Щодо договору з КП"Містосервіс"

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня,відповідальний посадовець .
Інформаційне волевиявлення запит 20231116/1/1

Автор листа наРод, жінка людина з повними правами ,з власним ім'ям : Зінаїда Іванівна з роду Ротар: з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,.,розпорядник персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА ,Кредитор і ціннодавець системи ,відповідно до своєї правосвідомості з метою уникнення шахрайства і введення в оману,в особистій якості направляє це волевиявлення для одержання інформації відповідальній уповноваженій особі , що діє та виконує свої посадові обов'язки і головним завданням якого є захист та утвердження прав і свобод людини.
Згідно писаних для вас законів чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Беручи до уваги та опираючись на статті Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод документ 995_004 ратифікований ВР {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} Стаття 1
Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.
Згідно Статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір тощо.
Беручи до уваги П О Л О Ж Е Н Н Я про департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради затвердженого Рішенням Чернівецької міської ради VII скликання від 29.06.2023 1281 департамент з дня державної реєстрації юридичної особи (код ЄДРПОУ 44327100) є правонаступником прав і обов'язків діючих договорів про закупівлю товарів,робіт та послуг;
договорів укладених з управителями .
Департаменту підпорядковані п.1.13.8 комунальне підприємство "Містосервіс".
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати жінка з власним ім'ям : Зінаїда через правовий статус людина з повними правами,проголошуючи і утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану мені Всевишній Творцем та керуючись Своєю Владою та згідно писаних для вас статей законів хочу отримати наступну інформацію (згідно статтей 1,13,19,20 закону України "Про доступ до публічної інформації" які надають право звернутися і отримати публічну інформацію від її розпорядників ), та враховуючи,що держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобов'язальною стороною Автор хоче отримати наступну інформацію:
1) згідно писаних для вас законів та інших НПА воліє отримати копію паперового оригіналу належним чином завіреного договору укладеного Департаментом з КП"Містосервіс".
Виходячи з вищевикладеного Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумпції та фікції;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - народ ,людина з правами: Зінаїда Іванівна з роду Ротар , основний Кредитор.
Автор хоче отримати відповідь від виключно посадової особи, яка дотримується принципу верховенства права, утверджує своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосуб᾿єктності та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Кредитором,народом з ім'ям Зінаїда з повними правами людини за порушення прав людини, даючи відповідь на дане Волевиявлення.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником . Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без авалювання. Без індосаменту. Без права регресу. Дане Увідомлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та/або свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.
Право трактування змісту даного волевиявлення залишається виключно за Автором.
З Миром, без злоби та без упередження. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Мовчання народу не завжди означає згоду.
Без акцепту P.D.S.C.
Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Департамен ЖКГ,

1 Attachment

Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня, відповідальний посадовець .
Інформаційне волевиявлення запит 20231228/2
Автор листа наРод, жінка людина з повними правами ,з власним ім'ям : Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р: з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,.,розпорядник персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА ,Кредитор і ціннодавець системи , відповідно до своєї правосвідомості з метою уникнення шахрайства і введення в оману,в особистій якості направляє це волевиявлення для одержання інформації відповідальній уповноваженій особі , що діє та виконує свої посадові обов'язки і головним завданням якого є захист та утвердження прав і свобод людини.

Перш за все Автор увідомляє, що не акцептує відповідь за №Р-61-23-01інф./11 в частині звернення та приєднання людини до юридичної фікції та фіксує відповідачем та виконавцями порушення правил міжнародного законодавства права та нагадує про настання відповідальності за нарушення законодавства.
Згідно статті Конституції України - "Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України."
Беручи до уваги "Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства."
Беручи до уваги, "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору."
Автор також фіксує, що Волевиявлення надіслано Автором у відповідності до міжнародних договорів - Автор виразив свою Волю через субєкт права людина, про що також згадано в міжнародних договорах: "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",
Автор вдячний за підтвердження вами наявності укладених договорів з різних питань у сфері господарської ,службової та інших сфер з організіцією «Містосервіс». В той же час як раніше Автор писав, що Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права при взаємодії з Автором - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.
Беручи до уваги, що інформація не була повна, Автор проявивляючи Волю для отримання інформації, яка є публічною.
Беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та максими права, включаючи:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою,

Беручи до уваги та опираючись на статті Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод документ 995_004 ратифікований ВР {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} Стаття 1
Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, крім випадків надання інформації у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів.
Автор основний кредитор системи (ціннодавець) через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами людини, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі своєї правосвідомості, проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:
воліє уточняючи запитання отримати паперові копії оригіналів належним чином завірені договорів укладених Департаментом інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради з КП"Містосервіс", а саме -
а) договіру на ремонт і утримання спільного майна та його прибудинкової території багатоквартирного будинку ( в т.ч. на прибирання внутрішньбудинкових приміщень та прибудинкової території)
б) договору виконання санітарно-технічних робіт
в) договору утримання ліфтів
г) договору купівлю ел.енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку
д) договору купівлі електричної енергії та послуг водопостачання,водовідведення для забезпечення функціонування житлових та нежитлових приміщень співвласників багатоквартирного будинку
ж ) договору на поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;
та/або ще невказані договори на здійснення житлово-комунальних послуг.
Вимагаю звертатись в своїх відповідях до мене згідно вище заявленого статусу , кореспонденцію від вашої організації з інакшим зверненням прийматись народом ,що діє через правовий статус людина, не буде. Забороняю використання та передачу третім особам персональних даних персони відомої як «Ротар Зінаїда Іванівна».
Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без цесії. Без шкоди для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником. Без обороту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без обороту на родову спадщину. Без права регресу. Без авалювання. Без індосаменту. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.
Право трактування змісту даного волевиявлення залишається виключно за Автором.
З Миром, без злоби та без упередження. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Мовчання народу не завжди означає згоду.
Без акцепту P.D.S.C.
Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня, відповідальний посадовець .
Інформаційне волевиявлення запит 20240124/3
Автор листа наРод, жінка людина з повними правами ,з власним ім'ям : Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р: з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,.,розпорядник персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА ,Кредитор і ціннодавець системи , повторно вдруге направляє інформаційний запит з метою уникнення шахрайства і введення в оману,в особистій якості направляє для одержання інформації відповідальній уповноваженій особі , що діє та виконує свої посадові обов'язки і головним завданням якого є захист та утвердження прав і свобод людини.
Так як направлений інформаційний запит до відповідального посадовця від 28.12.2023р.номер вихідний 20231228/2 залишився без відповіді,і це порушення писаного для вас закону.
Автор також фіксує, що інформаційні волевиявлення запит створено Автором у відповідності до міжнародних договорів - Автор виразив свою Волю через субєкт права людина, про що також згадано в міжнародних договорах: "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",
Автор вдячний за підтвердження вами наявності укладених договорів з різних питань у сфері господарської ,службової та інших сфер з організіцією «Містосервіс». В той же час як раніше Автор писав, що Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права при взаємодії з Автором - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.
Беручи до уваги, що інформація не була повна, Автор проявивляючи Волю для отримання інформації, яка є публічною.
Беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та максими права, включаючи:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою,
Беручи до уваги та опираючись на статті Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод документ 995_004 ратифікований ВР {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} Стаття 1
Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується, крім випадків надання інформації у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів.
Автор основний кредитор системи (ціннодавець) через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами людини, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі своєї правосвідомості,повторно вдруге проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:
воліє уточняючи запитання отримати паперові копії оригіналів належним чином завірені договорів укладених Департаментом інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради з КП"Містосервіс", а саме -
а) договіру на ремонт і утримання спільного майна та його прибудинкової території багатоквартирного будинку ( в т.ч. на прибирання внутрішньбудинкових приміщень та прибудинкової території)
б) договору виконання санітарно-технічних робіт
в) договору утримання ліфтів
г) договору купівлю ел.енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку
д) договору купівлі електричної енергії та послуг водопостачання,водовідведення для забезпечення функціонування житлових та нежитлових приміщень співвласників багатоквартирного будинку
ж ) договору на поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;
та/або ще невказані договори на здійснення житлово-комунальних послуг.
Вимагаю звертатись в своїх відповідях до мене згідно вище заявленого статусу , кореспонденцію від вашої організації з інакшим зверненням прийматись народом ,що діє через правовий статус людина, не буде. Забороняю використання та передачу третім особам персональних даних персони відомої як «Ротар Зінаїда Іванівна».
Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без цесії. Без шкоди для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником. Без обороту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без обороту на родову спадщину. Без права регресу. Без авалювання. Без індосаменту. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.
Право трактування змісту даного волевиявлення залишається виключно за Автором.
З Миром, без злоби та без упередження. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Мовчання народу не завжди означає згоду.
Без акцепту P.D.S.C.
Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Департамен ЖКГ,

1 Attachment

--
З повагою, департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради

Департамен ЖКГ,

1 Attachment

--
З повагою, департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради