Порядок заміни військово-облікового документу

Іван Пасічник

Доброго дня!

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —
прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Чи «Довідки замість військового квитка» видані в період з 1998 по 2014 роки мають строк/термін дії, оскільки в довідках такий строк/термін відсутній. Якщо так, то на підставі, якого нормативно-правового документу (надати копію).
2. Чи існує нормативно-правовий документ, що безпосередньо передбачає недійсність «Довідки замість військового квитка»? Якщо так, то надати його копію.
3. Роз’яснити з посиланням на нормативно-правові документі порядок заміни «Довідки замість військового квитка» на інший військово-обліковий документ, а також зазначити необхідний пакет документів для такої заміни.
4. Чи передбачає порядок заміни «Довідки замість військового квитка» на інший військово-обліковий документ проходження повторної медичної комісії або іншої військово-лікарської експертизи для військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 та 2 розрядів та раніше визнані непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати відповідь ПО КОЖНОМУ ПУНКТУ ОКРЕМО протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту

З повагою,

Іван Пасічник

Іван Пасічник

Доброго дня!

Прохаю повідомити причину затримки відповіді на запит. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» про продовження строку розгляду розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Прошу надати мені відповідь В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ про причину порушення строку відповіді відповідно до п.4 ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З повагою,

Іван Пасічник