Реєстрація Постанови Верховної Ради України про утворення юридичної особи з кодом ЄДРПОУ 02885592

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Тетяна Годунова, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Тетяна Годунова

Доброго дня!
Волевиявлення запит на публічну інформацію 31102023
Автор листа Народ, Жінка названа за народженням ім'ям :Тетяна: ім'ям по батьку :Ігорівна з ім'ям по Роду чоловіка : Годунова власниця, вигодонабувачка своїх імен :Тетяна :Ігорівна :Годунова Людина в правовому статусі Людина, Проголошуючи та Утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Мені Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою, а також беручи до уваги писані для вас статті: 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, якими держава утверджує право Людини отримати публічну інформацію від розпорядників інформації.
Проявляю свою волю щодо одержання інформації.
Беручи до уваги ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Беручи до уваги ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.
У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.
Беручи до уваги Статут Організації Обєднаних Націй і Статут Міжнародного Суду (документ 995_010) Статья 8
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких
ограничений в отношении прав мужчин и женщин участвовать в любом
качестве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах.
Беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.
Беручи до уваги частину другу cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.
Людина в правовому статусі Людина є cуб'єктом міжнародного публічного права.
Враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобов’язальною стороною, Проявляю та Утверджую Свою Волю як Жінка через правовий статус Людина щодо отримання наступної інформації:
1.Чи надходила Постанова Верховної Ради України про утворення юридичної особи з кодом ЄДРПОУ 02885592, з основним видом діяльності 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя для включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Автор очікує відповідь від виключно посадових осіб які дотримується принципу верховенства права, утверджують своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосуб᾿єктності та беруть на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям :Тетяна з повними правами людини, за порушення права людини, даючи відповідь на дане Волевиявлення.

Виходячи з вищевикладеного Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до : Тетяни :Ігорівни з Роду Годунових всі презумції та фікції;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Тетяні :Ігорівні з роду Годунових .
Відповідь згідно до законодавства протягом 3-х днів повинна надати Мені компетентна посадова особа, розпорядник інформації, який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.

Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю і гідністю.
Автор:Тетяна :Ігорівна з Роду Годунових

Копилова О.М., Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]