[email address]

Кабінет Міністрів України

9 Attachments

Здравствуйте,

--
С уважением,
Mtz mailto:[email address]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

На Ваш запит 382/ЗПІ-05
Поінформуємо додатково.