Щодо використання та охорони земель міста Києва і виконання робіт із землеустрою

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.06.2021 №1425 було схвалено проект Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки (далі – Програма) с загальним обсягом фінансування 1 326 690,00 тис. грн., яка є фактичним продовження реалізації Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки.

07 жовтня 2021 року Програма була затверджена сесією Київської міської ради.

Пунктом 2 рішення Київської міської ради відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних коштів з реалізації Програми визначено Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), код ЄДРПОУ 26199097, (далі Департамент земельних ресурсів).

Пунктом 4 паспорту Програми її розробником визначено Департамент земельних ресурсів, а пунктом 5 – Департамент земельних ресурсів визначено відповідальним виконавцем.

Пунктом 6 паспорту Програми її співвиконавцем визначено комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин», код ЄДРПОУ 32348604 – далі КП «КІЗВ».

Згідно Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (в редакції рішення КМР від 10.03.2016 № 144/144) «Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), далі – Департамент – є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та згідно з законодавством забезпечує виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері земельних відносин, є підзвітним та підконтрольним Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), безпосередньо підпорядковується Київському міському голові, а з питань управління землями державної власності, розпорядження якими здійснює виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) - виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).» Одночасно в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Департамент обліковується як орган місцевого самоврядування, код ЄДРПОУ 26199097.

Засновником (учасником) КП «КІЗВ», код ЄДРПОУ 32348604, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – є Київська міська рада. Центральним чи місцевим органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить КП «КІЗВ», є Головне управління земельних ресурсів КМДА, правонаступником я кого є Департамент земельних ресурсів КМДА, код ЄДРПОУ 26199097.

28 квітня 2021 року Верховною радою України було прийнято Закон України № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», який набув чинності 27.05.2021 року. Пунктом 14 Статті 33 цього Закону були внесені зміни до Статті 28 Закону України «Про землеустрій», а саме пряма заборона на складання документації із землеустрою:

«Виконавці робіт із землеустрою не мають права складати документацію із землеустрою у разі, якщо:
• об’єктом землеустрою є земельні ділянки, що належать засновникам або учасникам виконавця робіт із землеустрою;
• замовником робіт із землеустрою є засновник або учасник виконавця робіт із землеустрою.
Документація із землеустрою, складена з порушенням вимог цієї статті, не може бути затверджена.»

З викладеного вище вбачається, що виконавцем та співвиконавцем робіт за Програмою не може бути комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин», оскільки його засновником (учасником) є Київська міська рада, яка з іншої сторони уособлює собою громаду міста Києва.

Згідно статті142 Конституції України та статті 327 Цивільного кодексу України територіальні громади визначені суб’єктом права комунальної власності, що здійснюють право власності, в тому числі, через органи місцевого самоврядування.

Отже, участь Департаменту та КП «КІЗВ» в якості виконавця / співвиконавця в реалізації Програми вбачається такою, що прямо протирічить статті 28 Закону України «Про землеустрій» в чинній редакції, а документація із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва, розроблена фахівцями КП «КІЗВ» не може бути затверджена Київською міською радою.

Питання використання та охорони земель міста Києва і виконання робіт із землеустрою — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи є вищезгадана Програма 2022-2025 продовженням Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки.

(2) Надати інформацію про договори на підставі яких будуть виконуватися заходи Програми 2022-2025, вказавши їх дату укладення та номер.

(3) Надати скан-копії договорів (з додатками та додатковими угодами, технічними завданнями тощо), на підставі яких будуть виконуватися заходи Програми 2022-2025.

(4) Надати скан-копії договорів (з додатками та додатковими угодами, технічними завданнями тощо), які були укладені на виконання Програми 2019-2021.

(5) Надати інформацію щодо підстав визначення КП «Київський інститут земельних відносин» єдиним співвиконавцем, як за Програмою 2019-2021, так і за Програмою 2022-2025.

(6) Надати скан-копії документів (звернень, пропозицій, повідомлень тощо), які стали підставою для визначення КП «Київський інститут земельних відносин» єдиним співвиконавцем, як за Програмою 2019-2021, так і за Програмою 2022-2025.

(7) Надати скан-копії рішень (проектів рішень) Київської міської ради, на підставі яких були затверджені (заплановані до затвердження) матеріали інвентаризації земель комунальної власності.

(8) Надати інформацію щодо кількості земельних ділянок комунальної власності, на які було зареєстроване речове право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на виконання цілей та задач Програми 2019-2021.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Департамент земельних ресурсів

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти