Рубки

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Оксана, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Шановний Кабінет Міністрів України,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Вичерпну інформацію про незаконні рубки лісів у всіх областях України з 2010 року і до серпня 2016 року і з вказаною заподіяною шкодою (заподіяна шкода у грошовому еквіваленті, обсяг у кубічних метрах зокрема).

Інформацію про те, на території яких підприємств були скоєні рубки.

Перелік підприємств, на які були накладені штрафи (сума штрафів і скільки вдалося стягнути у розрізі років).

Прошу переслати інформацію відповідному розпоряднику (Державне агентство лісових ресурсів України).

З повагою,

Оксана Ставнійчук

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

  Î. ÑÒÀÂͲÉ×ÓÊ

[FOI #13572 email]

 

 

Øàíîâíà Îêñàíî!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 13.09.2016, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç âèìîãîþ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà çã³äíî ³ç
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, çàòâåðäæåíèì
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.01.2015 ¹ 32, âèçíà÷åíî, ùî
̳íïðèðîäè çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ ³ ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó, çîêðåìà ó
ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíå àãåíòñòâî ë³ñîâèõ
ðåñóðñ³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 08.10.2014 ¹
521, Äåðæë³ñàãåíòñòâî º öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêîãî ñïðÿìîâóºòüñÿ ³ êîîðäèíóºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ÷åðåç
̳í³ñòðà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà ³ ÿêèé ðåàë³çóº äåðæàâíó
ïîë³òèêó ó ñôåð³ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Äåðæë³ñàãåíòñòâî
â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ
íàçåìíî-àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â â³ä íåçàêîííèõ ðóáîê òà ³íøèõ ïîðóøåíü
ë³ñîâîãî çàêîíîäàâñòâà.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿» âèçíà÷åíî, ùî ì³ñöåâ³
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè
Óêðà¿íè, çä³éñíþþòü íà â³äïîâ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ äåðæàâíèé êîíòðîëü çà
âèêîðèñòàííÿì òà îõîðîíîþ ë³ñ³â.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
̳íàãðîïîë³òèêè, ̳íïðèðîäè, Äåðæë³ñàãåíòñòâà òà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é äëÿ
ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ Âàì â³äïîâ³ä³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Шановний Кабінет Міністрів,

На жаль, відповідь відображається некоректно - символами. Прошу переслати відповідь.

З повагою,

Оксана Ставнійчук

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

О. СТАВНІЙЧУК
[FOI #13572 email]

Шановна Оксано!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 13.09.2016, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», в межах компетенції повідомляємо.
Згідно із вимогою частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та згідно із § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32, визначено, що Мінприроди забезпечує формування і реалізує державну політику, зокрема у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.
Крім того, відповідно до Положення про Державне агентство лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 08.10.2014 № 521, Держлісагентство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства. Держлісагентство відповідно до покладених на нього завдань забезпечує здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства.
Законом України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, що місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за використанням та охороною лісів.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Мінагрополітики, Мінприроди, Держлісагентства та облдержадміністрацій для розгляду та надання Вам відповіді в установленому порядку.


Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

Юлій Казмірук,

1 Attachment

 
Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:
Відп. на запит №349.docx

ВЗДПІ СОДА,

1 Attachment

Надайте, будь ласка, підтвердження про отримання

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-13572-5a438331.

--
С уважением,
public mailto:[email address]

Закарпатська ОДА,

1 Attachment

Добридень ,

--
З повагою,
Закарпатська ОДА mailto:[email address]

Лист відправлено відділом інформаційно-
комп'ютерного забезпечення.
тел. (0312) 696073,696074,696012

Держекоінспекція в Івано-Франківській області,

1 Attachment

--
Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області
76014, вул. Ак. Сахарова, 23а, м. Івано-Франківськ
тел./факс (0342) 72-00-98
E-mail: [email address]
Web: http://ifdei.gov.ua/

1 Attachment

Доброго дня!

--
З повагою,
infozapyt mailto:[email address]

1 Attachment

Hello foi+request-13572-5a438331,

--
Best regards,
infozapyt mailto:[email address]

---
Цей електронний лист перевірено на відсутність вірусів антивірусною програмою Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Людмила Тимощенко,

1 Attachment

Прошу надіслати підтвердження про отримання. Заздалегідь вдячні

1 Attachment

----- Original Message -----
From: "IVF Public" <[email address]>
To: "Сектор доступу до публічної інформації" <[email address]>
Sent: Friday, September 23, 2016 2:51 PM
Subject: відповідь на запит

показати цитоване

Кобилянський Казимір Станіславович,

1 Attachment

публичной информации сектор,

1 Attachment

Загальний відділ,

1 Attachment

Доброго дня Foi+request-13572-5a438331,

--
З повагою,
Загальний mailto:[email address]

Петренко Олена Миколаївна,

1 Attachment

С-199/16/82/441  Дата реєстрації: 26.09.2016

Про надання інформації про незаконні вирубки лісів з 2010 року і до серпня 2016 року з вказаною заподіяною шкодою

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД.  Не відповідайте на це повідомлення. Адреса, з якої воно відправлено, не перевіряється.

dnoulg_ohorona,

2 Attachments

Здравствуйте,

--
С уважением,
dnoulg_ohorona mailto:[email address]

Кабінет Міністрів України

8 Attachments

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

ХОУЛМГ Отдел ООЗЛ,

2 Attachments

Юлия Давыдова,

1 Attachment

Доброго дня! Закарпатське обласне управління лісового та мисливського
господарства надсилає Вам інформацію 

--
 Із щирою до Вас пошаною, Юлія!

Ольга Миколаївна Бондарчук,

2 Attachments

З повагою
Бондарчук О.М.
тел. 226-22-12

Рівненське ОУЛГ,

7 Attachments

 Sent with [1]Mailtrack

References

Visible links
1. https://mailtrack.io/install?source=sign... address]&idSignature=22