Щодо наказу,яким уповноважено працівників доступ до реєстру

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня!

Як керівнику представницького органу ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКА
МІСЬКА РАДА код ЄДРПОУ36068147 суб᾿єкт госпо-
дарювання, D-U-N-S®Nummer:
36-520-0298(континентальний шельф)
[58000]Чернівецька область місто Чернівці,
ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА,будинок 1
Клічуку Роману Васильовичу

Воля народу –основа влади стаття 21 Загальної декларації прав людини (документ 995_15 від 10.12.1948 р.)

Дві тисячі двадцять третій рік жовтень місяць день двадцять четвертий
м. Чернівці 20231024/1/3

Волевиявлення повідомлення

До вас мужчина,Роман Васильович, що виконує функції керівника ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА код ЄДРПОУ36068147 суб᾿єкт господарювання, D-U-N-S®Nummer 36-520-0298(континентальний шельф) в особистій якості звертається народ,жінка з власним імям :Зінаїда, що діє через правовий статус людини та громадянина з ціллю розширення правосвідомості , конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману жінки, направляє це Волевиявлення.
Прагнучи отримати компетентну відповідь Автор направив запит на отримання публічної інформації 20230916/1/2, Автор отримав відповідь № Р-167/01/10-11інф. від 02.10.2023Р. яку залишає повністю без акцепта. Автору до цього часу не зрозуміло кому саме була надана відповідь особі чи людині? Беручи до уваги, що "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.", Автор в декларуванні даного права не бачить слова особа. Автору не зрозуміло ,кому адресована відповідь незрозуміла,невідома віртуальна особа. Тому Автор не акцептує відповідь в частині звернення без заявленого правового статусу людина. І вкотре наголошує на те що згідно писаних для вас законів, надайте статті законів яким керувався виконавець порушуючи міжнародні договори,чи у вас є повноважені ігнорувати міжнародні договори, ігнорувати живу енергію Творця втілену в жіночому тілі. Тож коли не діють закони людські ,починають працювати Кони Всесвіту.
Запит створений жінкою,що діє через правовий статус людини і громадянина. Автор є Дух,Душа втілений в жіночому тілі, наділений розумом і совістю і діє
в дусі братерства. Між мною і Творцем відсутні посередники. Народ,жінка не є іменем,ні по батькові,ні прізвищем, ні фізособою. Акцептувавши ст.6 Загальної декларації прав людин яка прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та ст.. 16 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ( Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради
Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 ) Автор заявив про правовий статус для здійснення правовідносин.
Отримана відповідь некомпетентна і не конструктивна, направлена особами які залишили свій підпис як Сергій ДОБРЖАНСЬКИЙ та Тетяна Падєйська де грубо порушено право на визнання правосуб᾿єктності людини визначену писаними для вас статтями Конституції України та міжнародним законодавством. А тому Автор робить попередження вищезазначеним особам , шо в такий спосіб принижують честь і гідність людини, що визнаться в Україні найвищою соціальною цінністю. Та розцінює надану відповідь такою,що підтверджує конклюдентними діями(мовчанням) добровільну згоду з тим фактом ,що як наказ не містить уповноважених осіб яким нібито надано законний доступ до реєстру тергромади та використання у власних комерційних цілях персональних даних для використання яких має бути добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі та відсутність ліцензії видану Департаменту надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради на право обробки персональних даних жителів територіальної громади міста Чернівці. А отже розповсюдження конфіденційних даних персони створених на родові імена Автора розцінюється як піратство та порушення права на свободу та особисту недоторканність ,конфіденційність,право на повагу.
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У відповідності з документом 994_036: «Це положення жодним чином не заважає використанню прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом.»
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Основними напрямами державної інформаційної політики є:
забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації; створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства;
інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді;
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону
Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.
Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Отже опираючись на вищевказані писані для вас статті законів якими ви зобов’язані керуватись при здійснені повноважень, уточнюю питання для вирішення питань тепер та в подальшому Автор як основний кредитор (ціннодавець) через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами людини, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі своєї правосвідомості, проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:
1) Воліє отримати копію паперового оригіналу добровільного волевиявлення фізичної особи відомої як "Ротар Зінаїда Іванівна"(за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди, якщо така є.
2) Воліє отримати інформацію документально підтверджену , що як наказ,який затверджено директором департаменту надання адміністративних послуг міської ради по наданню доступу до реєстру територіальної громади міста Чернівці з переліком працівників (яких саме: охоронці, інженери,діловоди і т.д.) комунальних підприємств «Чернівціводоканал» та «Чернівцітеплокомуненерго» має графу – документ з обмеженим доступом, якщо він є.
3) Надати інформацію документально підтверджену , що право доступу до реєстру територіальної громади міста Чернівці згідно чинного законодавства(вказати статті) має юрособа приватного права «КП МІСТОСЕРВІС» код ЄДРПОУ 44247518 і які особи якщо вона є.
При написанні відповіді вимагаю дотримуватись правил Українського правопису: § 49. Власні імена людей, § 50. Географічні та адміністративно-територіальні назви п.6. Назви держав пишемо з великої букви, п.11. Назви вулиць, § 54. Назви органів влади, установ, організацій, товариств, партій, об’єднань, підприємств, фірм, агентств, § 56. Назви посад, звань, титулів, § 141. Українські прізвища та імена, § 146. Імена та прізвища (прізвиська) Імена та прізвища (також прізвиська) людей, розділ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ § 148. Українські географічні назви. А отже правильно прописувати власні імена виконавців, згідно писаних для вас норм ДСТУ 4163-2003 що зазначено в положенні про Виконавчий комітет Чернівецької міської ради.
Автор хоче отримати відповідь від виключно посадової особи, яка дотримується принципу верховенства права, утверджує своїми діями права та свободи людини, включаючи право на визнання правосуб᾿єктності та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед жінкою з ім'ям Зінаїда з повними правами людини за порушення прав людини, даючи відповідь на дане Волевиявлення.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником . Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без авалювання. Без індосаменту. Без права регресу. Дане Увідомлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та/або свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.
Право трактування змісту даного волевиявлення залишається виключно за Автором.
З Миром, без злоби та без упередження. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.
Мовчання народу не завжди означає згоду.
Без акцепту P.D.S.C.
Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Відділ звернень,

4 Attachments

-- реклама -----------------------------------------------------------
Тест-драйв нового Peugeot 308. З ним неодмінно потрібно познайомитись.
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...