пункти прийому вторинної сировини

Іванка Гаврилко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- адреси пунктів прийому вторинної сировини і м. Львові (макулатура, склотара, металобрухт);
- адреси прийому небезпечних відходів у м. Львові (ртутьвмісні прилади, енергозберігаючі лампи, відпрацьовані елементи живлення);
- пункти прийому несправної побутової техніки у м. Львові.

З повагою,

Іванка Гаврилко

Анжеліка залишив коментар ()

Пункти прийому вторсировини у Львові - список неповний.
На екологічному порталі http://7promeniv.com.ua/povodzhennia-z-v...
http://eco.leopolis.eu/plastuk/pl_pruiom...

Ярослав Гудима,

Íà Âàø çàïèò, çàðåºñòðîâàíèé ó Öåíòð³ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ËÌÐ
â³ä 27.05.2014ð. ¹3-Ã-12768 ïîâ³äîìëÿºìî íàñòóïíå.

Ï.1. Ïåðåë³ê ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðèéìàííÿì òà ïåðåðîáêîþ
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè º çàãàëüíîäîñòóïíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ç ÿêîþ ìîæíà
îçíàéîìèòèñÿ â ³íòåðíåò – ìåðåæ³
([1]http://eco.leopolis.eu/plastuk/pl_pruiom... òîùî).

Ï.2. Ó Ëüâîâ³ ë³öåíç³þ íà ïðèéìàííÿ íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â ìàþòü íàñòóïí³
ï³äïðèºìñòâà:

1. Çàã³í òåõí³÷íî¿ ñëóæáè ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè â Ëüâ³âñüê³é
îáëàñò³, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Çåìåëüíà, 19.

2. ÒΠ«ÏÐÎÌÑÍÀÁ-Ëܲ», àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
áóä. 176.

3. ÒΠ"ÊÎÌÏÀÍ²ß "Ò.Ê.", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ, áóä.
38, êâ. 3.

4. Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî "вÀË", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êîíîâàëüöÿ, á³ä.
25, êâ. 2.

Ïåðåë³ê ïóíêò³â çáîðó âèêîðèñòàíèõ áàòàðåéîê ó ì³ñò³ Ëüâîâ³:

1.        ËÊÏ "Ñòàðèé Ëüâ³â", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñåðáñüêà, 15.

2.        ËÌÊÏ "Àéñáåðã", àäðåñà: ì. Ëüâ³â,  ïðîñï. Ñâîáîäè, 39.

3.        ËÊÏ "Öèòàäåëü-Öåíòð", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êîïåðíèêà, 22.

4.        ËÊÏ "Êíÿæå ì³ñòî", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Òèõà, 5.

5.        ËÊÏ "Ñíîïê³âñüêå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êóá³éîâè÷à, 33.

6.        ËÊÏ "Öåíòðàëüíå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êíÿçÿ Ìñòèñëàâà
Óäàòíîãî, 7.

7.        ËÊÏ "Äí³ñòåð", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äí³ñòåðñüêà, 16.

8.        ËÊÏ "Ñòèìóë-Ñèõ³â", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñèõ³âñüêà, 14.

9.        ËÊÏ "Õóòîð³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Õóòîð³âêà, 24.

10.   ËÊÏ "Æèòëîâèê-Ñ", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×åðâîíî¿ Êàëèíè, 38.

11.   ËÊÏ "Áîíäàð³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãàøåêà, 15.

12.   ËÊÏ "Ñòàðèé Ñèõ³â", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×åðâîíî¿ Êàëèíè, 109.

13.   ËÊÏ "ϳä Çóáðîþ", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×åðâîíî¿ Êàëèíè, 110.

14.   ËÊÏ "Çàòèøíå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî, 37-á.

15.   ËÊÏ "Ëüâ³âñüêèé ë³õòàð", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 27.

16.   ËÊÏ "Âóëåöüêå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Áðàò³â Òèìîøåíê³â, 2-à.

17.   ËÊÏ "Ñîíÿ÷íå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Àéâàçîâñüêîãî, 10.

18.   ËÊÏ "Íàâêîëî áàçàðó", àäðåñà: ì. Ëüâ³â,   âóë. Ãåðî¿â ÓÏÀ, 78.

19.   ËÊÏ "Ìàã³ñòðàëüíå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Íàóêîâà, 32-à.

20.   ËÊÏ "ϳâäåííå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êóëüïàðê³âñüêà, 131.

21.   ËÊÏ "Ñîê³ëüíèöüêå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Íàóêîâà, 61.

22.   ËÊÏ "Ãðàí³ò", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Áîðòíÿíñüêîãî, 17.

23.   ËÊÏ "Áîãäàí³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Îëåêñè óðíèêà, 1-à.

24.   ËÊÏ "Ñêíèë³âîê", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñ. Ïåòëþðè, 36.

25.   ËÊÏ "Ñèãí³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äîçâ³ëüíà, 1.

26.   ËÊÏ "Ëåâàíä³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Øèðîêà, 86-à.

27.   ËÊÏ "Íîâå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñ. Ïåòëþðè, 2-à.

28.   ËÊÏ "Ñÿéâî", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñÿéâî, 21.

29.   ËÊÏ "Ðÿñíå - 402", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 350-à.

30.   ËÊÏ "ßí³â - 405", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Òóðÿíñüêîãî, 5.

31.   ËÊÏ "Òîïîëÿ - 406", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. ˳íêîëüíà, 57.

32.   ËÊÏ "Âàðøàâñüêå - 407", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Âàðøàâñüêà, 64.

33.   ËÊÏ "Çáî¿ùà - 408", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãð³í÷åíêà, 4.

34.   ËÊÏ "Áàëàòîí - 409", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 11.

35.   ËÊÏ "ϳä Ãîëîñêî - 410", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×îðíîâîëà, 99.

36.   ËÊÏ "ϳâí³÷íå - 411", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ìèêîëàé÷óêà, 22.

37.   ËÊÏ " ¹ 500", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äí³ïðîâñüêà, 1.

38.   ËÊÏ "¹ 503", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Àêàäåì³êà Áîãîìîëüöÿ, 2.

39.   ËÊÏ "¹ 504", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ïàñ³÷íà, 64.

40.   ËÊÏ "Ãîñïîäàð", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ëè÷àê³âñüêà, 75.

41.   ËÊÏ "¹ 507", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ëè÷àê³âñüêà, 217.

42.   ËÊÏ "Çà çàìêîì", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Çóñòð³÷íà, 1.

43.   ËÊÏ "ijì", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äæ. Âàøèíãòîíà, 5.

44.   ÊÏ "Àäì³í³ñòðàòèâíî-òåõí³÷íå óïðàâë³ííÿ" Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Àêàäåì³êà Ñàõàðîâà, 42.

45.   [2]Ãàëèöüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ô. ˳ñòà,
1.

46.   [3]Çàë³çíè÷íà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Âèãîâñüêîãî, 34.

47.   [4]Ëè÷àê³âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ê.
Ëåâèöüêîãî, 67.

48.   [5]Ñèõ³âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïð. ×åðâîíî¿
Êàëèíè, 66.

49.   [6]Ôðàíê³âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãåí. Ò.
×óïðèíêè, 85.

50.   [7]Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Ëèïèíñüêîãî, 11.

51.   Ëüâ³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïë. Ðèíîê, 1.

52.   Ëüâ³âñüêà îáëàñíà ðàäà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Âèííè÷åíêà, 18.

53.   Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³, àäðåñà: ì. Ëüâ³â,
âóë. Ñòðèéñüêà, 35.

54.   Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ãîëîâíèé
êîðïóñ âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 1.

55.   Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ãåîãðàô³÷íèé
ôàêóëüòåò, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äîðîøåíêà, 41.

56.   Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ô³çè÷íèé
ôàêóëüòåò, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 8.

57.   Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ãåîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 4.

58.   Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò "Ëüâ³âñüêà Ïîë³òåõí³êà", íàâ÷àëüíèé êîðïóñ
¹ 4, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ, 5.

59.   Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò "Ëüâ³âñüêà Ïîë³òåõí³êà", íàâ÷àëüíèé êîðïóñ
¹ 5,âóë. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 28 à.

60.   Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò "Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà", ²íñòèòóò åêîëî㳿,
ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà òóðèçìó ³ì. Â. ×îðíîâîëà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â,
âóë. Ãåíåðàëà ×óïðèíêè, 130.

61.   Íàö³îíàëüíèé ë³ñîòåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè, âóë. Ãåí. ×óïðèíêè,
105.

62.   Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî
, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. سìçåð³â, 3-à.

63.   Ëüâ³âñüêà êîìåðö³éíà àêàäåì³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Òóãàí-Áàðàíîâñüêîãî, 10

64.   [8]Ëüâiâñüêà íàöiîíàëüíà àêàäåìiÿ ìèñòåöòâ, âóë. Â. Êóá³éîâè÷à, 38.

65.   Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà
á³îòåõíîëîã³é ³ìåí³ Ñ.Ç. Ãæèöüêîãî, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ïåêàðñüêà, 50.

66.   [9]Åêîëîã³÷íèé êîëåäæ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî
óí³âåðñèòåòó, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Çàìàðñòèí³âñüêà, 167.

67.   [10]Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, àäðåñà: ì.
Ëüâ³â, âóë. Êîñòþøêà, 11.

68.   Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÌÂÑ Óêðà¿íè,
àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãîðîäîöüêà, 26.

69.   [11]Óêðà¿íñüêèé êàòîëèöüêèé óí³âåðñèòåò, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Ñâºíö³öüêîãî, 17.

70.   [12]Óêðà¿íñüêèé êàòîëèöüêèé óí³âåðñèòåò , àäðåñà: ì. Ëüâ³â,âóë.
Õóòîð³âêà, 35-à.

71.   [13]Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³,
àäðåñà: ì. Ëüâ³â, [14]âóë. Êëåïàð³âñüêà, 35.

72.   [15]Ëüâ³âñüêà ô³ë³ÿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ , àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êóøåâè÷à, 5.

73.   Àêàäåì³ÿ ñóõîïóòíèõ â³éñüê ³ìåí³ ãåòüìàíà Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî,
àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Àêàäåì³êà Ñàõàðîâà, 29.

74.   Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ äðóêàðñòâà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. ϳäâàëüíà,
17.

75.   Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ äðóêàðñòâà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. ϳäãîëîñêî,
19.

76.   Ëüâ³âñüêà äåðæàâíà ô³íàíñîâà àêàäåì³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Êîïåðíèêà, 3.

77.   Ëüâ³âñüêà äåðæàâíà ô³íàíñîâà àêàäåì³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Ìåäîâî¿ Ïå÷åðè, 53.

78.   ̳ñüêèé Ïàëàö êóëüòóðè ³ì. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Êóøåâè÷à, 1.

79.   Áóäèíîê òâîð÷îñò³ øêîëÿð³â, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ëè÷àê³âñüêà, 99.

80.   Öåíòð äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ Ñèõ³âñüêîãî ðàéîíó, àäðåñà: ì.
Ëüâ³â, âóë. Õóòîð³âêà, 28-à.

Ï.3. Óòèë³çàö³ºþ îðãòåõí³êè ó ì.Ëüâîâ³ çàéìàºòüñÿ êîìïàí³ÿ «Ìåë³êà»
(àäðåñà ì.Ëüâ³â,âóë.Ïàòîíà 22).

Ó âèïàäêó íåçãîäè ç äàíîþ â³äïîâ³ääþ Âè ìîæåòå îñêàðæèòè ¿¿ çã³äíî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî âèêîíàííÿ Âàøîãî çâåðíåííÿ Âè ìîæåòå îòðèìàòè â
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà äåïàðòàìåíòó
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà ³íôðàñòðóêòóðè ËÌÐ Âîëîäèìèðà Çàí³êà çà
òåë.297-59-29.

²íôîðìàö³þ ùîäî âèð³øåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì Âè ìîæåòå îòðèìàòè ó Öåíòð³
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ó ïðèì³ùåíí³ Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà
àäðåñîþ ïë.Ðèíîê,1 àáî íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ çà íîìåðîì  15-80.

 

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus
signature database 9881 (20140602)

показати цитоване

Іванка Гаврилко

Доброго дня!

Прохання надіслати відповідь у форматі pdf, оскільки зараз неможливо прочитати текст.
З повагою,

Іванка Гаврилко

------------
Íà Âàø çàïèò, çàðåºñòðîâàíèé ó Öåíòð³ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ËÌÐ
â³ä 27.05.2014ð. ¹3-Ã-12768 ïîâ³äîìëÿºìî íàñòóïíå.

Ï.1. Ïåðåë³ê ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðèéìàííÿì òà ïåðåðîáêîþ
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè º çàãàëüíîäîñòóïíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ç ÿêîþ ìîæíà
îçíàéîìèòèñÿ â ³íòåðíåò – ìåðåæ³
([1]http://eco.leopolis.eu/plastuk/pl_pruiom... òîùî).

Ï.2. Ó Ëüâîâ³ ë³öåíç³þ íà ïðèéìàííÿ íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â ìàþòü íàñòóïí³
ï³äïðèºìñòâà:

1. Çàã³í òåõí³÷íî¿ ñëóæáè ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè â Ëüâ³âñüê³é
îáëàñò³, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Çåìåëüíà, 19.

2. ÒΠ«ÏÐÎÌÑÍÀÁ-Ëܲ», àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
áóä. 176.

3. ÒΠ"ÊÎÌÏÀÍ²ß "Ò.Ê.", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ, áóä.
38, êâ. 3.

4. Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî "вÀË", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êîíîâàëüöÿ, á³ä.
25, êâ. 2.

Ïåðåë³ê ïóíêò³â çáîðó âèêîðèñòàíèõ áàòàðåéîê ó ì³ñò³ Ëüâîâ³:

1. ËÊÏ "Ñòàðèé Ëüâ³â", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñåðáñüêà, 15.

2. ËÌÊÏ "Àéñáåðã", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 39.

3. ËÊÏ "Öèòàäåëü-Öåíòð", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êîïåðíèêà, 22.

4. ËÊÏ "Êíÿæå ì³ñòî", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Òèõà, 5.

5. ËÊÏ "Ñíîïê³âñüêå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êóá³éîâè÷à, 33.

6. ËÊÏ "Öåíòðàëüíå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êíÿçÿ Ìñòèñëàâà
Óäàòíîãî, 7.

7. ËÊÏ "Äí³ñòåð", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äí³ñòåðñüêà, 16.

8. ËÊÏ "Ñòèìóë-Ñèõ³â", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñèõ³âñüêà, 14.

9. ËÊÏ "Õóòîð³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Õóòîð³âêà, 24.

10. ËÊÏ "Æèòëîâèê-Ñ", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×åðâîíî¿ Êàëèíè, 38.

11. ËÊÏ "Áîíäàð³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãàøåêà, 15.

12. ËÊÏ "Ñòàðèé Ñèõ³â", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×åðâîíî¿ Êàëèíè, 109.

13. ËÊÏ "ϳä Çóáðîþ", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×åðâîíî¿ Êàëèíè, 110.

14. ËÊÏ "Çàòèøíå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî, 37-á.

15. ËÊÏ "Ëüâ³âñüêèé ë³õòàð", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êîíîâàëüöÿ, 27.

16. ËÊÏ "Âóëåöüêå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Áðàò³â Òèìîøåíê³â, 2-à.

17. ËÊÏ "Ñîíÿ÷íå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Àéâàçîâñüêîãî, 10.

18. ËÊÏ "Íàâêîëî áàçàðó", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãåðî¿â ÓÏÀ, 78.

19. ËÊÏ "Ìàã³ñòðàëüíå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Íàóêîâà, 32-à.

20. ËÊÏ "ϳâäåííå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êóëüïàðê³âñüêà, 131.

21. ËÊÏ "Ñîê³ëüíèöüêå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Íàóêîâà, 61.

22. ËÊÏ "Ãðàí³ò", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Áîðòíÿíñüêîãî, 17.

23. ËÊÏ "Áîãäàí³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Îëåêñè óðíèêà, 1-à.

24. ËÊÏ "Ñêíèë³âîê", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñ. Ïåòëþðè, 36.

25. ËÊÏ "Ñèãí³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äîçâ³ëüíà, 1.

26. ËÊÏ "Ëåâàíä³âêà", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Øèðîêà, 86-à.

27. ËÊÏ "Íîâå", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñ. Ïåòëþðè, 2-à.

28. ËÊÏ "Ñÿéâî", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ñÿéâî, 21.

29. ËÊÏ "Ðÿñíå - 402", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 350-à.

30. ËÊÏ "ßí³â - 405", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Òóðÿíñüêîãî, 5.

31. ËÊÏ "Òîïîëÿ - 406", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. ˳íêîëüíà, 57.

32. ËÊÏ "Âàðøàâñüêå - 407", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Âàðøàâñüêà, 64.

33. ËÊÏ "Çáî¿ùà - 408", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãð³í÷åíêà, 4.

34. ËÊÏ "Áàëàòîí - 409", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 11.

35. ËÊÏ "ϳä Ãîëîñêî - 410", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×îðíîâîëà, 99.

36. ËÊÏ "ϳâí³÷íå - 411", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ìèêîëàé÷óêà, 22.

37. ËÊÏ " ¹ 500", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äí³ïðîâñüêà, 1.

38. ËÊÏ "¹ 503", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Àêàäåì³êà Áîãîìîëüöÿ, 2.

39. ËÊÏ "¹ 504", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ïàñ³÷íà, 64.

40. ËÊÏ "Ãîñïîäàð", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ëè÷àê³âñüêà, 75.

41. ËÊÏ "¹ 507", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ëè÷àê³âñüêà, 217.

42. ËÊÏ "Çà çàìêîì", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Çóñòð³÷íà, 1.

43. ËÊÏ "ijì", àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äæ. Âàøèíãòîíà, 5.

44. ÊÏ "Àäì³í³ñòðàòèâíî-òåõí³÷íå óïðàâë³ííÿ" Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Àêàäåì³êà Ñàõàðîâà, 42.

45. [2]Ãàëèöüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ô. ˳ñòà,
1.

46. [3]Çàë³çíè÷íà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Âèãîâñüêîãî, 34.

47. [4]Ëè÷àê³âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ê.
Ëåâèöüêîãî, 67.

48. [5]Ñèõ³âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïð. ×åðâîíî¿
Êàëèíè, 66.

49. [6]Ôðàíê³âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãåí. Ò.
×óïðèíêè, 85.

50. [7]Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Ëèïèíñüêîãî, 11.

51. Ëüâ³âñüêà ì³ñüêà ðàäà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, ïë. Ðèíîê, 1.

52. Ëüâ³âñüêà îáëàñíà ðàäà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Âèííè÷åíêà, 18.

53. Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³, àäðåñà: ì. Ëüâ³â,
âóë. Ñòðèéñüêà, 35.

54. Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ãîëîâíèé
êîðïóñ âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 1.

55. Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ãåîãðàô³÷íèé
ôàêóëüòåò, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Äîðîøåíêà, 41.

56. Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ô³çè÷íèé
ôàêóëüòåò, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 8.

57. Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ãåîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 4.

58. Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò "Ëüâ³âñüêà Ïîë³òåõí³êà", íàâ÷àëüíèé êîðïóñ
¹ 4, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ, 5.

59. Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò "Ëüâ³âñüêà Ïîë³òåõí³êà", íàâ÷àëüíèé êîðïóñ
¹ 5,âóë. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 28 à.

60. Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò "Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà", ²íñòèòóò åêîëî㳿,
ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà òóðèçìó ³ì. Â. ×îðíîâîëà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â,
âóë. Ãåíåðàëà ×óïðèíêè, 130.

61. Íàö³îíàëüíèé ë³ñîòåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè, âóë. Ãåí. ×óïðèíêè,
105.

62. Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî
, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. سìçåð³â, 3-à.

63. Ëüâ³âñüêà êîìåðö³éíà àêàäåì³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Òóãàí-Áàðàíîâñüêîãî, 10

64. [8]Ëüâiâñüêà íàöiîíàëüíà àêàäåìiÿ ìèñòåöòâ, âóë. Â. Êóá³éîâè÷à, 38.

65. Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà
á³îòåõíîëîã³é ³ìåí³ Ñ.Ç. Ãæèöüêîãî, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ïåêàðñüêà, 50.

66. [9]Åêîëîã³÷íèé êîëåäæ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî
óí³âåðñèòåòó, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Çàìàðñòèí³âñüêà, 167.

67. [10]Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, àäðåñà: ì.
Ëüâ³â, âóë. Êîñòþøêà, 11.

68. Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÌÂÑ Óêðà¿íè,
àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ãîðîäîöüêà, 26.

69. [11]Óêðà¿íñüêèé êàòîëèöüêèé óí³âåðñèòåò, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Ñâºíö³öüêîãî, 17.

70. [12]Óêðà¿íñüêèé êàòîëèöüêèé óí³âåðñèòåò , àäðåñà: ì. Ëüâ³â,âóë.
Õóòîð³âêà, 35-à.

71. [13]Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³,
àäðåñà: ì. Ëüâ³â, [14]âóë. Êëåïàð³âñüêà, 35.

72. [15]Ëüâ³âñüêà ô³ë³ÿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ , àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Êóøåâè÷à, 5.

73. Àêàäåì³ÿ ñóõîïóòíèõ â³éñüê ³ìåí³ ãåòüìàíà Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî,
àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Àêàäåì³êà Ñàõàðîâà, 29.

74. Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ äðóêàðñòâà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. ϳäâàëüíà,
17.

75. Óêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ äðóêàðñòâà, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. ϳäãîëîñêî,
19.

76. Ëüâ³âñüêà äåðæàâíà ô³íàíñîâà àêàäåì³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Êîïåðíèêà, 3.

77. Ëüâ³âñüêà äåðæàâíà ô³íàíñîâà àêàäåì³ÿ, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Ìåäîâî¿ Ïå÷åðè, 53.

78. ̳ñüêèé Ïàëàö êóëüòóðè ³ì. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë.
Êóøåâè÷à, 1.

79. Áóäèíîê òâîð÷îñò³ øêîëÿð³â, àäðåñà: ì. Ëüâ³â, âóë. Ëè÷àê³âñüêà, 99.

80. Öåíòð äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ Ñèõ³âñüêîãî ðàéîíó, àäðåñà: ì.
Ëüâ³â, âóë. Õóòîð³âêà, 28-à.

Ï.3. Óòèë³çàö³ºþ îðãòåõí³êè ó ì.Ëüâîâ³ çàéìàºòüñÿ êîìïàí³ÿ «Ìåë³êà»
(àäðåñà ì.Ëüâ³â,âóë.Ïàòîíà 22).

Ó âèïàäêó íåçãîäè ç äàíîþ â³äïîâ³ääþ Âè ìîæåòå îñêàðæèòè ¿¿ çã³äíî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî âèêîíàííÿ Âàøîãî çâåðíåííÿ Âè ìîæåòå îòðèìàòè â
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà äåïàðòàìåíòó
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà ³íôðàñòðóêòóðè ËÌÐ Âîëîäèìèðà Çàí³êà çà
òåë.297-59-29.

²íôîðìàö³þ ùîäî âèð³øåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì Âè ìîæåòå îòðèìàòè ó Öåíòð³
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ó ïðèì³ùåíí³ Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà
àäðåñîþ ïë.Ðèíîê,1 àáî íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ çà íîìåðîì 15-80.

Ярослав Гудима,

В доповнення на Ваш запит зареєстрований у Центрі надання адміністративних
послуг ЛМР від 28.05.2014р. №3-А-12870 повідомляємо наступне.

П.4,8.Підприємства, які займаються прийманням та переробкою вторинної
сировини у м.Львові:

Галицький р-н

вул. Шептицьких, 45 

Франківський р-н

вул. В.Великого, 20 - біля перехрестя з вул. Кн.Ольги
вул. Рубчака, 11 - між вул. Стрийською і вул. Тролейбусною

Сихівський р-н

пр. Червоної Калини, 38 - біля ринку "Шувар"
вул. Стрийська, 69 - недалеко від автовокзалу
вул. Грунтова, 5 - бічна вул. Зеленої біля з/д станції "Сихів"
вул. Дністерська, 16-Б

Личаківський р-н

вул. Шафарика, 6-А - бічна вул. Дж.Вашінгтона
вул. Личаківська, 187, у дворику - кінцева трамваю №2
вул. Ковельська, 73 - в районі автостанції №2

Шевченківський р-н

вул. Хорватська, 15 - між вул. Шевченка і Краківським ринком

вул. Грінченка, 11-А - в кінці вул. І.Мазепи (колишня в.Топольна)
вул. Замарстинівська, 50 (перехрестя з вул.Заводською)
вул. Хвильового, 50 - між вул. І.Мазепи та вул. Лінкольна
вул. Б.Хмельницького, 155 - за Високим Замком біля вул. Опришківської
вул. Циганівка, 20 - між пр. Чорновола, вул. Замарстинівською і вул.
Липинського
вул. Окуневського, 20 - між пр. Чорновола і вул. Липинського біля кільця
вул. Шевченка, 360 - кінець вулиці, біля вул. Томашівської та вул.
Прокоповича

Залізничний р-н

вул. Данила Апостола 6а (Скнилівський міст, обласне МРЕВ)
вул. Залізнична, 42-А - біля центрального вокзалу
вул. Садова, 27А - між вул. Кульпарківською і вул. Петлюри
вул. Сигнівка, 12 - бічна вул. Виговського
вул. Гніздовського, 8-А - кінець вул. Широкої 

ВАТ “ЛЬВІВВТОРРЕСУРСИ”

79056, м.Львів  вул. Ковельська, 73  тел: 8 (032) 299-47-11

Відпрацьовані батарейки можна здавати у Львові на проспекті Свободи, 1/3 в
спеціалізованому магазині "Батарейка" - в подальшому переробляються
Державним підприємством "Аргентум" (вул. Зелена, 115 Б, м. Львів,
+38(0322) 70-25-52, 70-25-96).

Металеві банки, склобій, макулатура

вул. М.Костомарова, (між вул. І.Франка, початком вул. Зеленої та вул.
Ш.Руставелі)

Меблі, одяг, посуд та інші речі домашнього вжитку

ЛМГО “Спільнота взаємодопомоги [1]“Оселя” збирає від населення для
подальшого використання та допомоги іншим: їжу, медикаменти, меблі, одяг,
побутову техніку, предмети домашнього вжитку та інше.

Кожного дня вантажний автомобіль організації здійснює виїзди на виклики
мешканців Львова, а також ми приймаємо речі у Винниках чи під час роздачі
їжі – кожного четверга з 14.00 до 15.00 у сквері біля Порохової вежі.

 

показати цитоване

Ярослав Гудима,

1 Attachment

Вибачте за незручність! Повторно надсилаємо відповідь у прикріпленому файлі.

показати цитоване

Анжеліка залишив коментар ()

П.4,8.Підприємства, які займаються прийманням та переробкою вторинної
сировини у м.Львові:
Галицький р-н
вул. Шептицьких, 45
Франківський р-н
вул. В.Великого, 20 - біля перехрестя з вул. Кн.Ольги
вул. Рубчака, 11 - між вул. Стрийською і вул. Тролейбусною
-----
Інформація про пункти прийому взята з цієї сторінки http://eco.leopolis.eu/plastuk/pl_pruiom... і вже давно застаріла. Більше половини з цих 24 пунктів прийому вже кілька років закриті, а інформацію про інші потрібно перевіряти. Чому міська рада бере інформацію з застарілої сторінки еко-активістів, а не з власних офіційних джерел?