Статистика будівництва

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Юлія, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Шановний Вінницька міська рада,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- ставку (або граничний рзмір) пайової участі у м.Вінниця для житлових та нежитлових будівель.

Дякую!

З повагою,

Юлія

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíà Þ볺!

 

 

Íà  Âàø  çàïèò  â³ä  09.08.2016ð. ïîâ³äîìëÿþ, ùî ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.12.2011ð. ¹ 557 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) âñòàíîâëåí³ â³äñîòêè
âåëè÷èíè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàáóäîâíèê³â ó ðîçâèòêó ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà ïðè çä³éñíåíí³ áóä³âíèöòâà:

-              æèòëîâèõ îᑺêò³â – 4% â³ä çàãàëüíî¿ êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³
áóä³âíèöòâà;

-              íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä – 10% â³ä çàãàëüíî¿
êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà.

 

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                      

²ðèíà ªë³çàðîâà