Щодо діяльності Верховного Суду

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Верховний Суд — найвищий суд у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. До складу кожного касаційного суду входять судді відповідної спеціалізації.

Верховний Суд розпочав процесуальну діяльність 15 грудня 2017 року.

Діяльність Верховного Суду — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою численних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо закордонних відряджень суддів та співробітників апарату Верховного Суду в період з 2017 року по теперішній час, зазначивши склад делегацій, кошториси витрат, зокрема витрати на відрядження та джерела за рахунок яких покривались такі відрядження, витрати на проживання із зазначенням готелів та джерел за рахунок яких покривались такі витрати, транспортні витрати із зазначенням виду транспорту та джерел за рахунок яких покривались такі витрати, витрати на перекладачів тощо.

(2) Надати скан-копії Наказів Голови, а в разі його відсутності, виконувача обовʼязки Голови Верховного Суду про закордонні відрядження суддів та співробітників апарату Верховного Суду в період з 2017 року по теперішній час.

(3) Надати скан-копії первинних документів про закордонні відрядження суддів та співробітників апарату Верховного Суду в період з 2017 року по теперішній час, включаючи:

• первинні бухгалтерські документи, які стали підставою для виділення коштів на їх відрядження та відшкодування повʼязаних з ними витрат, як бухгалтерською службою, так і приймаючою стороною зазначивши її, та в кожному випадку джерела такого фінансування, загальну суму коштів на кожне з таких відряджень та кожне джерело покриття видатків на таке відрядження;
• запрошення для відрядження та/або навчання;
• звіти про закордонні відрядження суддів та співробітників апарату Верховного Суду;
• рішень про забезпечення відшкодування вартості витрат закордонні відрядження суддів та співробітників апарату Верховного Суду та зазначити правові підстави для відшкодування вартості витрат на закордонні відрядження.

(4) Надати інформацію які судді та співробітники апарату Верховного Суду мали допуск до державної таємниці в період з 2017 року по теперішній час та за якою формою і в який період часу, чи поширюються на них обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці, а саме чи обмежені вони у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації, з часу припинення ними діяльності, пов'язаної з державною таємницею та на який період.

(5) Надати перелік заходів, які відбувались за кордоном, на які було офіційно запрошено суддів та співробітників апарату Верховного Суду в період з 2017 року по теперішній час, із зазначенням назви заходу, дати та місяця його проведення, інформації щодо вартості відвідування такого заходу та джерел фінансування, визначених організатором в офіційному запрошені;

(6) Надати інформацію про суму запланованих видатків на утримання Верховного Суду з коштів Державного бюджету України на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки щодо фінансового забезпечення його діяльності, а саме щодо видатків на закордонні відрядження.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

inbox, Верховний Суд України

3 Attachments

[1]1701089548566
. , 8,
. , 01043,
e-mail: [vsud request email]  
[2]https://supreme.court.gov.ua
-  
+38(044)207-35-46 
  . ( ),   . - , , , .

References

Visible links
2. file:///C:/ThunderbirdPortable%20(52.8.0_ukr)/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82:%20https:/supreme.court.gov.ua

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]