Щодо припинення юридичної особи

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня! Державному службовцю, що діє в межах наділених повноважень та зобов’язань. На відповідь № 148217/ПI –Р-5734/19.1.3 від 13.11.2023.
Народ, жінка одна з народу з дарованим їй ім'ям Зінаїда з повними та невідчужуваними правами людини , Кредитор системи ( через єдине громадянство держави Україна) ціннодатель через норму права (субєкт права) людина прийняв вашу відповідь виключно до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки через дане Увідомлення.
Автор дякує вам Євгеній ГОРОВЕЦЬ за надану юридичну консультацію надісланим листом, але Автор, звертаючись з інформаційним запитом до Міністерства Юстиції її не замовляв. Згідно писаних для вас законів чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Беручи до уваги та опираючись на статті Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод документ 995_004 ратифікований ВР {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} Стаття 1
Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Беручи до уваги, що Міністерство Юстиції України визначене забезпечувати вносення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Беручи до уваги писані для вас статті закону : «Право на інформацію.
Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів».
Беручи до уваги Міжнародний пакт про громадянські та політичні права "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",
Дотриманням принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини,
та дотримання максимум прав, включаючи:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою.
Отримана відповідь № 148217/ПI –Р-5734/19.1.3 ВІД 13.11.2023, акцепт відхилено, а тому Автор воліє прояснити для отримання компетентної відповіді:
1) Автор не отримав чіткої відповіді щодо підтвердження факту ,відповідно до покладених на вас функцій будучи уповноваженим органом, про внесення вами запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо припинення юридичної особи Департамент житлово-комунального господарства код ЄДРПОУ 25082708. - тому Автор воліє одержати запитувану інформацію щодо підтвердження з точною датою про внесення даних Єдиний державний реєстр.
2) Відповідь адресована персоні (масці/обліковому запису) чи розпоряднику персони – народу,жінці , одній із народу з повними правами , що діє через статус людина субєкт права ? Через виконання присяги в частині утвердження та захисту прав людини?
3) Виходячи з попередньої відповіді надати відповідь чи підписант є державним службовцем ?
У випадку надання не конструктивної та оманливої відповіді, це буде підтвердженням того факту ,що вами як уповноваженим органом не здійснювалась реєстрація припинення юридичної особи з кодом ЄДРПОУ 25082708,введенням в оману Кредитора та аргументацією для моїх подальших дій та для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, порушення норм міжнародного права відповідачем.

Виходячи з вищевикладеного Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумпції та фікції;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так –народу, жінці ,людині з правами: Зінаїді Іванівні з роду Ротар .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентний державний службовець , розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.
Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю,совістю
та гідністю. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепта P.D.S.C.
Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]