Порядок виключення з військового обліку

Іван Пасічник

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
***
На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —
ПРОШУ надати відповідь:

1) Чи вважається військовозобов’язаним чоловік, що досягнув 60 років, та досяг граничного віку перебування в запасі при відсутності у військовому квитку відмітки про ВИКЛЮЧЕННЯ з військового обліку (згідно ст. 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у чинний редакції)?
2) Чи повинні всі чоловіки старше 60 років, що досягли граничного віку перебування в запасі, особисто прибувати у територіальні центри комплектування для ВИКЛЮЧЕННЯ з військового обліку? Якими інструкціями, нормативно-правовими актами чи розпорядженнями регламентується ця юридична процедура
3) Який порядок ВИКЛЮЧЕННЯ з військового обліку для чоловіків, які досягли граничного віку перебування у запасі? Якими інструкціями, нормативно-правовими актами чи розпорядженнями регламентується ця юридична процедура?
4) Відповідно до яких Інструкцій, нормативно-правових актів чи розпоряджень в особових картках на військовозобов`язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергової звірки, викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка: «Виключений з військового обліку за віком»?

Відповідь надайте у визначений ст. 20 Законом України «Про звернення громадян» строк ПО КОЖНОМУ ПУНКТУ ОКРЕМО. В разі затримки відповіді прохаю повідомити причину затримки, оскільки відповідно до п.4 ст.20 вищезгаданого Закону про продовження строку розгляду розпорядник інформації повинен повідомляти запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

З повагою,

Олег Пасічник

Іван Пасічник

Доброго дня!

Прохаю повідомити причину затримки відповіді на запит. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» про продовження строку розгляду розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Прошу надати мені відповідь В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ про причину порушення строку відповіді відповідно до п.4 ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З повагою,

Іван Пасічник