Щодо відомостей стосовно землі запасу.

Надія Миколаївна Гуштик

Доброго дня!

Головному управлінню Держземагентства у Чернівецькій області
58000, ЧЕРНІВЕЦЬКА область, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ район, місто ЧЕРНІВЦІ вулиця ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 194-А

Герцаївська міська рада Герцаївського району Чернівецької області

Заявник: жива людина, суб’єкт права, бенефіциар,
громадян самостійної української держави - України
Надія Миколаївна Гуштик
мешкає за адресою: вул. 30 років Перемоги 3, кв 14
м.Герца

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Згідно ст. 8 В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Згідно ст. 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Згідно ст. 40 Конституції України всі мають право направляти індивідуальні звернення або особисто звертатися до органів державної влади, до службових і посадових осіб цих органів, що, відповідно до закріпленого права, зобов'язані розглянути звернення й дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Зазначаю, що

Згідно ПОСТАНОВИ від 14 квітня 1997 р. N 348 КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації

Усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли, повинні прийматися та централізовано реєструватися у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картах, придатних для оброблення персональними комп'ютерами (додаток N 1), або в журналах (додаток N 2). Конверти (вирізки з них) зберігаються разом з пропозицією, заявою, скаргою. Облік особистого прийому громадян ведеться на картках, у журналах (додаток N 3) або за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові.

Відповідно до ДСТУ 4163-2003 Національного стандарту України "Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 N 55, що встановлює, що цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі - документи) - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності: органів державної влади України, органів місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності (далі - організацій)

Засвідчення документів
Засвідчення паперових документів здійснюється шляхом їх підписання, затвердження та проставлення відбитку печатки. З приводу електронного підписання у пункті 58 розділу II Типової інструкції зазначено: засвідчення електронного документа здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису згідно із законодавством.

Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища.

Відповідно до частини другої статті 14 Конституції України, право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
Таким законом є Земельний кодекс України (далі – Кодекс), а саме норми розділу IV цього нормативно-правового акту. Згідно з положеннями статті 116 Кодексу набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі, серед інших випадків, одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.
Відповідно до частини шостої статті 118 Кодексу громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.
Таким чином, нам, як громадянам та власникам самостійної української держави України, для реалізації свого законного права на безоплатне отримання земельної ділянки у власність, необхідно звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування з клопотанням, до якого повинні додаватися графічні матеріали про місцезнаходження, цільове призначення та розміри земельної ділянки, котру я хочу отримати у власність.
З огляду на те, що інформацією про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах, володіють уповноважені органі державної влади та місцевого самоврядування – такі органи забов`язані надавати вказану інформацію громадянам самостійної української держави Україна, виходячи з прямих приписів Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та з публічного характеру вказаної інформації згідно з нормами Закону України «Про доступ до публічної інформації» (див. нижче). Адже, задля того, щоб скористатися своїм законним правом на вибір бажаного місця розташування земельної ділянки, мені повинні бути відомі встановлені компетентними органами райони для безоплатної передачі ділянок громадянам, та я повинен мати відповідні графічні матеріали, які можна буде додати до клопотання в порядку реалізації норми частини шостої статті 118 Земельного кодексу України.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до норми статті 13 Закону, розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.
Таким чином, Головне управлінню Держземагентства у Чернівецькій області та Герцаївська міська рада Герцаївського району Чернівецької області – є розпорядниками публічної інформації у розумінні вказаного Закону.
Виходячи із змісту норми пункту 3, частини першої статті 13 Закону, ДП «Центр Державного земельного кадастру», є особою, що виконує делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, тобто також визнається розпорядником інформації для цілей цього Закону.
Більше того, норма абзацу четвертого частини першої статті 1, статті 5 Закону України «Про інформацію» встановлює, що суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, що ще раз свідчить про те, що всі адресати цього запиту є розпорядниками публічної інформації.
Відповідно до статті 194 Земельного кодексу України, призначенням державного земельного кадастру є забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.
Відповідно до пункту 1 Положення про порядок ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1993 року № 15 з подальшими змінами і доповненнями (далі – Положення), Державний земельний кадастр призначений для забезпечення Рад народних депутатів, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян вірогідними і необхідними відомостями про природний, господарський стан та правовий режим земель з метою організації раціонального використання та охорони земель, регулювання земельних відносин, землеустрою, обгрунтування розмірів плати за землю.
Згідно з пунктом 4 Положення, адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру", відокремленим підрозділом якого є один з адресатів цього запиту.

Норма пункту «а» частини першої статті 195 Земельного кодексу України встановлює, що основним завданнями ведення державного земельного кадастру є серед інших забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки.
Відповідно до абзацу 10 пункту 1.2 Тимчасового Порядку ведення реєстру земель, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 2 липня 2003 року № 174, поземельна книга - це документ, який є складовою частиною державного реєстру земель, і містить відомості про земельну ділянку, в тому числі кадастровий план, відомості про державний акт на право власності на землю, державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі та власника, користувача, орендаря (суборендаря) земельної ділянки і формується за допомогою АС ДЗК, адміністратором якої є ДП «Центр ДЗК».
Таким чином, ДП «Центр ДЗК» є розпорядником усієї публічної інформації, що випливає з призначення, завдань, функцій земельного кадастру. Крім того, увесь зміст поземельної книги також є публічною інформацією та взагалі всі дані про всі земельні ділянки, їх правовий режим, господарський стан, власників, тощо.
Згідно з нормою частини п`ятої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах.
До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов'язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.
Норма частини другої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», встановлює, що доступ до публічної інформації є відкритим, крім випадків, встановлених законом (інформація з обмеженим доступом, до якої не відноситься інформація, що запитується цим запитом).
Окремо слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 13 Закону, усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.
Доцільним було б також зазначити, що відповідно до приписів статті 22 Закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації, що тягне за собою адміністративну відповідальність для посадових осіб у розмірі від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача
Таким чином, на підставі викладеного вище та на підставі норм абзацу четвертого частини першої статті 1, статті 5 Закону України «Про інформацію», статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 116, 118, 194 Земельного кодексу України, частини п`ятої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», звертаємося за наступною публічною інформацією:
1. Надати інформацію щодо наявності земель запасу в територіальній громаді м. Герца, Герцаївського району, Чернівецької області, у вигляді графічних матеріалів необхідних для отримання у власність чи у користування земельної ділянки за нормами безоплатної передачі земельних ділянок громадянам із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:
а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;
б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.
2. Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань та направити у письмовій формі на вищевказану адресу та на зазначену електронну адресу у законом встановлений строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дня отримання запиту, як це встановлено нормою частини першої статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3. У разі якщо задоволення цього запиту на інформацію передбачатиме виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок та у разі якщо Кабінетом Міністрів України не буде встановлено граничних розмірів фактичних витрат на копіювання і друк, що унеможливить встановлення ДП «Центр ДЗК» фактичних витрат у таких межах та відповідно унеможливить відшкодування мною фактичних витрат на копіювання і друк – надіслати відповідь на цей запит на електронну

4. Також,
під час розгляду вами нашого запиту і при наданні письмової чи усної відповіді вимагаємо дотримання ч.1 ст.36 Закону України “Про державну мову” і параграфу 38 Правил українського правопису з урахуванням ст. 3, 5, 8 Конституції України - надаючи Мені відповідь чи звертаючись до Мене, спочатку подавати Моє Ім’я - Надія, потім по-батькові Миколаївна а тоді вже прізвище - Гуштик у відповідності до Моєї-Людина і громадянина самостійної української держави України української національної традиції, таким чином не порушуючи її та не ображаючи Мене, і тим самим дотримуючись ст.19 Конституції України.

Враховуючи вище сказане, будучи громадянином України, за національністю Українець, власник публічної власності самостійної української держави Україна, як це визначено Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, Законом про правонаступництво, Загальною Декларацією Прав Людини (док. ООН/PES/217 A) та зазначено в моєму паспорті, вимагаю під час звернення до мене усно чи письмово звертатися до “людина, громадянин самостійної української держави України Надія Миколаївна Гуштик”, а не як до фізособи, якою себе я не визнаю та забороняю звертатися до мене “Гуштик Надія Миколаївна” або “Гуштик Н.М.” - в протилежному випадку буду змушена звернутися до компетентних органів щодо порушених прав людини-громадянина відповідно до Конституції України.

5. У разі відхилення моєї заяви або залишення останньої без обгрунтованої відповіді або неповноти надання відповіді на прохання в заяві, буду вимушена звернутися у відповідні державні компетентні органи для відновлення своїх порушених прав з віднесенням всіх витрат на ваш рахунок.

6. Також згідно ст. 32 Конституції України та ст.8 Закону про захист персональних даних забороняємо обробку моїх персональних даних.

З повагою

«__9__»травня 2021 року Людина-громадянин Н.М. Гуштик