Право на договір - повторний запит

олександр із Роду матвій

Доброго дня, відповідальний посадовець/державний службовець Мірошніченко Людмила Петрівна !

До Вас звертається Живий Суверенний Мужчина Олександр Васильович з роду Матвій (©:Олександр :Василь :Матвій), власник, вигодонабувач своїх імен ©:Олександр :Василь :Матвій із Волевиявленням Людини (Мужчини) в правовому статусі Людина як суб’єкта міжнародного публічного права щодо одержання інформації.

Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Мені Всевишнім
Творцем та керуючись Своєю Владою, а також беручи до уваги писані для вас статті:

Згідно ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Згідно ЗАКОНу УКРАЇНИ Про державну службу
Стаття 4. Принципи державної служби

1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:

1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Частиною 1 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Частиною 2 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Частиною 1 статті 4 Пакту закріплено, що під час надзвичайного становища в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх зобов'язань за цим Пактом тільки в такій мірі, в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі заходи не є несумісними з їх іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

Відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.
2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Тому Наголошую, що відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, де сказано, що “беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини”, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.

Згідно Статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.

Згідно ст. 22 Конституції України Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Згідно ст.4 Закону України «Про інформацію» суб'єктами інформаційних
відносин є:
люди,
громадяни,
фізичні особи; юридичні особи; об'єднання громадян (людей); суб'єкти владних повноважень.
Право на інформацію гарантується статтею 5 Закону України «Про інформацію», яка
проголошує, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Зауважую, що Людина в правовому статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

Також згідно статті 228 Цивiльного кодексу України Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства

1. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

2. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Враховуючи відповідь МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ №26/1.4-7.4.3-12080 від 03.08.2021, яку Олександр Васильович з Роду Матвій в правовому статусі Людина не акцептує, так як вона протирічить відповідям, які надавалися раніше, виносячи перше попередження державним службовцям, які готували дану відповідь, яка не відповідає принципам професіоналізму державних службовців,
та, враховуючи відсутність відповіді на запити "Дата договору" від 26 Липня 2021, "Плата за експлуатацію майна" від 01 Серпня 2021, "Паспортизація газорозподільних систем на території Чернівецької області" від 15 Липня 2021, за що виноситься відповідальним особам також попередження від Людини в правовму статусі Людина,

під Вашу особисту відповідальність

на підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Реалізуючи свої права Людини за народженням Чоловік/Мужчина та Владу безпесередньо та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, хочу (проявляю своє Волевиявлення) як Людина в статусі Людина за народженням Чоловік/Мужчина отримати наступну інформацію:

1) У відповіді МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ від 20.03.2017 №31.2-ВИХ/517 -17 зазначено, що "... у забороні використання на умовах господарського віддання операторами газорозподільних систем, які не належать до субєктів господарюваня державного сектору економіки".

Відповідно до відповіді МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ №26/1.2-19.2-11273 від 20.07.2021, що АТ ЧернівціГаз з кодом ЄДРПОУ 03336166 не є суб'єктом господарювання державного сектора економіки.

Надати належним чином завірену фотокопію нормативно-правового акту, відповідно до якого після 20.03.2017 регламентовано можливість заключення договору між МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРНІВЦІГАЗ (Код ЄДРПОУ 03336166) на підставі Постанови Кабінету Міністрів від 21 лютого 2017 року № 95 як субєктом господарюваня не державного сектору економіки.

2) У відповіді МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ від 26/1.4-7.4.1-9951 від 25.06.2021 зазначено, що "... На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.05.2021 No 757/28096/21-к в рамках кримінального провадження від 22.02.2021 No 62021000000000160 слідчими Державного бюро розслідування вилучено оригінали договорів, укладених між Міністерством та Операторами ГРМ відповідно до вимог Постанови.
В зв’язку із зазначеним Міненерго не має можливості надати завірені в установленому порядку копії договорів укладених між Міненерго та АТ «Чернівцігаз» відповідно до вимог Постанови.
Водночас повідомляємо, що інформацію щодо цих договорів, а саме їх скановані копії та переліки державного майна, що обліковується на балансах Операторів ГРМ розміщено на сайті Міністерства в розділі Діяльність/Управління об'єктами державної власності/Інформація стосовно договорів експлуатації газорозподільних систем, укладених з Операторами ГРМ.".

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 21 лютого 2017 року № 95 всі договора мали бути заключені до 10 квітня 2021 року, що не відображається на сайті.

Надати відповідь чи укладений договір між МІНІСТЕРСТВом ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ та АКЦІОНЕРНим ТОВАРИСТВОм ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРНІВЦІГАЗ (Код ЄДРПОУ 03336166) на підставі Постанови Кабінету Міністрів від 21 лютого 2017 року № 95 (Постанова) у строк, який визначений в Постанові ?

3) Відповідно до Типового договору, який затверджений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 21 лютого 2017 року № 95
"Оператор щороку здійснює відрахування плати за надане відповідно до цього договору в експлуатацію майно, що належить державі та обліковується на балансі оператора, у розмірі 10 (десяти) відсотків його залишкової балансової вартості.
Плата за експлуатацію майна сплачується оператором до державного бюджету протягом року рівними частинами щокварталу до 25 числа наступного місяця шляхом перерахування коштів на рахунок у Казначействі ".

Надати належним чином завірені фотокопії документів, які підтверджують виконання даних обовязків ТОВАРИСТВОм ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРНІВЦІГАЗ (Код ЄДРПОУ 03336166) перед державою з моменту укладення договору до 31 липня 2021 року. Також вказати загальну суму, яка сплачена оператором до державного бюджету.

4) Відповідно до ПОСТАНОВИ КАБІНЕТІВ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 лютого 2017 р. № 95 Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Фондом державного майна забезпечити проведення в установленому законодавством порядку до 31 грудня 2018 р. паспортизації газорозподільних систем;

Надати належним чином завірену фотокопію нормативно-правового акту, який засвідчує проведення в установленому законодавством порядку до 31 грудня 2018 р. паспортизації газорозподільних систем в Чернівецькій області, які "знаходяться" на балансі оператора газорозподільних систем АТ ЧернівціГаз з кодом ЄДРПОУ 03336166;

5) З моменту отримання Мого Волевиявлення, категорично забороняю (накладаю Заборону)

а) застосовувати до Олександра Васильовича з Роду Матвій всі презумпції та фікції;

б)приєднувати Олександра Васильовича з Роду Матвій до фізичної особи (Can. 1509--1514, 1517), що є приниженням гідності і заниженням Людини в статусі як субєкта міжнародного публічного права;

збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам Суверенні данні Олександра Васильовича з Роду Матвій і персональні дані ПЕРСОНИ, засновані на Його Родове імя, включаючи транскордонну передачу.

6) Реалізуючи права Людини, Олександр Васильовичз Роду Матвій, який звернувся як Людина в правовому статусі Людина,

а) Зобов’язую та вимагаю на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Живому Мужчині, Людині в статусі Людина, Олександру Васильовичу з Роду Матвій !!!;

б)забороняю, проявляючи Свою Волю відповідно до Канонів, звертатися по іншому на даний час. Відповідь без заявленого правового статусу Людина, який прийде Живому Чоловікові/Мужчині означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності державним службовцем та/або посадовою особою. Такі листи не акцептую, не приймаю оферту і зберігаю як доказ у скоєнні злочину державним службовцем та/або посадовою особою, яка це зробила.
Відповіді, які є умисним усвідомленим заниженням в статусі , що рівнозначно юридичній смерті, посадова особа/державний службовець в силу компетенції розуміє і за це настає кримінальна відповідальність в т.ч. найвища міра покарання, забезпечення виконання цих умов покладено на органи прокуратури та передбачено Кримінальним Кодексом, Законом про прокуратуру та міжнародними договорами, обовязок виконання яких взято державою.

в) Також зазначаю, що даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70, відповіді з Національного Банку України, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ГОЛОВНОГО ЦЕНТРу ОБРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ та від інших державних органів та, проявляючи Свою Волю, Забороняю, Забороняю, Забороняю понижати статус Людина в статусі Людина, в якому звертається Живий Мужчина.

6) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність, яка згадана Вище.

7) Прийняти Моє Волевиявлення протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді.

8) Приказую:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводдить в оману Людину, протягом 5 (п’яти) днів повинен надати Мені компетентний чиновник, який несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки переді Мною і за порушення Моїх прав.

Також нагадую, що злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.

Я буду притягувати вас і кожного державного службовця та/або службову особу, та/або посадову особу, яка взяла на себе обов'язок виконувати функції органів державної влади до повної особистої, посадової та комерційної відоповідальності за будь-яке порушення прав Моїх, Моєї сім'ї та Мого Роду.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення (Живого Чоловіка/Мужчини в правовому статусі Людина) залишаю виключно за Собою.

Честь Маю. З повагою,
Ав.: Живий Живонароджений Суверенний Мужчина, який знаходиться на Тверді та який Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій державною компетентною особою як Людина за народженням Чоловік/Мужчина в правовому статусі Людина, Основний Кредитор, Субєкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом
Олександр син Василя із Роду Матвій ( ©:Олександр :Василь :Матвій )

Irina Yablochkina,

1 Attachment

З повагою
Міненерго України

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Пунктом 7 у Волевиявленні зазначено "Прийняти Моє Волевиявлення протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді".
Нагадую, що запити фізосіб реєструються, громадян - облікуються, Людини - фіксуються протоколом.

Надати фотокопію протоколу, яким зафіксований даний запит Людини в статусі Людини.

Виконуйте ! Виконуйте ! Виконуйте !

Честь маю

Живий Мужчина в правовому статусі Людина іменований ©:Олександр Васильович із Роду Матвій: