Структура міської ради

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Лебедівна Зоряна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Лебедівна Зоряна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію про контакти(ПІБ/електронна пошта/телефон):

1) Голови та заступників міської ради,

2) Секретаря міської ради,

3) Голів фракцій міської ради,

4) Голови, заступника та секретаря комісії у справах сім’ї,

5) Депутатів-членів комісії у справах сім’ї;

6) Керівника "Прес-служби" міської ради.
З повагою,

Лебедівна Зоряна

media4, Одеська міська рада

1 Attachment

Одесский городской совет , Одеська міська рада

2 Attachments

На Ваш інформаційний запит від 12.05.2017р. № ЗПИ-367 надаємо запитувану
інформацію відповідно до компетенції (додається).

 

___________________________

З повагою,

Департамент з організації роботи

Одеської міської ради

тел.: 779-13-14

факс.: 779-13-34

 

Одесский городской совет , Одеська міська рада

2 Attachments

Одесский городской совет , Одеська міська рада

1 Attachment

Одесский городской совет , Одеська міська рада

Äîäàòêîâî äî ðàí³øå íàä³ñëàíî¿ â³äïîâ³ä³ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ó Îäåñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³ VII ñêëèêàííàÿ  äåïóòàòñüêà êîì³ñ³ÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ íå
óòâîðþâàëàñü.

 

___________________________

Ç ïîâàãîþ,

Äåïàðòàìåíò ç îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè

Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

òåë.: 779-13-14

ôàêñ.: 779-13-34

 

Одесский городской совет , Одеська міська рада

1 Attachment

На Ваш інформаційний запит від 12.05.2017р. № ЗПИ-367 надаємо запитувану
інформацію відповідно до компетенції (додається).

 

___________________________

З повагою,

Департамент з організації роботи

Одеської міської ради

тел.: 779-13-14

факс.: 779-13-34

 

Одесский городской совет , Одеська міська рада

1 Attachment

 

 

На Ваш інформаційний запит від 12.05.2017р. № ЗПИ-367 надаємо запитувану
інформацію відповідно до компетенції (додається).

 

___________________________

З повагою,

Департамент з організації роботи

Одеської міської ради

тел.: 779-13-14

факс.: 779-13-34

 

Одесский городской совет , Одеська міська рада

1 Attachment

На Ваш інформаційний запит від 12.05.2017р. № ЗПИ-367 надаємо запитувану
інформацію відповідно до компетенції (додається).

 

 

______________________________

С уважением,

Департамент по организации работы

Одесского городского совета

тел.: 779-13-14

факс.: 779-13-34