Перелік закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги - повторно

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Автор, а саме автохтонний народ в лику мужчини з дарованим ім'ям Олександр з Роду М а т в і й роду русів (спираючись на багатовікову історію, включаючи державу Київська Русь) через правовий статус Людина (суб'єкт права), маючи запитання для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє дане Волевиявлення для одержання інформації відповідальному посадовцю на виконання зобов'язань виключно державному службовцю, головним завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини.

Перш за все Автор увідомляє, що вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави щодо утвердження захисту прав та свобод людини, включаючи право на визання правосубєктності (враховуючи також присягу державного службовця).

Автор увідомляє, що не одержав жодної відповіді на запит [від 19 вересня 2023 року] - https://dostup.pravda.com.ua/request/pie.... Тому Автор вдруге надсилає Волевиявлення на одерження інформації а очікує відповідь.

Автор через правовий статус Людина , проголошуючи та утверджуючи Свою Добру Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою безпосередньо,
беручи до уваги писані для відповідального посадовця на виконання зобов'язань та всіх кого це стосується:

* що "Декларація про державний суверенітет України" є основою для нової Конституції, законів України, включаючи "Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо ...",

* що "виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами" (відповідно до "Акту проголошення незалежності України") статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобов'язалася виконувати,

* що "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.",

* що "Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.",

* що "Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.",

* що "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.",

* Міжнародний пакт про громадянські та політичні права "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",

* Загальну декларацію прав людини та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, яка акцептована Мужчиною з дарованим йому ім’ям Олександр в частині використання прав людини, включаючи право на визнання своє правосубєктності відповідно до "кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.",

*Беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та максими права, включаючи:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою,

Автор основний кредитор системи (ціннодавець) через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами людини, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі своєї правосвідомості, проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:

1. а) Читаючи "...У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. ...", надати перелік державних і комунальних закладів охорони здоров'я на землях території міста Чернівці, де медична допомога надається безоплатно.

Автор також увідомляє що, проявляючи свою добру волю, не надавати інформацію щодо надання медичних послуг - волевиявлення Автора стосується виключно питання, яке стосується надання медичної допомоги.

2) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до Автора з повними правами людини всі презумпції, включаючи презумпцію добросовісності, та фікції;

б) застосовувати до Автора з повними правами людини презумпцію приєднання Автора до фікції - фізичної особи (торгового імені) - в протилежному випадку подібні дії трактуватимуться як введення в оману;

в) збирати, зберігати, вилучати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам дані Мужчини з дарованим ім'ям Олександр з повними правами людини і персональні дані особи, засновані на Його Родові Імена (що є авторським правом), включаючи транскордонну передачу. Надається виключно дозвіл на одноразове використання даних для виконання Волевиявлення Автора та надання компетентної відповіді виключно державним службовцем, який складав присягу та діє відповідно до неї.

3) Народ в лику мужчини з імям Олександр з повними правами людини, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,
а) Воліє, щоб на даний час звернення до Автора в листах (на поштових конвертах), включаючи електронні, адресувати так і тільки так: Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр з Роду Матвій (
Приклади відповідей Автор надає:
+ https://dostup.pravda.com.ua/request/115...

+ https://dostup.pravda.com.ua/request/105...

).

Також Звернення "пане Олександре" в розумінні Автора - це ввічливе звернення до особи чоловічої статі, що Автор заперечує та не акцептує в міру своєї правосвідомості та воліє, щоб відповідь Автору надавалася з використанням Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр.

б) Відповідь без заявленого правового статусу Людина (зазначеному субєкту права), який прийде народу в лику Мужчини, який діє через правовий статус Людина, означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності посадовою особою державним службовцем (та присяги державного службовця) - такі листи Автор не акцептує та фіксує порушення права.

4) Згідно Волі Автора виключно відповідальній особі на виконання зобовязань державному службовцю забезпечити реалізацію відповідних прав (право на визнання правосубєктності Людини та право на одержання інформації) у відповідності до писаного для вас принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження (Without Prujudice ). Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без обороту на родовий спадок. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без індосаменту. Без авалю. Без цесії. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

З миром, без злоби та упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Автохтонний Народ в лику Мужчини, Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань державним службовцем. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.

Право трактування змісту даного Волевиявлення та будь-якої його частини залишається виключно за Автором.

Автор: Народ в лику Мужчини (з духом, душою та тілом) та з дарованим імям Олександр з повними, невідємними, невичерпними та невідчужуваними правами Людини, основний ціннодавець .

Андрій Олександрович Палатний, Міністерство охорони здоров'я

1 Attachment

ДОЗ Чернівецької ОДА (м. Чернівці, Україна),

1 Attachment

Управління охорони здоров'я,

1 Attachment

--
З повагою, Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради.

ДОЗ Чернівецької ОДА (м. Чернівці, Україна),

2 Attachments

Відділ реформ,

1 Attachment

[Subject only] Fwd: ЗПІ-0-15 Запит Олександра

показати цитоване

олександр із Роду матвій

Without Prejudice (англійською мовою, яка є міжнародною мовою), що означає Без шкоди для Автора

Доброго дня!

Автор, а саме автохтонний народ в лику мужчини з дарованим ім'ям Олександр з Роду М а т в і й роду Русів знаходячись на своїй землі (спираючись на багатовікову історію, включаючи державу Київська Русь) через правовий статус Людина (суб'єкт права) прийняв дану відповідь до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки через дане Увідомлення.

Як і раніше Автор писав, Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини. Автор одержав деякі відповіді на свої запитання, та враховуючи, що відповідь була не до кінця повна можливо через певні причини, Автор направляє дане волевиявлення з уточненням та деякими увідомленнями.

Автор увідомляє про наступне щодо відповіді розпорядником особи з імям "Марія ПОЛІЩУК".

1) Автору не зрозуміле формулювання у відповіді підписане розпорядником особи з імям "Марія ПОЛІЩУК" гр.Олександр. Волевиявлення було здійснене через правовий статус Людина (субєкт права) та приєднання даного статусу до невідомого "гр." Автором трактується як приниження честі та гідності людини, що захищається міжнародними договорами. Автор проявив та вдруге проявляє ще раз волю, щоб на даний час звернення до Автора в листах (на поштових конвертах), включаючи електронні, адресувати так і тільки так: Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр з Роду Матвій або просто з використанням дарованого імені Автору Олександр, що передбачатиме визнання правосубєктності та виконання присяги державним службовцем. Один із прикладів звернення до Автора Автор надає:
https://dostup.pravda.com.ua/request/118...

2) Автор вдячний за перелік закладів, які уклали угоду з НСЗУ, та матиме це на увазі. В той же час Автор увідомляє, що на даний час Автор не цікавився переліком закладів, які уклали угоду з НСЗУ та не цікавився/цікавиться закладами, які надають медичні послуги. Автор чітко сформулював запитання щодо надання переліку закладів, де можна отримати медичну допомогу (не медичні послуги) без заключення договору із сімейним лікарем (без подання Декларації), беручи до увагу що "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.". Автор ще раз наголошує, що приєднання правового статусу людини до фізичної особи є приниженням честі та гідності та надання послуг для пацієнтів (фізичних осіб) Автора не цікавить.

3) Автор увідомляє, що "...У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. ...", де чітко прописано "медична допомога" і тому Автора цікавлять саме такі заклади, а не заклади, де надаються медичні послуги. Якщо це ті самі заклади, перелік яких був надісланий, Автор фіксує дану відповідь, якщо є інший перелік закладів, де надають медичну допомогу без подання Декларації, Автор воліє його отримати.

4) Також Автор увідомляє, що в одній із відповідей юридичної особи з назвою "НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" було зазначено, що для отримання медичної допомоги (первинної та вторинної) подання Декларації не потрібно. Тому Автор воліє знати чи проінформовані (та чи компетентні) керівники даних закладів про те, що в даних закладах може надаватися медична допомога без подання Декларації? Також Автор через правовий статус людина проявляє волю, щоб керівники закладів (та їх працівники) були ще раз увідомлені , що надання медичної допомоги є правом, яким можуть при потребі користуватися (без подання Декларації).

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без цесії. Без шкоди для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником. Без обороту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без обороту на родову спадщину. Без права регресу. Без авалювання. Без індосаменту. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

З миром, без злоби та без упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Автохтонний народ в лику мужчини з духом душою тілом, Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань державним службовцем. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.

Право трактування змісту даного Волевиявлення та будь-якої його частини залишається виключно за Автором.

Автор: автохтонний народ в лику Мужчини з духом душою тілом та з дарованим ім'ям Олександр з повними, невідємними, невичерпними та невідчужуваними правами Людини, основний ціннодавець .

ДОЗ Чернівецької ОДА (м. Чернівці, Україна),

1 Attachment

ДОЗ Чернівецької ОДА (м. Чернівці, Україна),

1 Attachment