Виконання рішення ВСУ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви олександр із Роду матвій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
олександр із Роду матвій

Without Prejudice (англійською мовою, яка є міжнародною мовою), що означає Без шкоди для Автора

Доброго дня та Честь маю!

Автор, а саме Автохтонний Народ в лику Мужчини з дарованим ім'ям Олександр роду Русів знаходячись на своїй землі (спираючись на багатовікову історію, включаючи державу Київська Русь) через правовий статус Людина (суб'єкт права), маючи запитання для уточнення інформації, розширення правосвідомості, конструктивного вирішення поточних задач та з метою уникнення шахрайства і введення в оману, в особистій якості направляє дане Волевиявлення для одержання інформації відповідальному посадовцю на виконання зобов'язань виключно державному службовцю для надання відповіді із засвідченням підпису державного службовця, головним завданням якого є захист та утвердження прав і свободи людини.

Автор увідомляє, що вірить в конструктивну і подальшу комунікацію з дотриманням принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця (враховуючи присягу державного службовця) під час виконання завдань і функцій держави щодо утвердження захисту прав та свобод людини, включаючи право на визнання правосубєктності та право на самовизначення.

Автор через правовий статус Людина проголошуючи та утверджуючи Свою Вільну Волю даровану Всевишнім Творцем та керуючись Своєю Владою безпосередньо,
увідомляє, беручи до уваги писані для відповідального посадовця на виконання зобов'язань та всіх кого це стосується:

* що "Декларація про державний суверенітет України" є основою для нової Конституції, законів України, включаючи "Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо ...",

* що "виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами" (відповідно до "Акту проголошення незалежності України"), статтю 8 статуту ООН та Міжнародні договори, які Україна зобов'язалася виконувати,

* що "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.",

* що "Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.",

* що "Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.",

* що "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.",

* Міжнародний пакт про громадянські та політичні права "Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.",

* Загальну декларацію прав людини та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, яка акцептована Мужчиною з дарованим йому ім’ям Олександр в частині використання прав Людини, включаючи право на визнання своє правосубєктності відповідно до "кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.",

*Беручи до уваги принцип верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини та максими права, включаючи:
1) quaerere dat sapere quae sunt legalima vere (дослідження - це спосіб дізнатися, що є насправді правда),

2) falsus in uno, falsus in omnibus (неправда в одному, неправда в усьому),

3) quod initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere (те, що не добре з самого початку, не може бути виправлено з часом),

4) talis non est eadem, nam nullum simile est idem (те, що подібне, не одне і те ж),

5) incerta pro nullis habentur (things uncertain are considered as nothing, невизначеність вважаються як ніщо),

6) Той, хто помилився чи введений в оману, не вважається пов'язаний згодою,

7) nemo plus juris ad alienum transferre potest, quam ispe habet (ніхто не може передати іншому право, якого він сам не має),

8) les fictions naissent de la loi, et non la loi des fictions (вигадки виникають із закону, а не закон із вигадок («персона: маска, яку актор носить на сцені» [Словник Вебстера за 1828], персона є штучним створенням закону та існує як суб'єкт його творця як його володіння),

9) Corpus humanum non recipit aestimationem (Тіло не можна оцінити). Людина має право на повагу до своєї гідності та недоторканність своєї особистості - це означає, що ніхто не має права дискримінувати, торгувати, ображати чи тілесно карати людину, оскільки її тіло не може бути урівняне чи оцінене як різновид власності чи об'єкту торгівлі,

10) Liberum corpus nullam recipit æstimationem (Вільне тіло не можна оцінити). Фраза "Liberum corpus nullam recipit aestimationem" підкреслює важливість визнання та захисту прав людини на недоторканність особистості та свободу, а також її право на самовизначення та рішення щодо власного тіла,

11) Mercis appellatione homines non contineri (Люди не є предметами торгівлі). Цей вислів підкреслює важливість поваги до гідності та особистості людей, та відзначає, що живі люди мають бути розглянуті окремо від матеріальних чи інших об'єктів торгівлі.

12) regula pro lege, si lex deficit (якщо закон порушує закон, переважає максима права)

Автор як основний ціннодавець через правовий статус Людина з повними невід'ємними правами та свободами людини, які є невідчужуваними і непорушними і не є вичерпними, виходячи зі своєї правосвідомості, світогляду та переконань, проголошує та утверджує наступну Свою Волю щодо виконання наступних дій:

1. Беручи до уваги рішення Верховного Суду України №21-26а13 [від 28 березня 2013 року] із зазначенням, що "... то із Державного реєстру підлягає виключенню вся інформація про таку особу, а не лише її ідентифікаційний номер ...", Автор Воліє знати:
а) яким чином реалізується виконання рішення Верховного Суду України №21-26а13 [від 28 березня 2013 року] у випадку відмови від прийняття ідентифікаційного номера для особи/торгового імені, держателем якої є людина ?

2) Проявляючи та Утверджуючи Свою Волю Автор категорично забороняє:
а) застосовувати до Автора з повними правами людини всі фікції та презумпції, які можуть Автору завдати шкоду, включаючи презумпцію добросовісності зі сторони того хто відповідає;

б) застосовувати до Автора з повними правами людини презумпцію приєднання Автора до фікції - фізичної особи (торгового імені) - в протилежному випадку подібні дії трактуватимуться як свідоме введення в оману та свідоме порушення права людини та присяги державного службовця з акцептом надати відшкодування Автору;

в) збирати, зберігати, вилучати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам дані Мужчини з дарованим ім'ям Олександр з повними правами людини і персональні дані особи, засновані на Його Родові Імена (що є авторським правом), включаючи транскордонну передачу. Надається виключно дозвіл на одноразове використання імені Автора для виконання Волевиявлення Автора та надання компетентної відповіді виключно державним службовцем, який складав присягу та діє відповідно до неї.

3) Народ в лику мужчини з дарованим імям Олександр з повними правами людини, який знаходиться на своїй землі та який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,
а) Воліє, щоб на даний час звернення до Автора в листах (на поштових конвертах), включаючи електронні, адресувати так і тільки так: Автору Мужчині в правовому статусі Людина з ім'ям Олександр або просто з використанням дарованого імені Автору Олександр, що передбачатиме визнання правосубєктності та виконання присяги державним службовцем.

Також Автор увідомляє, що звернення "пане Олександре" в розумінні Автора - це ввічливе звернення до особи чоловічої статі, що Автор заперечує та не акцептує в міру своєї правосвідомості та воліє, щоб відповідь Автору надавалася відповідно до проявленої вище Волі Автора.

б) Відповідь без заявленого правового статусу Людина (зазначеному субєкту права), який прийде Автору, діючого через правовий статус Людина, означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок, порушує честь та гідність людини та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності посадовою особою державним службовцем (та присяги державного службовця) - такі листи Автор не акцептує, фіксуючи свідоме порушення права.

4) Згідно Волі Автора виключно відповідальній особі на виконання зобовязань державному службовцю забезпечити реалізацію відповідних прав (право на визнання правосубєктності Людини та право на одержання інформації) та реалізувати Волю Автора (підписант має бути державним службовецем, який складав державну присягу) у відповідності до писаного для вас принципу верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини.

Автор залишає за собою всі майнові та інші права і повноваження, які надані Творцем від народження, не відмовляючись від них ніколи. Без шкоди та упередження (Without Prujudice ). Без обороту на Автора та Його Рід. Без обороту на власність. Без обороту на родовий спадок. Без права регресу. Автор по боргах і зобов'язаннях персони не відповідає. Без індосаменту. Без авалю. Без цесії. Дане Волевиявлення не є конклюдентною дією та/або підтвердженням щодо передачі прав та свобод чи заключення договору, умови якого Автору не відомі.

З миром, без злоби та упередження. Честь, Розум, Совість та Гідність Маю. Істотний Автохтонний Народ в лику Мужчини з дарованим йому імям Олександр, Який знаходиться на тверді - на землі Своїх Предків та Який Проявив і Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина до виконання професійних дій компетентною особою на виконання зобов'язань державним службовцем. Дозвіл у Автора має бути запитаний по всіх питаннях приватного життя, де мають місце взаємні інтереси.

Без акцепту P.D.S.C.

Право трактування змісту даного Волевиявлення та будь-якої його частини залишається виключно за Автором.

©:Олександр з Роду М а т в і й:. Всі Права Захищені.

answer, Державна податкова служба України

1 Attachment

 

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

 

Електронна адреса: [email address], з якої надійшов Вам лист з ДПС,

не є зворотнім зв’язком, тому звернення та запити на інформацію на
зазначену електронну адресу не приймаються, оскільки вказана електронна
адреса використовується виключно для відправлення вихідної кореспонденції
за зверненнями громадян та запитів на інформацію.

 

Звернення громадян необхідно надсилати на електронну адресу:
[1][email address],

 

запити на отримання публічної інформації – на електронну адресу:
[2][Державна податкова служба України request email].

 

Зазначена інформація розміщена на вебпорталі ДПС у розділі «Контакти» →

«Контакти для подання усних та електронних звернень громадян»
([3]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...)
та «Контакти для подання запитів на отримання публічної інформації»
([4]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...).

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Державна податкова служба України request email]
3. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...
4. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...