Відомості про заробітну плату працівників ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Ірина Осипенко

Доброго дня!

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акту, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.
Згідно статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб`єктами владних повноважень своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Тож на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Відомості про заробітну плату працівників ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ за 2022 рік (помісячно та із зазначенням складових заробітної плати (оклад, надбавки, премії, матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, інші виплати));
2. Накази про нарахування отримання преміальних тa інших заохочувальних виплат до посадового окладу працівників ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ за 2022 рік.

Пунктом 6 частини першої статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що розпорядники інформації зобов`язані, зокрема, надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об`єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.
При цьому, вказаним Законом визначено види інформації з обмеженим доступом та підстави, за якими розпорядник інформації може обмежити доступ до інформації.
Інформацією з обмеженим доступом є: 1) конфіденційна інформація; 2) таємна інформація; 3) службова інформація (частина перша статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
Зокрема, частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, зокрема, у разі, якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону (пункт 2 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
З огляду на вказане вище відмова у наданні інформації є обґрунтованою, у разі якщо розпорядник у відповіді на запит вказує, якому саме з інтересів загрожує розголошення запитуваної інформації, в чому полягає істотність шкоди цим інтересам від її розголошення, чому шкода від оприлюднення такої інформації переважає право громадськості знати цю інформацію. В іншому випадку, така відмова надати запитувану інформацію є необґрунтованою та такою, що суперечить Закону.
Так, відповідно до частини пятої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Таке положення кореспондується з другим абзацом частини третьої статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», згідно якого не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Таким чином, доступ до інформації щодо володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, про використання, розпорядження бюджетними коштами та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, які отримали ці кошти або майно не може бути обмежено відповідно до закону. Обмеження доступу до такої інформації можливе лише в інтересах національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину з дотриманням частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
З огляду на викладене вище вбачається, що обробка персональних даних таких осіб, зокрема, їх поширення здійснюється відповідно до закону і, відповідно, не вимагає на це згоди суб`єкта персональних даних.
Таким чином, інформація про прізвища, ім`я та по батькові працівників ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, які отримали заробітну плату за рахунок бюджетних коштів, є відкритою, а доступ до неї може бути обмежено лише в інтересах національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину з дотриманням пунктів 2 та 3 частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Наголошую, що відмова надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації». Створення штучних перепон є не тільки порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації», а й може свідчити про корупційну складову (ст.45, 60 Закону України «Про запобігання корупції»).
Звертаю Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, буду змушений звертатись за захистом свого права на інформацію до суду або вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З повагою,

Ірина Осипенко

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, Міністерство внутрішніх справ України

1 Attachment

ДУ ЦІТ МВС України,

2 Attachments

--
З повагою,
Відділ документообігу та організаційної роботи
Державна установа
«Центр інфраструктури та технологій МВС України»
вул. Митрофана Довнар-Запольського, 8
м. Київ,
04116
тел. (044) 363-1618 (вн. 208)

Ірина Осипенко

Шановний пане, Олександре!
Отримала Вашу відповідь на мій запит на публічну інформацію який надійшов до Міністерства внутрішніх справ України 17.02.2023. Хочу наголосити – саме запит не звернення!
Звертаю Вашу увагу на те, що право на інформацію та право на звернення є окремими конституційними правами особи і мають різну юридичну природу. Цим, зокрема, пояснюється те, що порядок реалізації цих прав регулюється двома законами.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.
Суть запиту на інформацію зводиться до прохання надати інформацію, якою володіє розпорядник. Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи). Винятком є ситуація, коли розпорядник не володіє, але повинен був би володіти певною інформацією.
Інші вимоги або прохання (визнати чи підтвердити юридичний статус, поновити порушене право, притягти порушника до відповідальності, надати роз'яснення тощо) повинні розглядатися відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Унаслідок їх розгляду при наданні відповіді на звернення може створюватися нова інформація.
Відповідно до статті 3акону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
В той же час відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Як можна зрозуміти із вищевикладеного мій запит на публічну інформацію щодо заробітої плати працівників ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ за 2022 рік не відноситься до сфери дії Закону України «Про звернення громадян», оскільки не містить жодних пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) чи скарг і має регулюватись Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Відповідно до частини 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
З огляду на це Ваша відмова в наданні відповіді на мій запит на публічну інформацію, що становить суспільний інтерес, є порушенням мого права на інформацію та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Тож враховуючи все вищевикладене, я вимагаю відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати запитувану інформацію (документи) у встановлений цим Законом строк:
1. Відомості про заробітну плату працівників ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ за 2022 рік (помісячно та із зазначенням складових заробітної плати (оклад, надбавки, премії, матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, інші виплати));
2. Накази про нарахування отримання преміальних тa інших заохочувальних виплат до посадового окладу працівників ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ за 2022 рік.
В разі ненадання інформації, безпідставної відмови у задоволенні запиту, наданні недостовірної або неповної інформації, несвоєчасному наданні інформації я відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» буду оскаржувати Ваші рішення, дії та бездіяльність до керівника установи засновника – Міністерства внутрішніх справ України або суду.
Також залишаю за собою право відповідно до Закону України «Про звернення громадян» направити скаргу до Міністерства внутрішніх справ України з метою проведення службового розслідування та з’ясування фактів ненадання інформації, безпідставної відмови у задоволенні запиту керівництвом ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ.

З повагою, Ірина ОСИПЕНКО

ДУ ЦІТ МВС України,

2 Attachments