Відомості про державного службовця

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви олександр із Роду матвій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
олександр із Роду матвій

Доброго дня!
Мужчина (Народ) з ім'ям :Олександр через правовий статус Людина, маючи запитання для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє дане Волевиявлення для одержання інформації відповідальному посадовцю на виконання зобов'язань виключно державному службовцю , головним завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини.

Беручи до уваги писану для відповідального посадовця на виконання зобов'язань та всіх кого це стосується статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобов'язалася виконувати,

Мужчина названий за народженням дарованим ім'ям :Олександр: Батьком (Мужчиною) з ім'ям :Василь з ім'ям по Роду Батька :М а т в і й: (nunc pro tunc), через правовий статус людина, Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою безпосередньо, та беручи до уваги писані для вас статті, включаючи:

Беручи до уваги "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."

Беручи до уваги "Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України."

Беручи до уваги "Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства."

Беручи до уваги, "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору."

Беручи до уваги міжнародні документи про права людини (Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Загальну декларацію прав людини, яка акцептована Мужчиною з ім’ям :Олександр: для своєї людини), де записано, що "кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності."

Беручи до уваги Міжнародний пакт про громадянські та політичні права "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",

Беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та максими права:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),

Мужчина, який є Народ, основний кредитор системи (ціннодавець), через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі Своєї правосвідомості, Проголошує та Утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:
1. а) Беручи до уваги, що Автор вбачає особою Кучерко Володимир Ігорович порушення виконання "ЗАКОН УКРАЇНИ Про виконавче провадження", Автор воліє знати чи Кучерко Володимир Ігорович є державним службовцем, працюючи в "Перший відділ державної виконавчої служби у місті Чернівці Західного міжрегіо­нального управління Міністерства юстиції"?
б) Якщо Кучерко Володимир Ігорович є державним службовцем, надати інформацію коли він складав присягу державного службовця, який в нього ранг та категорія державного службовця?
Після вияснення правової ситуації буде надано інформація для проведення службового розслідування.

2) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до Мужчини з ім'ям :Олександр всі презумпції та фікції;

б) приєднувати Мужчину з ім'ям :Олександр до фікції - фізичної особи (торгового імені) - в протилежному випадку подібні дії трактуватимуться як шахрайство, приниження честі та гідності та порушення права на визнання правосубєктності людини відповідно до міжнародних договорів; Автор забороняє застосовувати презумпції, включаючи приєднання людини до фізичної особи через слово "вважається", Цивільного кодексу, так як вони не регулють відносини при отриманні інформації.

в) збирати, зберігати, вилучати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам дані Мужчини з ім'ям :Олександр і персональні дані особи, засновані на Його Родові Імена (що є авторським правом), включаючи транскордонну передачу. Надається виключно дозвіл на одноразове використання даних для виконання Волевиявлення Автора та надання компетентної відповіді виключно державним службовцем та/або посадовою особою на викрнання зобовязань, який дотримується принципу верховенства права та діє відповідно до неї і готовий нести особисту адміністративну та комерційну відповідальність за порушення прав людини. Такі листи Автор не акцептує та не приймає оферти та зберігає як доказ порушення права людини.

3) Мужчина з імям :Олександр, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,
а) Зобов’язує на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Автора так і тільки так: Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр, як приклад https://dostup.pravda.com.ua/request/105....
Також Звернення "пане Олександре" в розумінні Автора - це ввічливе звернення до особи чоловічої статі, що Автор заперечує та не акцептує в міру своєї правосвідомості та воліє, щоб відповідь Автору надавалася Мужчині в правовому статусі людина з ім'ям Олександр. Ввічливе звернення супроводжувати словом "Олександр" без слова "шановний" згідно Волі Автора.

4) Це дійсне Волевиявлення (правочин) Мужчини прийняти належним чином протоколом. Автор зазначає, що дане Волевиявлення не є зверненням - Автор користується своїм невід'ємним правом на одержання інформації через правовий статус людина, яке (право) щодо його реалізації зазначене в міжнародних договорах (для інформації посадовим особам).

5) Отже, Мужчина з ім'ям :Олександр :з Роду М а т в і й: через правовий статус Людина, перед якою держава відповідає та є зобов'язаною стороною, беручи до уваги писані для вас міжнародні договори та Конституцію України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР), Проявляє та Утверджує Волю щодо:
а) виконати Волю Автора та надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) надати конструктивну відповідь, яка не вводить в оману Мужчину, протягом 5 (п'яти) робочих днів з повним усвідомленням, що компетентна особа несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Мужчиною з ім'ям :Олександр .
в) відповідальному посадовцю на виконання зобовязань забезпечити реалізацію відповідного права у відповідності до писаного для вас принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.

Також Автор нагадує, що а) Все государственные (и не государственные) служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без цесії. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником. Без акцепту. Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Без авалювання. Без індосаменту. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Волевиявлення залишається виключно за Автором.

Автор вірить в конструктивну комунікацію. З миром, без злоби та упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Мужчина (Народ) з духом душою тілом, Який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю по праву кредитора системи до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань державним службовцем. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції, основний кредитор: Мужчина з імям :Олександр.

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Мужчина з імям Олександр з повними та невідчужуваними правами людини (з нотаріальним засвідченням даного факту також) прийняв дану відповідь виключно до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки через дане Увідомлення.

Як раніше Автор писав, Автор вірить в конструктивну комунікацію тепер та в подальшому та дотримання принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави.

Автор для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, беручи до уваги максими права:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),
2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),
3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),
4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),
5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),
6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою,

та беручи до уваги, що:
1) "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",
2) Присягу державного службовця щодо утвердження та захисту прав і свобод людини,
3) "УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №671/2021" в частині "Персональна відповідальність за належне виконання міжнародних договорів України, інших двосторонніх та багатосторонніх документів, з яких випливають права і зобов’язання України, покладається на керівників державних органів, які відповідно до компетенції забезпечують виконання зобов’язань українською стороною та аналізують виконання іншими сторонами їх зобов’язань за такими міжнародними договорами, документами.",

Автор увідомляє наступне:
1) Автор не акцептує відповідь в частині звернення без заявленого правового статусу Людина та згідно своєї Волі, увідомляючи вдруге, забороняє використовувати презумпції приєднання мужчини в правовому статусі Людина до фізичної особи. Автор нагадує що дані дії (включаючи порушення права на визнання правосубєктності) трактуються як нехтування міжнародного законодавства. Автору невідомо, хто чи що таке Матвій О. (Олексій, Оскар, ...), Автору також невідомо хто чи що є Матвій Олександр і відповідно до яких презумпцій він зявився. Будь-яка відповідь із приєднанням державним службовцем у Волевиявленні Мужчини з повними правами людини до фізичної особи означає публічну втрату Мужчиною (народом) довіри до виконавця та підписанта та акцептом проведення службового розслідування щодо порушення прав людини.

Автор проявляє наступну Свою Волю:
а) Надати відповідь чи є Тетяна Швейбиш державним службовцем? Якщо так - надати інформацію щодо дати складання присяги державного службовця, рангу та категорії державного службовця;
б) Надати відповідь чи є Максим КИСЕЛЬОВ державним службовцем? Якщо так - надати інформацію щодо дати складання присяги державного службовця, рангу та категорії державного службовця;
в) У наданні відповіді використовувати ієрархію права, віповідно до якого посилатися впершу чергу на виконання міжнародних договорів;
г) Відповідь на дане Волевиявлення має надати виключно державний службовець, який давав присягу з метою захисту та утвердження прав людини із зверненням з використанням заявленого правового статусу людини: Мужчині з імям Олександр в правовому статусі Людина.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником . Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без авалювання. Без індосаменту. Дане Увідомлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Увідомлення залишається виключно за Автором.

З Миром, без злоби та без упередження. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції.: Мужчина з духом душою тілом з повними невідємними невичерпними та невідчужуваними правами людини з імям :Олександр.

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції,

1 Attachment

--
З повагою,
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Чернівецька область
тел./факс. 55-27-60
тел.55-26-17

Людмила Царик, Міністерство юстиції України

1 Attachment

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Мужчина з імям Олександр з повними та невідчужуваними правами людини (з нотаріальним засвідченням даного факту також) прийняв дану відповідь виключно до умовного ознайомлення з наданням правової оцінки через дане Увідомлення.

Автор отримав відповіді на поставлені запитання та не акцептує відповідь в частині звернення без заявленого правового статусу Людина

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження для Автора та майна, яким Автор володіє та/чи є власником . Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без авалювання. Без індосаменту. Дане Увідомлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

Право трактування змісту даного Увідомлення залишається виключно за Автором.

З Миром, без злоби та без упередження. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.
Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Автор у правильній якості бенефіціара початкової юрисдикції.: Мужчина з духом душою тілом з повними невідємними невичерпними та невідчужуваними правами людини з імям :Олександр.

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції,

1 Attachment

--
З повагою,
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Чернівецька область
тел./факс. 55-27-60
тел.55-26-17