Веб-сайт

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Елада Сизоненко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Елада Сизоненко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
- інформацію про розробника, який створював веб-сайт
Представництва Президента України в АР Крим (м.Херсон);
- повну варітість розробки веб-сайту Представництва Президента України в АР Крим включно з витратами на придбання програмного забезпечення для розробки офіційного сайту, витрати на дизайн сайту;
- обсяг коштів, які виділені у 2014-2015 роках з державного бюджету на утримання веб-сайту Представництва Президента України в АР Крим.
Прошу також надати сканкопію договору на обслуговування веб-сайту Представництва Президента в АРК за 2014-2015 роки.

З повагою,

Елада Сизоненко

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Å. ÑÈÇÎÍÅÍÊÎ

[1][FOI #10034 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî
äî     § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ïðåäñòàâíèöòâî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â
Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì» Ïðåäñòàâíèöòâî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é
Ðåñïóáë³ö³ Êðèì óòâîðþºòüñÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè.

Çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 02.04.2010 ¹ 504, îñíîâíèìè çàâäàííÿìè
Àäì³í³ñòðàö³¿ º îðãàí³çàö³éíå, ïðàâîâå, êîíñóëüòàòèâíå, ³íôîðìàö³éíå,
åêñïåðòíî-àíàë³òè÷íå òà ³íøå çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
âèçíà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïîâíîâàæåíü.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

            Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî
ëèñòîì â³ä 24.03.2016 ¹ 4551/0/2-16 äî Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

           

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10034 email]

Елада Сизоненко

Доброго дня!

Вибачте, але текст виглядає як набір символів.

З повагою,

Елада Сизоненко

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відкритість,

1 Attachment

 

 

Е.СИЗОНЕНКО

 

 

 

Шановна пані Сизоненко!

 

На Ваш запит від 25 березня 2016 року про надання  інформації щодо
розробника веб-сайту Представництва Президента України в Автономній
Республіці Крим, повної вартості його розроблення, використаних коштів
державного бюджету у 2014-2015 роках на його обслуговування повідомляємо,
що Президент України та Адміністрація Президента України не є
розпорядниками запитуваної Вами інформації.

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» Ваш запит надіслано належному розпоряднику інформації —
Постійному  Представництву Президента України в АР Крим.

Дякуємо за Ваш запит.

 

З повагою

 

 

 

 

         Керівник Головного департаменту

забезпечення доступу до публічної інформації

         Адміністрації Президента
України                                     С.Кондзеля

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

References

Visible links
1. file:///c:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///c:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///c:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml