Щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

Достовірні та однозначні дані про державний кордон України мають важливе значення для забезпечення національної безпеки, прийняття управлінських рішень державними органами, економічного розвитку держави, охорони навколишнього природного середовища, міжнародного співробітництва, економії часу та коштів при надзвичайних ситуаціях.

Існує нагальна потреба внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (з Республікою Польща та Румунією), редемаркації (з Словацькою Республікою та Угорщиною) та делімітації (з Республікою Білорусь, Республіко Молдова та Російською Федерацією).

Згідно з частини 2 статті 4 Закону України «Про державний кордон» затвердження документів демаркації державного кордону України здійснюється Кабінетом Міністрів України.

✯ ✯ ✯

На сьогоднішній день Україною укладено відповідні міжнародні договори з питань державного кордону з усіма суміжними державами, а саме:

• з Республікою Польща – Договір між Україною і Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань, ратифікований Постановою Верховної Ради України від 14 липня 1993 року № 3379-XII;
• з Словацькою Республікою – Договір між Україною і Словацькою Республікою про спільний державний кордон, ратифікований Законом України від 15 липня 1994 року № 113/94-ВР, та нові документи редемаркації, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 335 «Про затвердження документів щодо демаркації українсько-словацької ділянки державного кордону»;
• з Угорщиною – Договір між Україною і Угорською Республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань, ратифікований Законом України від 22 листопада 1995 року № 447/95-ВР, та нові документи редемаркації, ратифіковані Законом України від 26 листопада 2003 року № 1336-IV «Про ратифікацію документів редемаркації державного кордону між Україною і Угорською Республікою»;
• з Румунією – Договір між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань, ратифікований Законом України від 12 травня 2004 року № 1714-IV;
• з Республікою Молдова – Договір між Україною і Республікою Молдова про державний кордон, ратифікований Законом України від 06 квітня 2000 року № 1633-ІІІ;
• з Республікою Білорусь – Договір між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон, ратифікований Законом України від 18 липня 1997 року № 491/97-ВР;
• з Російською Федерацією – Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон, ратифікований Законом України від 20 квітня 2004 року № 1681- IV.

Зазначеними міжнародними договорами України передбачено встановити державний кордон між Україною та відповідною суміжною державою згідно із документами демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону, зокрема, протоколів-описів проходження лінії державного кордону; топографічних карт з графічно нанесеною на них лінією державного кордону; протоколів прикордонних знаків; додатків та доповнень до цих документів.

Тристоронніми міжнародними договорами визначені точки стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща; України, Республіки Польща і Словацької Республіки; України, Словацької Республіки і Угорщини; України, Угорщини і Румунії.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про стан внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України, в розрізі кожної суміжної держави, відсотку та довжини (км) внесення відповідних даних.

(2) Надати інформацію чи передбачені у Державному бюджеті України на 2021 рік видатки на внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України, на загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркацію, редемаркацію та делімітацію державного кордону.

(3) Надати інформацію про центральний орган влади та відповідальних осіб за внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат,

1 Attachment