Отримання податкової знижки у випадку відсутності договору з банком

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви олександр із Роду матвій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
олександр із Роду матвій

Without Prejudice (англійською мовою, яка є міжнародною мовою), що означає Без шкоди для Автора

Доброго дня!

Автор, а саме автохтонний народ в лику мужчини з дарованим ім'ям Олександр роду Русів знаходячись на своїй землі (спираючись на багатовікову історію, включаючи державу Київська Русь) через правовий статус Людина (суб'єкт права), маючи запитання для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє дане Волевиявлення для одержання інформації відповідальному посадовцю на виконання зобов'язань виключно державному службовцю для надання відповіді із засвідченням підпису державного службовця, головним завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини.

Автор увідомляє, що вірить в конструктивну і подальшу комунікацію з дотриманням принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави щодо утвердження захисту прав та свобод людини, включаючи право на визнання правосубєктності (враховуючи також присягу державного службовця) .

Автор через правовий статус Людина проголошуючи та утверджуючи Свою Вільну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою безпосередньо,
увідомляє, беручи до уваги писані для відповідального посадовця на виконання зобов'язань та всіх кого це стосується:

* що "Декларація про державний суверенітет України" є основою для нової Конституції, законів України, включаючи "Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо ...",

* що "виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами" (відповідно до "Акту проголошення незалежності України"), статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобов'язалася виконувати,

* що "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.",

* що "Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.",

* що "Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.",

* що "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.",

* Міжнародний пакт про громадянські та політичні права "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",

* Загальну декларацію прав людини та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, яка акцептована Мужчиною з дарованим йому ім’ям Олександр в частині використання прав Людини, включаючи право на визнання своє правосубєктності відповідно до "кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.",

*Беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та максими права, включаючи:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),

2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),

3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),

4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),

5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),

6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою,

7) nemo plus juris ad alienum transferre potest, quam ispe habet (ніхто не може передати іншому право, якого він сам не має),

8) les fictions naissent de la loi, et non la loi des fictions (вигадки виникають із закону, а не закон із вигадок («персона: маска, яку актор носить на сцені» [Словник Вебстера за 1828], персона є штучним створенням закону та існує як суб'єкт його творця як його володіння),

9) Corpus humanum non recipit aestimationem (Тіло не можна оцінити). Людина має право на повагу до своєї гідності та недоторканність своєї особистості - це означає, що ніхто не має права дискримінувати, торгувати, ображати чи тілесно карати людину, оскільки її тіло не може бути урівняне чи оцінене як різновид власності чи об'єкту торгівлі,

10) Liberum corpus nullam recipit æstimationem (Вільне тіло не можна оцінити). Фраза "Liberum corpus nullam recipit aestimationem" підкреслює важливість визнання та захисту прав людини на недоторканність особистості та свободу, а також її право на самовизначення та рішення щодо власного тіла,

11) Mercis appellatione homines non contineri (Люди не є предметами торгівлі). Цей вислів підкреслює важливість поваги до гідності та особистості людей, та відзначає, що живі люди мають бути розглянуті окремо від матеріальних чи інших об'єктів торгівлі.

12) regula pro lege, si lex deficit (якщо закон порушує закон, переважає максима права)

Автор як основний ціннодавець через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами людини, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі своєї правосвідомості, світогляду та переконань, проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:

1. а) Надати інформацію яким чином Автор діючий через правовий статус Людина з використанням фізичної особи (розпорядником якої є Автор) може отримати податкову знижку ? Автора цікавить випадок відсутності рахунку в банку, беручи до уваги, що умови договору банку не підходять та примушення до цивільно-правових відносин заборонено.

2) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до Автора з повними правами людини всі презумпції, включаючи презумпцію добросовісності, та фікції;

б) застосовувати до Автора з повними правами людини презумпцію приєднання Автора до фікції - фізичної особи (торгового імені) - в протилежному випадку подібні дії трактуватимуться як свідоме введення в оману та свідоме порушення права людини та присяги державного службовця з акцептом надати відшкодування Автору;

в) збирати, зберігати, вилучати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам дані Мужчини з дарованим ім'ям Олександр з повними правами людини і персональні дані особи, засновані на Його Родові Імена (що є авторським правом), включаючи транскордонну передачу. Надається виключно дозвіл на одноразове використання імені Автора для виконання Волевиявлення Автора та надання компетентної відповіді виключно державним службовцем, який складав присягу та діє відповідно до неї.

3) Народ в лику мужчини з дарованим імям Олександр з повними правами людини, який знаходиться на своїй землі та який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,
а) Воліє, щоб на даний час звернення до Автора в листах (на поштових конвертах), включаючи електронні, адресувати так і тільки так: Автору Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр з Роду Матвій або просто з використанням дарованого імені Автору Олександр, що передбачатиме визнання правосубєктності та виконання присяги державним службовцем.

Також Автор увідомляє, що звернення "пане Олександре" в розумінні Автора - це ввічливе звернення до особи чоловічої статі, що Автор заперечує та не акцептує в міру своєї правосвідомості та воліє, щоб відповідь Автору надавалася відповідно до проявленої вище Волі Автора.

б) Відповідь без заявленого правового статусу Людина (зазначеному субєкту права), який прийде Автору, діючого через правовий статус Людина, означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок, порушує честь та гідність людини та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності посадовою особою державним службовцем (та присяги державного службовця) - такі листи Автор не акцептує, фіксуючи свідоме порушення права.

4) Згідно Волі Автора виключно відповідальній особі на виконання зобовязань державному службовцю забезпечити реалізацію відповідних прав (право на визнання правосубєктності Людини та право на одержання інформації) та реалізувати Волю Автора (підписант має бути державним службовецем, який складав державну присягу) у відповідності до писаного для вас принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження (Without Prujudice ). Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без обороту на родовий спадок. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без індосаменту. Без авалю. Без цесії. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

З миром, без злоби та упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Істотний Автохтонний Народ в лику Мужчини з дарованим йому імям Олександр, Який знаходиться на тверді - на землі Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань державним службовцем. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.

Право трактування змісту даного Волевиявлення та будь-якої його частини залишається виключно за Автором.

Автор: Істотний Автохтонний Народ в лику Мужчини (дух-душа-тіло) з дарованим йому ім'ям Олександр з повними, невідємними, невичерпними та невідчужуваними правами Людини, основний ціннодавець, діючий через правовий статус Людина .

answer, Державна податкова служба України

1 Attachment

олександр із Роду матвій

Without Prejudice (англійською мовою, яка є міжнародною мовою), що означає Без шкоди для Автора

Доброго дня! З миром, без злоби та без упередження Автор, а саме Автохтонний Народ в лику мужчини з дарованим ім'ям Олександр з роду Русів знаходячись на своїй землі (спираючись на багатовікову історію, включаючи державу Київська Русь) через правовий статус Людина (суб'єкт права) прийняв дану відповідь.

Як раніше Автор писав, Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.

Автор увідомляє, що право на самовизначення - це ключовий принцип, який заключений в міжнародних договорах. Тому Автор відзначає даною відповіддю дотримання права людини в частині визнання правосубєктності та не порушення права на самовизначення.

Автор користуючись своїм правом на пошук інформації, продовжуючи конструктивний діалог, через правовий статус людина воліє отримати наступну інформацію, уточняючи запитання:

Беручи до уваги, що як зазначають "...особа отримує ідентифікаційний номер на підставі Закону України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. № 320/94-ВР (далі – Закон № 320/94-ВР).", Автор воліє знати
а) яким законом на даний час передбачено присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі, якою користується людина, беручи до уваги той факт, що "Закон № 320/94-ВР" як видно із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320/... втратив чинність.

Автор з нетерпінням очікує відповідь із зазначенням правовго статусу Автора.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без цесії. Без шкоди для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником. Без обороту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без обороту на родову спадщину. Без права регресу. Без авалювання. Без індосаменту. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

З миром, без злоби та без упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Автохтонний Народ в лику Мужчини з духом душою тілом, Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю по праву землі, крові та ціннодателя системи до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань державним службовцем, який бере на себе повну особисту, комерційну, адміністративну відповідальність за порушення прав Автора. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.

Право трактування змісту даного Волевиявлення та будь-якої його частини залишається виключно за Автором.

Автор: Автохтонний Народ в лику Мужчини з духом душою тілом та з дарованим ім'ям Олександр з повними, невідємними, невичерпними та невідчужуваними правами Людини, основний ціннодавець, діючий через правовий статус людина .

answer, Державна податкова служба України

Добрий день!

Звернення та запити на інформацію на електронну адресу ([email address]) не приймаються, так як вказана електронна адреса є виключно для відправлення вихідної кореспонденції за зверненнями громадян та запитів на інформацію.

Тому просимо звернення надсилати на електронну адресу [email address], а запити на отримання публічної інформації – [Державна податкова служба України request email], про що також зазначено на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Контакти» → «Контакти для подання усних та електронних звернень громадян» (https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...) та «Контакти для подання запитів на отримання публічної інформації» (https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...).

З повагою

Державна податкова служба України

показати цитоване