Порушення :Конситуція Україну,Мою конситуцію, указ Президента України від 27 березня 2001 року 215/2001

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до конституції України іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України, Іноземці та особи без
громадянства є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять,
Конвенцією про статус апатридів 1954 р., Конвенцію про скорочення без
громадянства 1961 р., Загальну декларацію прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про
громадянські і політичні права 1966 р., Європейську Конвенцію про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р. визначено, що ніхто не може бути безпідставно
позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство.

06.07.2019 я баї мілад з метою реалізації права прийняття до громадянства
України та відповідно до вимог ст. 9 Закону України "Про громадянство України" від18.01.2001 р. № 2235-III звернувся до територіального підрозділу Державної міграційної служби України із заявою про прийняття до громадянства України з відповідним пакетом документів.
Відповідно до висновку про прийняття до громадянства України громадянина 31.10.2019, затвердженого
головою Державної міграційної служби України Соколюк М.Ю. 24.04.2020,визнано за можливе задовольнити клопотання про прийняття до громадянства України.
" 29.04.2020 надіслано на розгляд до Комісії при Президентові України з питань громадянства.
Відповідно п112. Загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства України або припинення громадянства України не повинен перевищувати одного року з дня їх надходження.
До сегодняшний день не Указ президента,и даже мои материалі не раозглянуто в комісія при президентові с питань громадянство.
Організаційно-правові засади діяльності Комісії визначенні Положенням про Комісію при Президентові України з питань громадянства затверджено Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215/2001 "Питання організації виконання Закону України" Про громадянство України" (далі - Положення).
Відповідно до п. 6 Положення організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці
якого Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про громадянство України.

на запит №1189 від 01.04.2021була надана відповідь № 22/1-09/1442 від 06.04.2021 що засідання Комісії з питань громадянства у 2021 році ще не відбулося.
Згідно відповіді від 18.02.2021 за вих№22/1-09/707 на запит від 12.02.2021 року за період 2020 року відбулося чотири засідання комісії а саме 03.03.2020, 10.06.2020, 18.08.2020 та 28.12.2020(було розглянуто материал 1 ОСОСБИ) .
порушено п.6 Положення щодо періодичності проведення засідання, оскільки за період між 18.08.2020 та 28.12.2020 року мало відбутися ще одне засідання,
Атакож від 28.12.2020 до дани час не відбулос комісія.

згідно статті 29 Закону України "Про громадянство України" №2235-III "Посадові і службові особи, які порушили цей Закон, несуть
відповідальність у порядку, передбаченому законами України."

згідно Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 метою Указу є "організація виконання Закону України "Про громадянство України"

згідно п. 6 Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 "6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці."
1-Чему порушается Конситуция Украина?

2-Чему порушено указа президента від
27.03.2001 р. № 215/2001 "Питання організації виконання Закону України " Про
громадянство України"",?

3-Чему не розглянтуо мою клопотання???????

4.Чому бездіальности така? Не притягнути посадови особи Адміністрації Президента України до відповідальністi передбаченої статтєю 29 Закону України "Про громадянство України" №2235-III за порушення п. 6 Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 в частинi порушення периодичностi проведення засіданнь Комісії " рідше одного разу на два місяці??

З повагою,
М.Баї

Вища рада правосуддя

1 Attachment

Управління доступу до публічної інформації,

1 Attachment