Щодо діяльності форекс-дилерів (брокерів) в мережі Інтернет відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Питання діяльності форекс-дилерів — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

Регулятори фінансового сектору здійснюють зміцнення інституційної спроможності регуляторних органів та створення відповідних умов для ефективного нагляду та впливу, зміцнення стійкості фінансової системи країни, зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи визначені номативно в законодавстві України терміни форекс-дилер, форекс-брокер та алеаторна діяльність.

(2) Надати інформацію чи підлягають регулюванню та нагляду і якому онлайн форекс брокери, які зареєстровані в країнах ЄС з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з огляду на приписи Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Директив та інших документів Ради ЄС, виконувати які взяла на себе обов'язок наша країна.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1 Attachment

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1 Attachment

Андрій Пахольчук, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1 Attachment

Андрій Пахольчук - головний спеціаліст
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Web: [1]https://www.nssmc.gov.ua/?leng=eng&t...

References

Visible links
1. https://www.nssmc.gov.ua/?leng=eng&t...
https://www.nssmc.gov.ua/?leng=eng&t...