Список банків [в Чернівецькій області]

олександр із Роду матвій

Without Prejudice (англійською мовою, яка є міжнародною мовою), що означає Без шкоди для Автора

Доброго дня та Честь маю!

Автор, а саме Автохтонний Народ в лику Мужчини з дарованим ім'ям Олександр роду Русів знаходячись на своїй землі (спираючись на багатовікову історію, включаючи державу Київська Русь) через правовий статус Людина (суб'єкт права), маючи запитання для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє дане Волевиявлення для одержання інформації відповідальному посадовцю на виконання зобов'язань, який дотримується принципів верховенства права та головним завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини, включаючи визнання правосубєктності людини.

Автор увідомляє, що вірить в конструктивну подальшу комунікацію з дотриманням принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини, що визначають зміст та спрямованість посадової особи на виконання зобовязань під час виконання завдань і функцій держави щодо утвердження захисту прав та свобод людини, включаючи право на визнання правосубєктності та право на самовизначення.

Автор через правовий статус Людина проголошуючи та утверджуючи Свою Вільну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою безпосередньо,
увідомляє, беручи до уваги писані для відповідального посадовця на виконання зобов'язань та всіх кого це стосується:

* що "Декларація про державний суверенітет України" є основою для нової Конституції, законів України, включаючи "Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо ...",

* що "виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами" (відповідно до "Акту проголошення незалежності України"), статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобов'язалася виконувати,

* що "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.",

* що "Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.",

* що "Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.",

* що "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.",

* Міжнародний пакт про громадянські та політичні права "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",

* Загальну декларацію прав людини та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, яка акцептована Мужчиною з дарованим йому ім’ям Олександр в частині використання прав Людини, включаючи право на визнання своє правосубєктності відповідно до "кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.",

*Беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та максими права, включаючи:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),

2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),

3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),

4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),

5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),

6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою,

7) nemo plus juris ad alienum transferre potest, quam ispe habet (ніхто не може передати іншому право, якого він сам не має),

8) les fictions naissent de la loi, et non la loi des fictions (вигадки виникають із закону, а не закон із вигадок («персона: маска, яку актор носить на сцені» [Словник Вебстера за 1828], персона є штучним створенням закону та існує як суб'єкт його творця як його володіння),

9) Corpus humanum non recipit aestimationem (Тіло не можна оцінити). Людина має право на повагу до своєї гідності та недоторканність своєї особистості - це означає, що ніхто не має права дискримінувати, торгувати, ображати чи тілесно карати людину, оскільки її тіло не може бути урівняне чи оцінене як різновид власності чи об'єкту торгівлі,

10) Liberum corpus nullam recipit æstimationem (Вільне тіло не можна оцінити). Фраза "Liberum corpus nullam recipit aestimationem" підкреслює важливість визнання та захисту прав людини на недоторканність особистості та свободу, а також її право на самовизначення та рішення щодо власного тіла,

11) Mercis appellatione homines non contineri (Люди не є предметами торгівлі). Цей вислів підкреслює важливість поваги до гідності та особистості людей, та відзначає, що живі люди мають бути розглянуті окремо від матеріальних чи інших об'єктів торгівлі.

12) regula pro lege, si lex deficit (якщо закон порушує закон, переважає максима права)

Автор як основний ціннодавець через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами людини, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі своєї правосвідомості, світогляду та переконань, проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:

1. а) Надати Автору перелік діючих на даний момент часу банківських установ на теренах Чернівецької області, які діяли починаючи з 2001 року по.
б) Надати Автору перелік банківських установ, які діяли на теренах Чернівецької області, починаючи з 2001 року та припинили свою діяльність, з вказанням хто є їх правонаступником.
в) чи є можливість отримати інформацію про можливі відкриті рахунки в банківських установах, не звертаючись безспосередньо до кожної банківської установи?

2) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до Автора з повними правами людини всі фікції та презумпції, які можуть Автору завдати шкоду, включаючи презумпцію добросовісності;

б) застосовувати до Автора з повними правами людини презумпцію приєднання Автора до фікції - фізичної особи (торгового імені) - в протилежному випадку подібні дії трактуватимуться як свідоме введення в оману та свідоме порушення права людини та присяги посадової особи на виконання зобовязань з акцептом надати відшкодування Автору даною посадовою особою;

в) збирати, зберігати, вилучати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам дані Мужчини з дарованим ім'ям Олександр з повними правами людини і персональні дані особи, засновані на Його Родові Імена (що є авторським правом), включаючи транскордонну передачу. Надається виключно дозвіл на одноразове використання імені Автора для виконання Волевиявлення Автора та надання компетентної відповіді виключно уповноваженою посадовою особою, який/яка складав/складала присягу та діє відповідно до неї.

3) Автохтонний Народ в лику Мужчини з дарованим імям Олександр з повними правами людини, який знаходиться на своїй землі та який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,
а) Воліє, щоб на даний час звернення до Автора в листах (на поштових конвертах), включаючи електронні, адресувати так і тільки так: Автору ©:Олександр з Роду М а т в і й: або просто з використанням дарованого імені Автору Олександр, що передбачатиме визнання правосубєктності та дотримання прав людину та принципу верховенства права.

Також Автор увідомляє, що звернення "пане Олександре" в розумінні Автора - це ввічливе звернення до особи чоловічої статі, що Автор заперечує та не акцептує в міру своєї правосвідомості та воліє, щоб відповідь Автору надавалася відповідно до проявленої вище Волі Автора.

б) Відповідь без заявленого правового статусу Людина (зазначеному субєкту права), який прийде Автору, діючого через правовий статус Людина, означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок, порушує честь та гідність людини та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності посадовою особою (та присяги ) - такі листи Автор не акцептує, фіксуючи свідоме порушення права посадовою особою.

4) Згідно Волі Автора виключно відповідальній особі на виконання зобовязань забезпечити реалізацію відповідних прав (право на самовизначення, право на визнання правосубєктності Людини та право на одержання інформації) та реалізувати Волю Авторау відповідності до писаного для вас принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження (Without Prujudice ). Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність та майно. Без обороту на родовий спадок. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без індосаменту. Без авалю. Без цесії. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

З миром, без злоби та упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Істотний Автохтонний Народ в лику Мужчини з дарованим йому імям Олександр, Який знаходиться на тверді - на землі Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань державним службовцем. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.

Право трактування змісту даного Волевиявлення та будь-якої його частини залишається виключно за Автором.

©:Олександр з Роду М а т в і й:. Всі Права Захищені.

Пошта НБУ, Національний банк України

Ваш запит зареєстрований в НБУ № ЗП/900/820 від 26.04.2024.

З повагою

Департамент забезпечення діяльності
Національного банку України
Facebook  X  Flickr  Youtube  Instagram
Telegram  LinkedIn

показати цитоване

Національний банк України

6 Attachments

, / .

³

:
1) , :
*.pdf / ;
*.p7s , / ;
2) http://canbu.bank.gov.ua/verify *.p7s *.pdf

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]