Статут

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

олександр із Роду матвій

Доброго дня, відповідальний посадовець на виконання зобовязань державний службовець Турчак Іван Миронович, головним завданням якого є утвердження прав та свобод Людини ! До вас в особистій якості направляє Волевиявлення Мужчина для одержання відповіді.

Беручи до уваги статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобовязалася виконувати, Мужчина названий за народженням дарованим ім'ям :Олександр: Батьком (Мужчиною) з ім'ям :Василь з ім'ям по Роду Батька :М а т в і й:, власник, вигодонабувач своїх імен :Олександр :Василь :М а т в і й:, іменований :Олександр Васильович з роду М а т в і й:, через правовий статус Людина, Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою, та беручи до уваги писані для вас статті, зокрема:

Беручи до уваги ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Беручи до уваги ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Беручи до уваги Частину 1 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Беручи до уваги Частину 2 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.

Беручи до уваги ст.4 Закону України «Про інформацію» суб'єктами інформаційних
відносин є:
люди,
громадяни,
фізичні особи; юридичні особи; об'єднання громадян (людей); суб'єкти владних повноважень.

Беручи до уваги, що державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

Під вашу особисту відповідальність, реалізуючи права Людини та Владу безпесередньо та враховуючи, що держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, Мужчина з імям :Олександр :Васильович :з роду М а т в і й: через правовий статус Людина проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо отримання наступної інформації:

1) Надати належним чином завірену фотокопію Положення про Міністерство цифрової трансформації України,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, про яке згадуються в попередній відповіді Автору.

2) Автор нагадує, що категорично заборонено (виходячи з минулих Волевиявлень)

а) застосовувати до мужчини з імям :Олександр :Васильович :з Роду М а т в і й: всі презумпції та фікції;

б)приєднувати мужчину з імям :Олександра :Васильовича :з Роду М а т в і й до фізичної особи;

в) збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам імена :Олександра Васильовича з Роду М а т в і й: і персональні дані осіб, засновані на Його імена, включаючи транскордонну передачу.

3) мужчина з імям :Олександр Васильович з Роду М а т в і й:, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,

а) Зобов’язує та вимагає на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Нього так і тільки так: Мужчині в правовому статусі Людина Олександру Васильовичу з Роду Матвій, що зафіксовано нотаріально !!!;

б) Автор також забороняє, проявляючи Свою Волю відповідно до Конів, звертатися по іншому на даний час. Відповідь без заявленого правового статусу Людина, який прийде Мужчині в правовому статусі Людина означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності державним службовцем та/або посадовою особою, а державний службовець акцептує, що свідомо порушив право на визнання правосубєктності. Такі листи Автор не акцептує, не приймає оферти і зберігатиме як доказ у скоєнні злочину державним службовцем та/або посадовою особою, яка це зробила.

4) Будь-яка відмова у виконанні Волі Мужчини означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, за що дана особа згідна свідомо нести персональну адміністративну та комерційну відповідальність.

5) Прийняти Дане Волевиявлення протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді.

6) Також Автор Мужчина проявляє Волю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводдить в оману Мужчину , протягом 5 (п'яти) днів повинен надати компетентний державний службовець, який несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Автором даного запиту, зокрема за порушення Його прав відповідно до міжнародних договорів.

Автор нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони Автор не відповідає.

Право трактування змісту Волевиявлення Автора ( Мужчини іменованого :Олександр :Васильович :з роду Матвій:, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина) залишається виключно за Автором.

Честь, Совіть та Гідність маю. Мужчина, який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентним державним службовцем через правовий статус Людина.

Автор : мужчина з імям :Олександр :Васильович :з роду М а т в і й:

олександр із Роду матвій

Доброго дня, відповідальний посадовець на виконання зобовязань державний службовець Турчак Іван Миронович, головним завданням якого є утвердження прав та свобод Людини ! До вас в особистій якості направляє Волевиявлення Мужчина для одержання уточнення.

Беручи до уваги, що сайт zakon.rada.gov.ua носить інформаційний характер, Автор проявляє Волю щодо уточнення запиту, а саме:

Надати належним чином завірену фотокопію оригіналу документу Положення про Міністерство цифрової трансформації України,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, де зазначені підписи відповідальних сторін та печатки, що надає документу юридичну силу.

Автор Мужчина проявляє Волю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводдить в оману Мужчину , протягом 5 (п'яти) днів повинен надати компетентний державний службовець.

Будь-яка відмова у виконанні Волі Мужчини означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, за що дана особа згідна свідомо нести персональну адміністративну та комерційну відповідальність.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора. Без обороту на власність. Без права регресу. По боргах і зобов'язаннях персони Автор не відповідає.

Право трактування змісту Волевиявлення Автора ( Мужчини іменованого :Олександр :Васильович :з роду Матвій:, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина) залишається виключно за Автором.

Честь, Совіть та Гідність маю. Мужчина, який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентним державним службовцем через правовий статус Людина.

Автор : мужчина з імям :Олександр :Васильович :з роду М а т в і й:

Міністерство цифрової трансформації України

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти

олександр із Роду матвій

Доброго дня, відповідальний посадовець на виконання зобовязань державний службовець Турчак Іван Миронович, головним завданням якого є утвердження прав та свобод Людини ! До вас в особистій якості направляє Волевиявлення Мужчина для одержання уточнення.

Беручи до уваги, що сайт zakon.rada.gov.ua носить інформаційний характер, Автор проявляє Волю щодо уточнення запиту, а саме:

Надати належним чином завірену фотокопію оригіналу документу Положення про Міністерство цифрової трансформації України,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, де зазначені підписи відповідальних сторін та печатки, що надає документу юридичну силу.

Автор Мужчина проявляє Волю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводдить в оману Мужчину , протягом 5 (п'яти) днів повинен надати компетентний державний службовець.

Будь-яка відмова у виконанні Волі Мужчини означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, за що дана особа згідна свідомо нести персональну адміністративну та комерційну відповідальність.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на Автора. Без обороту на власність. Без права регресу. По боргах і зобов'язаннях персони Автор не відповідає.

Право трактування змісту Волевиявлення Автора ( Мужчини іменованого :Олександр :Васильович :з роду Матвій:, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина) залишається виключно за Автором.

Честь, Совіть та Гідність маю. Мужчина, який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентним державним службовцем через правовий статус Людина.

Автор : мужчина з імям :Олександр :з роду М а т в і й:

Вітаю!

Ваш  запит  зареєстровано  за  номером 1014 (з) від  07.10.2022

 

From: thedigital, hello <[Міністерство цифрової трансформації України request email]>
Sent: Friday, October 7, 2022 1:18 PM
To: zapyt <[email address]>
Subject: Fwd: Інформаційний запит - Статут

 

 

показати цитоване

2 Attachments

[FOI #104236 email]

 

21 2022 . 17-22/405

 

!

 

, ̳ ̳ 13.10.2022 1/10-7-906-2022, ().

 

: 16 .

 

 

䳿

̳

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]