Щодо надання підтверджуючих документів права власності на прибудинкову територію

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Тетяна Годунова, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Тетяна Годунова

Доброго дня відповідальна посадова особа на виконання зобов'язань Клічук Роман Васильович.
Інформаційне волевиявлення запит 20221019 -3 від 19.10.2022р.
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобовязалася виконувати, Жінка названа за народженням дарованим ім'ям :Тетяна: Батьком (Мужчиною) з ім'ям :Ігор з ім'ям по Роду Чоловіка :Годунових:, власник, вигодонабувач своїх імен :Тетяна :Ігор :Годунова:, іменована :Тетяна Ігорівна з роду Годунових:, через правовий статус Людина, Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою, та беручи до уваги писані для вас статті, зокрема:

Беручи до уваги ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Беручи до уваги ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Беручи до уваги Частину 1 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Беручи до уваги Частину 2 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.

Беручи до уваги, що державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

Під вашу особисту відповідальність, реалізуючи права Людини та Владу безпесередньо та враховуючи, що держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, Жінка з імям :Тетяна :Ігорівна :з роду Годунових: через правовий статус Людина проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо отримання наступної інформації:

1. Надайте належним чином оформлену копію документу, який свідчить про права власника на прибудинкову територію, на якій розташований багатоквартирний будинок
по вул. Pfkjptwmrjuj будинок 113 міста Чернівці.
2.Надайте належним чином оформлену копію документу , який свідчить про те, що
прибудинкова територіюя була передана у користування співвласникам багатоквартирного будинку 113 по вул.Залозецького міста Чернівці.

Автором категорично заборонено:

а) застосовувати до жінкі з імям :Тетяни :Ігорівни :з Роду Годунових: всі презумпції та фікції;

б)приєднувати жінку з ім'ям :Тетяни :Ігорівни :з Роду Годунових: до фізичної особи;

в) збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам імена :Тетяни Ігорівни з Роду Годунових: і персональні дані осіб, засновані на її імена, включаючи транскордонну передачу.

Жінка з ім'ям :Тетяна Ігорівна з роду Годунових:, яка Проявила та Утвердила Свою Волю через правовий статус Людина,

а) Зобов’язує та вимагає на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Неї так і тільки так: Жінка в правовому статусі Людина з ім'ям :Тетяна Ігорівна з роду Годунових ;

б) Забороняє, проявляючи Свою Волю відповідно до Конів, звертатися по іншому на даний час. Відповідь без заявленого правового статусу Людина, який прийде Жінці в правовому статусі Людина означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності державним службовцем та/або посадовою особою, та державний службовець акцептує, що свідомо порушив право на визнання правосубєктності. Такі листи Автор не акцептує, не приймає оферти і зберігатиме як доказ у скоєнні злочину державним службовцем та/або посадовою особою, яка це зробила.

Будь-яка відмова у виконанні Волі Жінкі означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, за що дана особа згідна свідомо нести персональну адміністративну та комерційну відповідальність.

Прийняти Дане Волевиявлення протоколом.

Також Автор Жінка проявляє Волю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводдить в оману Жінку , протягом 5 (п'яти) днів повинен надати компетентний державний службовець, який несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення Його прав відповідно до міжнародних договорів.

Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора. Без обороту на власність. Без регресу. Без індосаменту. По боргах і зобов'язаннях персони Автор не відповідає.

Право трактування змісту Волевиявлення Автора ( Жінкі іменованої :Тетяна :Ігорівна :з роду Годунових:, яка Проявила та Утвердила Свою Волю через правовий статус Людина) залишається виключно за Автором.

Честь, Совіть та Гідність маю. Жінка, яка знаходиться на Тверді Своїх Предків та Яка Проявила та Утвердила Свою Волю до виконання професійних дій компетентним державним службовцем через правовий статус Людина.

Автор : жінка з ім'ям :Тетяна :Ігорівна :з роду Годунових:

Чернівецька міська рада

1 Attachment

, Foi+request-104753-b72a0ea5.

--
,
Duarcv mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Тетяна Годунова

Доброго дня !

Щодо відповіді, яка надійшла, щодо одержання інформації для Жінки Яка проявила Свою Волю через правовий статус Людина як суб'єкта права та інформаційних відносин, враховуючи писані для вас міжнародні договори:

1) Не акцептую та заперечую відповідь.В запиті чітко прописано: Враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, Проявляю та Утверджую Свою Волю як Жінка через правовий статус Людина щодо отримання наступної інформацію під Вашу особисту відповідальність: 1. Надайте належним чином оформлену копію документу, який свідчить про права власника на прибудинкову територію, на якій розташований багатоквартирний будинок
по вул. Залозецького будинок 113 міста Чернівці.
2.Надайте належним чином оформлену копію документу , який свідчить про те, що
прибудинкова територіюя була передана у користування співвласникам багатоквартирного будинку 113 по вул.Залозецького міста Чернівці.
Жінка :Тетяна Ігорівна з роду Годунових проявляє Волю і надає Вам наказ1. Надати належним чином оформлену копію документу, який свідчить про права власника на прибудинкову територію, на якій розташований багатоквартирний будинок
по вул. Залозецького будинок 113 міста Чернівці.
2.Надати належним чином оформлену копію документу , який свідчить про те, що
прибудинкова територіюя була передана у користування співвласникам багатоквартирного будинку 113 по вул.Залозецького міста Чернівці.
Це Моя Воля.
Виконуйте !
Виконуйте !
Виконуйте !

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю. ВІдсутній контракт.

Честь Маю. Жінка, яка знаходиться на Тверді Своїх Предків та Яка Проявила та Утвердила Свою Волю до виконання професійних дій компетентною посадовою особою державним службовцем на виконання зобовязань через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Яка знаходиться під міжнародним захистом.

Авт.: :Тетяна Ігорівна з роду Годунових:

Відділ звернень,

ОТРИМАНО

16.11.2022 09:40, Тетяна Годунова <[FOI #105087 email]>

показати цитоване

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поспішай зареєструвати найкоротшу поштову адресу @i.ua
https://mail.i.ua/reg - і отримай 1Gb для зберігання листів

Чернівецька міська рада

1 Attachment

, Foi+request-105087-d5982190.

--
,
Duarcv mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Чернівецька міська рада

1 Attachment

, Foi+request-105087-d5982190.

--
,
Duarcv mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]