Щодо реєстрації в єдиному реєстрі про ліквідацію юрособи

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Зінаїда Іванівна Ротар, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Зінаїда Іванівна Ротар

Доброго дня,відповідальний посадовець .
Волевиявлення запит на отримання публічної інформації 20231110,
щодо отриманої відповіді від 20.10.2023/ Р-183/01/10-11інф
Автор листа наРод, жінка людина з повними правами ,з власним ім'ям : Зінаїда, що діє через правовий статус людина Зінаїда Іванівна з роду Ротар: з єдиним і незмінним громадянством за народженням, джерело влади,розпорядник персони (фізичної особи ) відомої як РОТАР ЗІНАЇДА ІВАНІВНА Автор, відповідно до своєї правосвідомості з метою уникнення шахрайства і введення в оману,в особистій якості направляє це волевиявлення для одержання інформації відповідальній уповноваженій особі , що діє та виконує свої посадові обов'язки і головним завданням якого є захист та утвердження прав і свобод людини. Автор прийняв отриману відповідь до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки через дане Увідомлення та проголошує що отримана відповідь в акцепті відхилена повністю. Звернення до невідомої віртуальної особи як Зінаїда РОТАР невідома мені. Автор допускає ,що таке звернення може відповідати працівнику вашої організації .але тоді надайте копію відповідно укладеного трудового договору оформлену належним чином зі завзначеною особою.А оскільки лист направила народ,жінка ,що діє через правовий статус людина :Зінаїда:Іванівна :Р о т а р,яка наділена здатністю бути творцем в т.ч. правочинів, то згідно волі Автора і у відповідності до писаних для вас Конституції України та законів будь ласка звертайтесь так і тільки так народ, жінка :Зінаїда та/або людина з правами :Зінаїда Іванівна Р о т а р: розпоряднику персони - жінці , одному із народу з повними правами людини через субєкта права людини.
. При написанні відповіді вимагаю дотримуватись правил Українського правопису: § 49.
Згідно писаних для вас законів чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Беручи до уваги та опираючись на статті Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод документ 995_004 ратифікований ВР {Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97} Стаття 1
Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Основними напрямами державної інформаційної політики є:
забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.
Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді; Інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації. Обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації.
Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини,
та дотримання максимум прав, включаючи:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою.
Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та міжнародні договори, які Україна зобов'язалась виконувати жінка з власним ім'ям : Зінаїда через правовий статус людина з повними правами,проголошуючи і утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану мені Всевишній Творцем та керуючись Своєю Владою та згідно писаних для вас статей законів хочу отримати наступну інформацію (згідно статтей 1,13,19,20 закону України "Про доступ до публічної інформації" які надають право звернутися і отримати публічну інформацію від її розпорядників ).
Уточнюю питання у відповідності писаних для вас законів Ліквідація – це одна із форм припинення юридичної особи В процедурі ліквідації підприємства є внесення державним реєстратором до Реєстру даних про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації, про що видає ліквідатору (голові ліквідаційної комісії) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. (ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Враховуючи,що держава відповідає перед людиною за свою діяльність і є зобов'язальною стороною Автор воліє отримати наступну інформацію:
1. Воліє отримати копію паперового оригіналу належним чином оформленого ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, у відповідності з Наказом Мінюста 3433/5 п.1.6 ,з кодом ЄДРПОУ 25082708 Департамент житлово-комунального господарства.
2. Воліє отримати копію паперового оригіналу належним чином оформленої довідки архівної установи про прийняття документів щодо ліквідованої юрособи, що підлягають довгостроковому зберіганню .
3. Воліє отримати копію паперового оригіналу належним чином оформленого Акту знищення печетки Департаменту житлово-комунального господарства код ЄДРПОУ 25082708.
Виходячи з вищевикладеного Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до : Зінаїди Іванівни з роду Ротар: всі презумпції та фікції;
б) збирати, зберігати,реєструвати,накопичувати,адаптувати,змінювати,поновлювати,використовувати,обробляти, поширювати,транслювати третім особам данні ,засновані на інтелектуальній власності у вигляді персональних даних утворених на основі родових імен Автора,включаючи транскордонну передачу.
Автор проявляючи та утверджуючи Свою Волю через правовий статус Людина
1) зобов'язує та вимагає звертатися в листах,включаючи електронні до нього так і тільки так - Жінці ,людині з правами: Зінаїді Іванівні з роду Ротар .
Відповідь згідно до законодавства протягом 5 днів повинна надати Мені компетентна посадова особа, розпорядник інформації,який несе і бере на себе повну посадову,особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення його прав у відповідності до міжнародних договорів.
Автор нагадує, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия
Право трактування змісту Волевиявлення запиту залишається виключно за Автором.
Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора та на його власність. Без регресу. По боргах і зобов'язанням персони Автор не відповідає.Без індосаменту.
Це волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключенням договору,умови якого Автору не відомі.
З миром,без злоби та упередження. З честю,совістю
та гідністю.
Без акцепта P.D.S.C.
Автор: Зінаїда Іванівна з роду Р о т а р

Департамен ЖКГ,

1 Attachment