повторний запит штатний розпис КП "КМЛВМ"

Шановна Наталія Вікторовна, зазначемо, що Ваша відповідь та одночасно відмова №243-817 від 31.08.2021 р .у наданні інформації на запит на публічну інформацію від ГО "Ірпінська зоозахистна агенція "ТРІ" 19.08.2021 р. №4245 заперечує трактування ст.14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в значенні зобов'язань оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами та є незаконною, оскільки запитувана інформація стосується діяльності КП«Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо розпорядження коштами та майном належне членам територіальної громади м. Києва, отже є публічною. До того ж зауважимо, що нами не запитувалася «чутлива» інформація як то ідентифікаційний код, адрес проживання тощо.
Нагадаємо, що ми, ГО «Ірпінська зоозахисна агенція «ТРІ» звернулися через сайт "Доступ до правди" який працює як уніфікована платформа для надсилання електронних запитів розпорядникам інформації відповідно до Закону “Про доступ до публічної інформації”, до Київської міської державної адміністрації на отримання публічної інформації ,а саме копіі штатного розпису КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 2021 р.та надання копії штатно-посадової книги, або іншого документу, в якому містяться інформація про фактичну кількість штатних працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» станом на 19 серпня 2021 року із зазначенням ПІБ та посад.
У відповідь на даний запит Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надало Леденьовій Н.В. (Голова та Член Правління ГО ««Ірпінська зоозахисна агенція «ТРІ») лист № 243-817 від 31.08.2021 шляхом розміщення його на сайті "Доступ до правди" де повідомлено, що відповідно до ч.2 ст.1 Закону "Про доступ до публічної інформації" є відкритою, крім випадків вставлених законом.Так випадки ч.1 ст.6 цього Закону,згідно з якою публічною інформацією з обмеженим доступом є інформація : 1)конфедеційна;2)таємна;3)службова і зі змісту запита вбачається , що запитувана інформація (ПІБ) та стосується персональних даних третьої особи. Що у запиті відсутні аргументи з метою отримання доступу до конфедеційної інформації та жодним чином не відоброжає наявність суспільного інтересу,окрім мого інтересу в отриманні такої інформації,а також інтересів національної безпеки,економічного добробуту та прав людини.
Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес регламентується Законом України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI (надалі – Закон № 2939-VI), метою якого є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Згідно визначення, наданого у ч. 1 ст. 1 цього Закону, публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом (п.1 ч.1 ст. 3 Закон № 2939-VI).
Доступ до інформації забезпечується шляхом, зокрема, надання інформації за запитами на інформацію (ч. 2 ст. 5 цього ж Закону).
Статтею 12 вищевказаного Закону суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації визначено: 1) запитувачів інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень; 2) розпорядників інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону та 3) структурні підрозділи або відповідальні особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.
За приписами п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону № 2939-VI розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема, суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.
КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є розпорядником інформації у розумінні Закону України "Про доступ до публічної інформації", на якого покладено обов'язок надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації відповідно до п. 6 ст. 14 цього Закону.
Відповідно до ст. 20 Закону № 2939-VI, розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно ст. 22 вказаного Закону розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.
Таким чином перелік підстав для відмови у задоволенні запиту на інформацію, закріплений ч. 1 ст. 22 Закону № 2939-VI є вичерпним.
Запитувач має право оскаржити: відмову в задоволенні запиту на інформацію; відстрочку задоволення запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону; інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача (ч. 2 ст. 23 Закону № 2939-VI.)
В силу статті 16 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.
Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.
Пунктом 2 частини першої статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" передбачено, що до розпорядників інформації належать, зокрема, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України у комунальній власності є майно, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.
За змістом пункту 3 статті 8 Господарського кодексу України господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи.
Пунктом 7 статті 78 Господарського кодексу України визначено, що органами управління комунального унітарного підприємства є, зокрема, керівник підприємства, який призначається (обирається) органом, до сфери управління якого належить підприємство, або наглядовою радою цього підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу, який його призначив (обрав).
Комунальні підприємства створені органом місцевого самоврядування на основі комунального майна та здійснюють свою діяльність від імені територіальної громади, а тому всі прибутки, які отримано комунальними підприємствами від своєї діяльності є також власністю територіальної громади, тобто є бюджетними коштами (комунальним майном).
Отже КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є розпорядником інформації в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Статтею 6 Закону № 2939-VI визначено, яка саме публічна інформація належить до інформації з обмеженим доступом. Так, інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація. При цьому, частиною другою статті 6 цього Закону передбачено вимоги, за наявності яких можливо обмежити в доступі до інформації. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Відтак, лише за умови додержання сукупності всіх трьох складових розпорядник інформації може прийняти рішення про обмеження в її наданні.
За змістом частини п'ятої статті 6 Закону № 2939-VІ не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, якщо оприлюднення або надання такої інформації не може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
При цьому розпорядник повинен обґрунтувати, що така шкода переважає суспільний інтерес в отриманні цієї інформації.

Доводимо до Вашого відома, що вищезазначені питання на отримання інформації в поданих нами запитах не є інформацією з обмеженим доступом.
Розглядаючи вищевказані відповіді КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відмову у наданні запитуваної інформації ми прийшли до висновку, що надана відмова не відповідає вимогам ч. 4 ст. 22 вищевказаного Закону., оскільки вона не містить, а ні мотивованої підстави відмови у наданні інформації, а ні порядку її оскарження тощо.

На підставі вище сказаного ми, ГО «Ірпінська зоозахисна агенція «ТРІ» , вбачаємо порушення нашого права на доступ до публічної інформації, що знаходиться у розпорядника публічної інформації, гарантованого йому Законом України "Про доступ до публічної інформації" та ст. 34 Конституції України, частиною 1 передбачено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір, і тому наполягаємо на тому, щоб ви, Наталія Вікторовна, як керівник та в.о. директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) » надали відповіді на запит на публічну інформацію, який є ПОВТОРНИМИ, в повному обсязі з наданням вичерпної інфомації і саме в такий спосіб буде відновлено порушене право на отримання публічної інформації, а у випадку неналежного надання відповідей на запити на публічну інформацію від ГО «Ірпінська зоозахисна агенція «ТРІ» та/або відмови в наданні відповідей на публічну інформацію ми залишаємо за собою право не погодитись із фактичною відмовою та будемо вимушені звернутися до суду з вимогою про здійснення примусового надання такої інформації.
ПОВТОРНИЙ ЗАПИТ на запит №4245 від 31.08.2021 р.
-копію штатного розпису КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 2021 р.;
-копію штатно-посадової книги, або іншого документу, в якому містяться інформація про фактичну кількість штатних працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» станом на 19 серпня 2021 року із зазначенням ПІБ та посади.
Відповідь прошу надати у визначений Законом України термін та
шляхом розміщення документів на сайті "Доступ до правди".

З повагою, Голова ГО "Ірпінська зоозахисна агенція "ТРІ"
Наталія Леденьова

КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, Київська міська державна адміністрація

Доброго дня!

Повідомляємо, що Ваш запит на інформацію зареєстровано 12.10.21 в
управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) за № 5279(з).
Після попереднього розгляду його буде надіслано до профільного
структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрацї) або районної в місті Києві
державної адміністрації для опрацювання у межах компетенції в
установленому законом порядку та надання Вам відповіді.
Довідки за телефонами: 202-76-00, 202-76-42.

11.10.2021 19:29, Наталія пишет:

Шановна Наталія Вікторовна, зазначемо, що Ваша відповідь та одночасно відмова №243-817 від 31.08.2021 р .у наданні інформації на запит на публічну інформацію від ГО "Ірпінська зоозахистна агенція "ТРІ" 19.08.2021 р. №4245 заперечує трактування ст.14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в значенні зобов'язань оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами та є незаконною, оскільки запитувана інформація стосується діяльності КП«Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо розпорядження коштами та майном належне членам територіальної громади м. Києва, отже є публічною. До того ж зауважимо, що нами не запитувалася «чутлива» інформація як то ідентифікаційний код, адрес проживання тощо.
Нагадаємо, що ми, ГО «Ірпінська зоозахисна агенція «ТРІ» звернулися через сайт "Доступ до правди" який працює як уніфікована платформа для надсилання електронних запитів розпорядникам інформації відповідно до Закону “Про доступ до публічної інформації”, до Київської міської державної адміністрації на отримання публічної інформації ,а саме копіі штатного розпису КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 2021 р.та надання копії штатно-посадової книги, або іншого документу, в якому містяться інформація про фактичну кількість штатних працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» станом на 19 серпня 2021 року із зазначенням ПІБ та посад.
У відповідь на даний запит Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надало Леденьовій Н.В. (Голова та Член Правління ГО ««Ірпінська зоозахисна агенція «ТРІ») лист № 243-817 від 31.08.2021 шляхом розміщення його на сайті "Доступ до правди" де повідомлено, що відповідно до ч.2 ст.1 Закону "Про доступ до публічної інформації" є відкритою, крім випадків вставлених законом.Так випадки ч.1 ст.6 цього Закону,згідно з якою публічною інформацією з обмеженим доступом є інформація : 1)конфедеційна;2)таємна;3)службова і зі змісту запита вбачається , що запитувана інформація (ПІБ) та стосується персональних даних третьої особи. Що у запиті відсутні аргументи з метою отримання доступу до конфедеційної інформації та жодним чином не відоброжає наявність суспільного інтересу,окрім мого інтересу в отриманні такої інформації,а також інтересів національної безпеки,економічного добробуту та прав людини.
Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес регламентується Законом України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI (надалі – Закон № 2939-VI), метою якого є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Згідно визначення, наданого у ч. 1 ст. 1 цього Закону, публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом (п.1 ч.1 ст. 3 Закон № 2939-VI).
Доступ до інформації забезпечується шляхом, зокрема, надання інформації за запитами на інформацію (ч. 2 ст. 5 цього ж Закону).
Статтею 12 вищевказаного Закону суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації визначено: 1) запитувачів інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень; 2) розпорядників інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону та 3) структурні підрозділи або відповідальні особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.
За приписами п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону № 2939-VI розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема, суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.
КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є розпорядником інформації у розумінні Закону України "Про доступ до публічної інформації", на якого покладено обов'язок надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації відповідно до п. 6 ст. 14 цього Закону.
Відповідно до ст. 20 Закону № 2939-VI, розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно ст. 22 вказаного Закону розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.
Таким чином перелік підстав для відмови у задоволенні запиту на інформацію, закріплений ч. 1 ст. 22 Закону № 2939-VI є вичерпним.
Запитувач має право оскаржити: відмову в задоволенні запиту на інформацію; відстрочку задоволення запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону; інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача (ч. 2 ст. 23 Закону № 2939-VI.)
В силу статті 16 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.
Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.
Пунктом 2 частини першої статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" передбачено, що до розпорядників інформації належать, зокрема, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України у комунальній власності є майно, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.
За змістом пункту 3 статті 8 Господарського кодексу України господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи.
Пунктом 7 статті 78 Господарського кодексу України визначено, що органами управління комунального унітарного підприємства є, зокрема, керівник підприємства, який призначається (обирається) органом, до сфери управління якого належить підприємство, або наглядовою радою цього підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу, який його призначив (обрав).
Комунальні підприємства створені органом місцевого самоврядування на основі комунального майна та здійснюють свою діяльність від імені територіальної громади, а тому всі прибутки, які отримано комунальними підприємствами від своєї діяльності є також власністю територіальної громади, тобто є бюджетними коштами (комунальним майном).
Отже КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є розпорядником інформації в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Статтею 6 Закону № 2939-VI визначено, яка саме публічна інформація належить до інформації з обмеженим доступом. Так, інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація. При цьому, частиною другою статті 6 цього Закону передбачено вимоги, за наявності яких можливо обмежити в доступі до інформації. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Відтак, лише за умови додержання сукупності всіх трьох складових розпорядник інформації може прийняти рішення про обмеження в її наданні.
За змістом частини п'ятої статті 6 Закону № 2939-VІ не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, якщо оприлюднення або надання такої інформації не може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
При цьому розпорядник повинен обґрунтувати, що така шкода переважає суспільний інтерес в отриманні цієї інформації.

Доводимо до Вашого відома, що вищезазначені питання на отримання інформації в поданих нами запитах не є інформацією з обмеженим доступом.
Розглядаючи вищевказані відповіді КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відмову у наданні запитуваної інформації ми прийшли до висновку, що надана відмова не відповідає вимогам ч. 4 ст. 22 вищевказаного Закону., оскільки вона не містить, а ні мотивованої підстави відмови у наданні інформації, а ні порядку її оскарження тощо.

На підставі вище сказаного ми, ГО «Ірпінська зоозахисна агенція «ТРІ» , вбачаємо порушення нашого права на доступ до публічної інформації, що знаходиться у розпорядника публічної інформації, гарантованого йому Законом України "Про доступ до публічної інформації" та ст. 34 Конституції України, частиною 1 передбачено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір, і тому наполягаємо на тому, щоб ви, Наталія Вікторовна, як керівник та в.о. директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) » надали відповіді на запит на публічну інформацію, який є ПОВТОРНИМИ, в повному обсязі з наданням вичерпної інфомації і саме в такий спосіб буде відновлено порушене право на отримання публічної інформації, а у випадку неналежного надання відповідей на запити на публічну інформацію від ГО «Ірпінська зоозахисна агенція «ТРІ» та/або відмови в наданні відповідей на публічну інформацію ми залишаємо за собою право не погодитись із фактичною відмовою та будемо вимушені звернутися до суду з вимогою про здійснення примусового надання такої інформації.
ПОВТОРНИЙ ЗАПИТ на запит №4245 від 31.08.2021 р.
-копію штатного розпису КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 2021 р.;
-копію штатно-посадової книги, або іншого документу, в якому містяться інформація про фактичну кількість штатних працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» станом на 19 серпня 2021 року із зазначенням ПІБ та посади.
Відповідь прошу надати у визначений Законом України термін та
шляхом розміщення документів на сайті "Доступ до правди".

З повагою, Голова ГО "Ірпінська зоозахисна агенція "ТРІ"
Наталія Леденьова

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей запит.
[1][FOI #93849 email]

Is [2][kmda request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Київська міська державна адміністрація? If so, please contact us using this form:
[3]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42

References

Visible links
1. mailto:[FOI #93849 email]
2. mailto:[kmda request email]
3. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...