Установчі документи

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви олександр із Роду матвій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
олександр із Роду матвій

Доброго дня!
Мужчина (Народ) з ім'ям Олександр через правовий статус Людина, маючи запитання для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє дане Волевиявлення для одержання інформації відповідальному посадовцю на виконання зобов'язань, головним завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини.

Беручи до уваги писану для відповідального посадовця на виконання зобов'язань та всіх кого це стосується статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобов'язалася виконувати,

Мужчина названий за народженням дарованим ім'ям Олександр: Батьком (Мужчиною) з ім'ям :Василь з ім'ям по Роду Батька :М а т в і й: (nunc pro tunc), через правовий статус людина, Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою безпосередньо, та беручи до уваги писані для вас статті, включаючи:

Беручи до уваги "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."

Беручи до уваги "Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України."

Беручи до уваги "Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства."

Беручи до уваги, "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору."

Беручи до уваги міжнародні документи про права людини (Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Загальну декларацію прав людини, яка акцептована Мужчиною з ім’ям :Олександр: для своєї людини), де записано, що "кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності."

Беручи до уваги Міжнародний пакт про громадянські та політичні права "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",

Беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та максими права:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),

Мужчина, який є Народ, основний кредитор системи (ціннодавець), через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі Своєї правосвідомості, Проголошує та Утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:
1) Надати наступну розгорнуту інформацію:
а) Надати установчі документи, в тому числі протоколи/рішення загальних зборів територіальної громади міста Чернівці про утворення органу місцевого самоврядування Чернівецька міська рада відповідно до " територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності". У випадку відсутності протоколів/рішення загальних зборів територіальної громади міста Чернівці про утворення органу місцевого самоврядування Чернівецька міська рада заначити даний факт.

2) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до Мужчини з ім'ям :Олександр з повними правами людини всі презумпції та фікції;

б) приєднувати Мужчину з ім'ям :Олександр з повними правами людини до фікції - фізичної особи (торгового імені) - в протилежному випадку подібні дії трактуватимуться як шахрайство, приниження честі та гідності та порушення права на визнання правосубєктності людини відповідно до міжнародних договорів; Автор забороняє застосовувати презумпції, включаючи приєднання людини до фізичної особи через слово "вважається", Цивільного кодексу, так як вони не регулють відносини при отриманні інформації.

в) збирати, зберігати, вилучати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам дані Мужчини з ім'ям :Олександр і персональні дані особи, засновані на Його Родові Імена (що є авторським правом), включаючи транскордонну передачу. Надається виключно дозвіл на одноразове використання даних для виконання Волевиявлення Автора та надання компетентної відповіді виключно уповноваженою посадовою особою, який дотримується принципу верховенства права та діє відповідно до неї і готовий нести особисту адміністративну та комерційну відповідальність за порушення прав людини. Такі листи Автор не акцептує та не приймає оферти та зберігає як доказ порушення права людини.

3) Мужчина з імям :Олександр, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,
а) Зобов’язує на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Автора так і тільки так: Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр. Також Звернення "пане Олександре" в розумінні Автора - це ввічливе звернення до особи чоловічої статі, що Автор заперечує та не акцептує в міру своєї правосвідомості та воліє, щоб відповідь Автору надавалася Мужчині в правовому статусі людина з ім'ям Олександр. Ввічливе звернення супроводжувати словом "Олександр" без слова "шановний" згідно Волі Автора.

4) Це дійсне Волевиявлення (правочин) Мужчини прийняти належним чином протоколом. Автор зазначає, що дане Волевиявлення не є зверненням - Автор користується своїм невід'ємним правом на одержання інформації через правовий статус людина, яке (право) щодо його реалізації зазначене в міжнародних договорах (для інформації посадовим особам).

5) Отже, Мужчина з ім'ям :Олександр :з Роду М а т в і й: через правовий статус Людина, перед якою держава відповідає та є зобов'язаною стороною, беручи до уваги писані для вас міжнародні договори та Конституцію України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР), Проявляє та Утверджує Волю щодо:
а) виконати Волю Автора та надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) надати конструктивну відповідь, яка не вводить в оману Мужчину, протягом 5 (п'яти) робочих днів з повним усвідомленням, що компетентна особа несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Мужчиною з ім'ям :Олександр .
в) відповідальному посадовцю на виконання зобовязань забезпечити реалізацію відповідного права у відповідності до писаного для вас принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.

Також Автор нагадує, що а) Все государственные (и не государственные) служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без цесії. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником. Без акцепту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Без авалювання. Без індосаменту. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Волевиявлення залишається виключно за Автором.

Автор вірить в конструктивну комунікацію. З миром, без злоби та упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Мужчина (Народ) з духом душою тілом, Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю по праву кредитора системи до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань державним службовцем. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції, основний кредитор: Мужчина з імям :Олександр.

Відділ звернень,

2 Attachments

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поспішай зареєструвати найкоротшу поштову адресу @i.ua
https://mail.i.ua/reg - і отримай 1Gb для зберігання листів