Щодо детектива НАБУ Слоневського М.М.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Національне антикорупційне бюро України — є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Відкритість для демократичного цивільного контролю, підконтрольність і підзвітність суспільству, законність та верховенство права є основними принципами діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Діяльність Національного антикорупційного бюро України — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Питання доброчесності та дотримання законодавства детективами Національного антикорупційного бюро України — є предметом широкої суспільної дискусії та стало темою численних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну потребу звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копію анкети кандидата на посаду детектива Національного антикорупційного бюро України Слоневського Маркіяна Миколайовича, інформацію про результати проведення кваліфікаційного іспиту (тестування): тестування на знання законодавства, тестування загальних здібностей, психологічне тестування Слоневського Маркіяна Миколайовича.

(2) Надати інформацію та скан-копії документів про результати проходження спеціальної перевірки, перевірки на відсутність встановлених заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади» стосовно кандидата на посаду детектива Національного антикорупційного бюро України Слоневського Маркіяна Миколайовича.

(3) Надати інформацію про проведені службові розслідування, застосовані дисциплінарні стягнення щодо детектива Національного антикорупційного бюро України Слоневського Маркіяна Миколайовича, здійснення моніторингу способу життя Слоневського Маркіяна Миколайовича, а також надати скан-копії висновків про наявність чи відсутність у діях детектива Національного антикорупційного бюро України Слоневського Маркіяна Миколайовича проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.

(4) Надати інформацію щодо прийняття участі детективом Національного антикорупційного бюро України Слоневським Маркіяном Миколайовичем у конкурсах на заняття вакантних посад начальницького складу Національного антикорупційного бюро України та результатів засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу.

(5) Надати інформацію про дотримання або порушення Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України (відповідність витрат і майна детектива та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих детективом відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; інші дані щодо відповідності детектива вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; дані щодо відповідності поведінки детектива вимогам професійної етики) щодо детектива Національного антикорупційного бюро України Слоневського Маркіяна Миколайовича.

(6) Надати інформацію чи надавався допуск до державної таємниці детективу Національного антикорупційного бюро України Слоневському Маркіяну Миколайовичу та чи має він такий допуск на даний час і за якою формою.

(7) Надати інформацію щодо відряджень (в тому числі закордонних) детектива Національного антикорупційного бюро України Слоневського Маркіяна Миколайовича для відвідування тренінгів, семінарів, навчань, конференцій, круглих столів за весь період його перебування у штаті Національного антикорупційного бюро України, зазначивши найменування заходу, кошториси витрат, зокрема витрати на відрядження та джерела коштом яких покривались такі відрядження, витрати на проживання із зазначенням готелів та джерел коштом яких покривались такі витрати, транспортні витрати із зазначенням виду транспорту та джерел коштом яких покривались такі витрати, витрати на перекладачів тощо; надати скан-копії відповідних наказів про відрядження, первинні бухгалтерські документи, які стали підставою для виділення коштів на відрядження та відшкодування повʼязаних з ними витрат, як бухгалтерською службою, так і стороною, яка приймає зазначивши її, та в кожному випадку джерела такого фінансування, загальну суму коштів на кожне з таких відряджень та кожне джерело покриття видатків на таке відрядження, запрошення для відрядження та/або навчання, звіти про відрядження.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Відділ по роботі зі свідками та заявниками, Національне антикорупційне бюро України

. . դ æ æ .

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Національне антикорупційне бюро України

2 Attachments

Національне антикорупційне бюро України

6 Attachments