Щодо дотримання антимонопольного законодавства ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС»

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій.

Питання дотримання українськими та іноземними суб’єктами господарювання вимог антимонопольного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) — є одним з найбільших виробників товарів народного споживання із пластмас, поліетиленової плівки і плівкових виробів.

На даний час, відповідно до відомостей оприлюднених в інформаційній базі даних про ринок цінних паперів, іноземна компанія QUSAR LTD володіє 19846364 акцій або 81.7427% ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Товариство було створене шляхом приватизації орендного підприємства заводу «Київпластмас» у Відкрите акціонерне товариство «ЗАВОД ПЛАСТМАС», на підставі наказу регіонального відділення Фонду Державного майна України № 881 від 22 травня 1996 року, а згодом перетворено з відкритого акціонерного товариства «Завод пластмас» в Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас», з подальшою зміною типу акціонерного товариства на приватне: Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас», відповідно до законів України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року за № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, зданих в оренду».

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на території ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) у місті Києві по вулиці Шахтарська, 5 знаходиться низка об'єктів нерухомості виробничого призначення.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього ж закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) його власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, в тому числі іноземних, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримувало ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) або іноземна компанія QUSAR LTD дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання. В разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) або іноземної компанії QUSAR LTD, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

Від: Володимир БОГАТИР <[FOI #92129 email]>
Надіслано: 8 вересня 2021 р. 4:42:34
Кому: Звернення громадян
Тема: Інформаційний запит - Щодо дотримання антимонопольного законодавства
ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС»
 
Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до
Вас з приводу наступного.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним
статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі
законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на
нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України
«Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний
комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих
законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні
та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими
напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства
про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення
порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за
концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за
регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються)
суб’єктами природних монополій.

Питання дотримання українськими та іноземними суб’єктами господарювання
вимог антимонопольного законодавства — є предметом широкої суспільної
дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить
про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність
звернутись з цим запитом.

ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) — є одним з найбільших
виробників товарів народного споживання із пластмас, поліетиленової плівки
і плівкових виробів.

На даний час, відповідно до відомостей оприлюднених в інформаційній базі
даних про ринок цінних паперів,  іноземна компанія QUSAR LTD володіє
19846364 акцій або 81.7427% ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Товариство було створене шляхом приватизації орендного підприємства заводу
«Київпластмас» у Відкрите акціонерне товариство «ЗАВОД ПЛАСТМАС», на
підставі наказу регіонального відділення Фонду Державного майна України №
881 від 22 травня 1996 року, а згодом перетворено з відкритого
акціонерного товариства «Завод пластмас» в Публічне акціонерне товариство
«Завод пластмас», з подальшою зміною типу акціонерного товариства на
приватне: Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас», відповідно до
законів України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про
господарські товариства», «Про акціонерні товариства», Декрету Кабінету
Міністрів України від 20 травня 1993 року за № 57-93 «Про приватизацію
цілісних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних
підрозділів, зданих в оренду».

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на
території ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) у місті Києві по
вулиці Шахтарська, 5 знаходиться низка об'єктів нерухомості виробничого
призначення.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від
04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе),
ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає
право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за
вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних
органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка
інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка
перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про
інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами
на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього ж закону запитувач
має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію,
незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції
України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»,
статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались справи про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо
ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) його власників (учасників
та/або акціонерів), бенефіціарів, в тому числі іноземних, а в разі
наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримувало ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ
04593190) або іноземна компанія QUSAR LTD дозволи на концентрацію
суб’єктів господарювання. В разі наявності відповідних рішень, надати
скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо
розкриття власників (бенефіціарів) вказаних підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо
ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) або іноземної компанії QUSAR
LTD, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #92129 email]

Is [Антимонопольний комітет України request email] the wrong address for Freedom of Information requests
to Антимонопольний комітет України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 100-17/06-13290 від 10.09.2021 року на мій інформаційний запит від 08.09.2021 року (вх. Комітету від 08.09.2021 року № 14-01.394-пі).

В межах питань, що стали предметом раніше поданого запиту, з метою уточнення та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 1996 року по 2018 рік справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) його власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, в тому числі іноземних, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримувало в період з 1996 року по 2018 рік ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) або іноземна компанія QUSAR LTD дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання. В разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) або іноземної компанії QUSAR LTD в період з 1996 року по 2018 рік, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

Від: Володимир БОГАТИР <[FOI #92129 email]>
Надіслано: 13 вересня 2021 р. 16:18:10
Кому: Звернення громадян
Тема: Re: 394
 
Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 100-17/06-13290 від 10.09.2021 року на мій
інформаційний запит від 08.09.2021 року (вх. Комітету від 08.09.2021 року
№ 14-01.394-пі).

В межах питань, що стали предметом раніше поданого запиту, з метою
уточнення та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України,
статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про
інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників
інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 1996 року по 2018 рік
справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та
чи вживались заходи контролю щодо ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ
04593190) його власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, в
тому числі іноземних, а в разі наявності надати скан-копії таких
документів.

(2) Надати інформацію чи отримувало в період з 1996 року по 2018 рік ПРАТ
«ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) або іноземна компанія QUSAR LTD
дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання. В разі наявності
відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних
справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних
підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо
ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) або іноземної компанії QUSAR
LTD в період з 1996 року по 2018 рік, а в разі наявності надати скан-копії
таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

показати цитоване

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

Від: Звернення громадян
Надіслано: 20 вересня 2021 р. 16:00:39
Кому: Володимир БОГАТИР
Тема: 405
 

--------------------------------------------------------------------------

Від: Володимир БОГАТИР <[FOI #92129 email]>
Надіслано: 13 вересня 2021 р. 16:18:10
Кому: Звернення громадян
Тема: Re: 394
 
Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 100-17/06-13290 від 10.09.2021 року на мій
інформаційний запит від 08.09.2021 року (вх. Комітету від 08.09.2021 року
№ 14-01.394-пі).

В межах питань, що стали предметом раніше поданого запиту, з метою
уточнення та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України,
статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», статтями 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про
інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників
інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 1996 року по 2018 рік
справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та
чи вживались заходи контролю щодо ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ
04593190) його власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, в
тому числі іноземних, а в разі наявності надати скан-копії таких
документів.

(2) Надати інформацію чи отримувало в період з 1996 року по 2018 рік ПРАТ
«ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) або іноземна компанія QUSAR LTD
дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання. В разі наявності
відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних
справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних
підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо
ПРАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ 04593190) або іноземної компанії QUSAR
LTD в період з 1996 року по 2018 рік, а в разі наявності надати скан-копії
таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

показати цитоване