Про бюджети місцевих рад.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олена Вінницька, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Олена Вінницька

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу надати Інформацію про розмір коштів бюджетів місцевих рад в Україні за 2016-2017 рр.

З повагою,

Олена Вінницька

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

cherkasy oblrada,

3 Attachments

--
Із повагою, Черкаська обласна рада.

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Î. ²ÍÍÈÖÜʲÉ

[FOI #26825 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 15.10.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» âèçíà÷åíî, ùî
âèêëþ÷íî íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿, ì³ñüêî¿ ðàäè
âèð³øóþòüñÿ ïèòàííÿ çàòâåðäæåííÿ ì³ñöåâîãî áþäæåòó.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî îáëàñíèõ,
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàä äëÿ ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ Âàì ³íôîðìàö³¿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Вінницька обласна Рада,

1 Attachment

Вітаємо, .

--
З повагою ,
Вінницька mailto:[email address]

Загальний відділ,

5 Attachments

Чернівецька обласна рада,

1 Attachment

Лист в додатку
 
 
 
 
Чернівецька обласна рада
www.oblrada.cv.ua
[email address]
тел. (0372) 55-28-92
факс. (0372) 55-27-62

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

3 Attachments

Доброго дня Foi+request-26825-bb26ded3,

Про відповідь

--
З повагою,
Oblrada mailto:[email address]

---
Цей електронний лист перевірено на відсутність вірусів антивірусною програмою Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Загальний відділ,

1 Attachment

Відповідь надана у прикладеному файлі.

--

Департамент фінансів Полтавької ОДА,

1 Attachment

ДМК Луганська ОДА,

1 Attachment

1 Attachment

Направляємо Вам відповідь на інформаційний запит.

Просимо отримання підтвердити зворотнім листом.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА,

1 Attachment

Миколаївська обласна рада
http://mk-oblrada.gov.ua
[email address]
тел. (0512) 37-05-06
факс. (0512) 37-05-89

1 Attachment

Доброго дня

--
З повагою,
Оксана Хамуляк mailto:[email address]

Канцелярiя,

4 Attachments

Доброго дня! Надсилаємо відповідь на Ваш запит, який надійшов до
Полтавської обласної ради від Секретаріату Кабінету Міністрів України.
З повагою
              Полтавська обласна рада.

Запорiзька обласна рада,

2 Attachments

--
Запорiзька обласна рада
м. Запорiжжя, пр. Соборний 164
тел/факс: (061) 224-70-71
Електронна пошта: [email address]

Департамент фінансів,

1 Attachment

Гармаш Оксана Павлівна,

1 Attachment

Добридень Foi+request-26825-bb26ded3

Фінансове управління м.Лубни,

Фінансове управління м.Лубни,

8 Attachments

Прес-служба Хмельницької облради,

1 Attachment

Тернопільська обласна рада,

1 Attachment

ДФ Черкаської ОДА,

Перевірка ел. адреси Олени Вінницької що надійшов через сайт "Доступ до
Правди".

---
Цей електронний лист перевірено на відсутність вірусів антивірусною програмою Avast.
https://www.avast.com/antivirus