Щодо суддів Шевченківського районного суду міста Києва

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Вища рада правосуддя — є провідним органом, уповноваженим на забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до повноважень Вищої ради правосуддя віднесено вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів, а також забезпечення здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо суддів.

Частиною 1 статті 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя» та з урахуванням вимог цього Закону.

Питання дотримання суддями законодавства під час здійснення правосуддя є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою численних публікацій в засобах масової інформації.

25 лютого 1993 року рішенням Донецької обласної ради народних депутатів Щебуняєва Лідія Леонідівна обрана народним суддею Харцизького міського народного суду Донецької області. Постановою Верховної Ради України від 15 травня 2003 року № 809-IV обрана на посаду судді місцевого Харцизького міського суду Донецької області безстроково. Указом Президента України від 7 квітня 2015 року № 203/2015 переведена на роботу на посаді судді Шевченківського районного суду міста Києва.

25 липня 2006 року Указом Президента України №640/2006 Ковтуненка Вадима Олексійовича призначено на посаду суддів Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 2011 року № 3780-VI обраний на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області безстроково. На дату подання цього запиту працює суддею Шевченківського районного суду міста Києва.

15 листопада 2010 року Указом Президента України №1026/2010 Мєлєшак Олену Вікторівну переведено з Авдіївського міського суду Донецької області на роботу на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.

15 червня 2012 року Указом Президента України №6395/2012 Квашу Антоніну Валеріївну переведено з Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області на роботу на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Питання доброчесності та дотримання суддями законодавства під час здійснення правосуддя — є предметом широкої суспільної дискусії та стало темою численних публікацій в засобах масової інформації, що викликало нагальну потребу звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про кількість скарг поданих щодо суддів Шевченківського районного суду міста Києва Щебуняєвої Лідії Леонідівни, Ковтуненка Вадима Олексійовича, Мєлєшак Олени Вікторівни, Кваши Антоніни Валеріївни та результати їх розгляду, в тому числі під час їх роботи на посадах суддів інших судів і до теперішнього часу.

(2) Надати інформацію про кількість рішень, якими суддів Шевченківського районного суду міста Києва Щебуняєвої Лідії Леонідівни, Ковтуненка Вадима Олексійовича, Мєлєшак Олени Вікторівни, Кваши Антоніни Валеріївни було притягнуто до дисциплінарної відповідальності (із зазначенням виду дисциплінарного стягнення), в тому числі під час їх роботи на посадах суддів інших судів і до теперішнього часу.

(3) Надати архівні копії Актів Вищої ради правосуддя та матеріалів дисциплінарних проваджень в разі їх наявності щодо суддів Шевченківського районного суду міста Києва Щебуняєвої Лідії Леонідівни, Ковтуненка Вадима Олексійовича, Мєлєшак Олени Вікторівни, Кваши Антоніни Валеріївни в тому числі під час їх роботи на посадах суддів інших судів і до теперішнього часу.

(4) Надати інформацію про підстави переведення судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненка Вадима Олексійовича на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва із зазначенням номера та дати документа. Надати скан копію відповідного документа.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Вища рада правосуддя

3 Attachments

Секретаріат Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя

4 Attachments

Секретаріат Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя

4 Attachments

Секретаріат Вищої ради правосуддя