Втрата, вихід, позбавлення громадянства Української РСР/Союзу РСР

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Василь, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Заявляючи та реалізуючи Свої права Людини в статусі Людина за народженням Я Живий Чоловік: Василь з Роду: Чепіга©, Людина з Правами, Основний Кредитор, Власник, Розпорядник і Вигодонабувач усіх імен персон(осіб) та біометричних даних громадянина (Союзу РСР/УРСР ) республіки Україна - Чепіги Василя Олександровича повідомляю про наступне!
Згідно міжнародного законодавства з прав людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) в яких вказано, що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.
В ст. 3 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (254к/96-ВР) (імперативний припис) зазначено «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.»
На виконання і дотримання правових засад визначених Конституцією України (254к/96-ВР) (імперативний припис), законами України "Про інформацію" (2657-12), та іншими нормативно-правовими актами, керуючись положеннями частини другої статті 34. Конституції України (254к/96-ВР) (імперативний припис), згідно якої кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір ({Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}), користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:
Вимагаю надати наступну інформацію
(завірені належним чином фотокопії оригіналів документів):
1. Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Української РСР, Верховної Ради Союзу РСР :
- про вихід Чепіги Василя Олександровича з громадянства Союзу РСР / Української РСР;
- про втрату Чепігою Василем Олександровичем громадянства Союзу РСР / Української РСР;
- про позбавлення Чепіги Василя Олександровича громадянства Союзу РСР / Української РСР; за період часу з 1991 року по 2022р.
Право трактування змісту Мого Волевиявлення Людини з Правами (Людина в статусі Людина) залишаю виключно за Собою.
2. Реалізуючи Свої права Людини , зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Василю: Олександровичу: з Роду Чепіга©, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше, та забороняю понижати Мій статус.
3. Всі утворені з використанням Моєї Людини власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передачу третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.
4. Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вихідного документу, з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті, та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Василя:Олександровича:з Роду Чепіга© про це повідомити.
5. Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобов’язань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.
Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепту. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу.
З повагою,

Суб’єкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, Людина з Правами, основний кредитор, : Василь-Олександрович :з Роду Чепіга©

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

1 Attachment

Доброго дня!
Дякую за відповідь на запит від 28 Листопада 2022 року.
Але, на превеликий жаль, у відповіді не на всі питання були дані чіткі відповіді.
До того ж пункт 4 вимоги «Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вихідного документу, з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті, та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Василя:Олександровича:з Роду Чепіга© про це повідомити.» - не був виконаний!

Тож, заявляючи та реалізуючи Свої права Людини в статусі Людина за народженням Я Живий Чоловік: Василь з Роду: Чепіга©, Людина з Правами, Основний Кредитор, Власник, Розпорядник і Вигодонабувач усіх імен персон(осіб) та біометричних даних громадянина (Союзу РСР/УРСР ) республіки Україна - Чепіги Василя Олександровича повідомляю про наступне!

На виконання і дотримання правових засад визначених Конституцією України (254к/96-ВР) (імперативний припис), законами України "Про інформацію" (2657-12), та іншими нормативно-правовими актами, керуючись положеннями частини другої статті 34. Конституції України (254к/96-ВР) (імперативний припис), згідно якої кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір ({Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}), користуючись правом звертатись до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, я Людина с статусі Людина - Живий Чоловік, який володіє повною політичною правосуб’єктністю і разом з іншими свідомими українцями, що народились на Землі Українській становлять Народ, який і є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, здійснюючи владу безпосередньо:
Вимагаю надати наступну інформацію (завірені належним чином фотокопії оригіналів документів) на питання, що наведені нижче:
1. В другому абзацу відповіді було зазначено:
«Постановою Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року № 1427-XII "Про проголошення незалежності України" Україну проголошено незалежною демократичною державою та встановлено, що з моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки.»
Але, у документі
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427...
«АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»
вказано зокрема таке:
«проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - УКРАЇНИ.»
Згідно правил українського правопису розміщених на офіційному порталі https://mon.gov.ua/storage/app/media/zag...
зокрема вказано:
§ 50. п.6. «Назви держав пишемо з великої букви. Якщо назва держави чи автономної республіки складається з кількох слів, то всі слова пишемо з великої букви: Автонóмна Респóбліка Крим, Арáбська Респóбліка Єгèпет, Китáйська Нарóдна Респóбліка, Князíвство Монáко, Королíвство Бахрéйн, Респóбліка Болгáрія, Респóбліка Корéя, Румóнія, Соціалістèчна Респóбліка В’єтнáм, Сполóчені Штáти Амéрики, Угóрщина, Украї́- на, Францóзька Респóбліка. Примітка.»
§ 61 п.2. Складноскорочені назви, утворені з початкових (ініціальних) букв, пишемо великими буквами: ООН, ГЕС, ЮНЕСКО, АРК, МАГАТЕ, АТС, КНР.
Отож, вважаю вкрай необхідним отримати від компетентних фахівців юридичної особи ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ пояснення!
- Яке юридичне (чи інше) значення вкладено в термін «УКРАЇНА» (всі літери великі) - у даному випадку?
2. У абзаці 5 відповіді вказується на те, що: «Статтею 9 Закону України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 року визначено, що всі громадяни Союзу РСР, які на момент проголошення незалежності України постійно проживали на території України, є громадянами України.»
В абзацах 6,7 згадується, що: «Статтею 2 Закону України "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 року було визначено належність до громадянства України.»

В обох вищезгаданих Законах України, а також у ПОСТАНОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26 червня 1992 року № 2503-XII (поточна редакція) термін «громадянин України» вказується згідно правил українського правопису.
Зокрема в розділі 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ п.6 вказано: «6. У верхній частині лицьового боку обкладинки зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного герба України, під ним - напис "Паспорт".
На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі - зображення
Державного прапора України, нижче - напис "Паспорт громадянина
України". »
Але в паспорті зразка 1994 року, так само як і в паспорті у формі картки прописано інакше!
А саме: «УКРАЇНА» замість «Україна», та
«ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» замість "Паспорт громадянина України"
Отож, як свідома Людина вимагаю надати вичерпні пояснення!
- З якою метою була зроблена ця підміна?
- Випадково, чи ні?
- Які вчиняються дії щоб виправити ці помилки?

3. По пункту 1 відповіді.
Чи втратили громадяни Української РСР/Союзу РСР громадянство Української РСР/Союзу РСР, якщо Конституція Союзу РСР і Української РСР не були визнані такими, що втратили чинність?
Чи відповідає нормам міжнародного права зміна громадянства людини без її на те свободної волі?
4. По пункту 2 відповіді.
- Надайте інформацію, розширене трактування у якому значенні вжито, у даному випадку, термін «особа»?
5. § 141 Українського правопису стверджує наступне: « Українські прізвища передаємо на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Березíвський, Біловéрхий, Ведмéдів, Зáєць, Кривонíс, Миколáєнко, Олександрóвич, Олексíєнко, Швець.»
Згідно п.4 ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України» від 26 червня 1992р. № 2503-XII
«Мови паспорта визначаються частиною першою статті 13
Закону України "Про засади державної мовної політики"
( 5029-17 ). Запис прізвища та імені (по батькові) виконується
згідно із статтею 28 Закону України "Про засади державної мовної
політики" ( 5029-17 ).»
Отож, вимагаю надати відповідь!
- По якій причині підпис відповідальної особи, в даному випаду - Керівник Управління Наталія АДАМОВИЧ не відповідає вимогам чинного законодавства та правилам українського правопису?
Який юридичний (чи інший) зміст закладено в написання прізвища великими літерами?
6. І останнє! Якщо Апарат Верховної Ради України не володіє інформацією про згадані у запиті від 28 листопада 2022р. рішення, то по якій причині не було виконано вимоги п.3 статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації"?
Реалізуючи Свої права Людини, зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Василю: Олександровичу: з Роду Чепіга©, Людині з Правами, Людині в статусі Людина і ніяк інакше, та забороняю понижати Мій статус.
ЗАБОРОНЯЮ та відхиляю всі існуючі презумпції, припущення, очікування, в тому числі презумпцію недієздатності, презумпцію вини, презумпцію довірчого управління, презумпцію добросовісності.
ЗАБОРОНЯЮ обробляти персональні дані які складаються з персональних даних людини та громадянина, для дій, які не входять до ваших повноважень або до дій що знаходяться за рамками цього правочину, а також використовувати, збирати, змінювати, адаптувати, копіювати, розповсюджувати персональні дані з метою передачі їх третім особам, а також для цілей ст..29 вашого закону України про персональні дані, передачу персональних даних іноземним суб’єктам, без моєї на те згоди.
Вимагаю повідомити письмово щодо фіксації даної ЗАБОРОНИ.
Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вихідного документу, з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надати по суті, та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк. У випадку якщо не володієте інформацією, направити даний запит до Розпорядника Інформації і Мене : Василя:Олександровича:з Роду Чепіга© про це повідомити.
Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобов’язань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.
Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепту. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу.
З повагою,

Людина в правовому Василь по батькові Олександрович
статусі Людина, за іменем Роду Чепіга©
Автор основний кредитор

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

Відповідно до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 08.02.2021 р. № 19:
1. Приймання службової кореспонденції, що надходить до Верховної Ради України, у тому числі до її органів та Апарату, народних депутатів України здійснюється структурним підрозділом з документального забезпечення засобами поштового зв'язку та/або через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ).
2. Звернення у паперовій формі подаються до Верховної Ради України:
1) засобами поштового зв’язку;
2) безпосередньо на особистому прийомі у приймальні Верховної Ради України;
3) через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства;
4) через скриньку "Для звернень громадян", розміщену у приймальні Верховної Ради України за адресою вул. Банкова, 6-8.
Звернення в електронній формі (далі – електронне звернення), надіслане на адресу Верховної Ради України, приймається централізовано структурним підрозділом з питань звернень громадян шляхом заповнення громадянином електронної форми на веб-порталі "Електронний кабінет громадянина" офіційного веб-сайту Верховної Ради України.
Застосування кваліфікованого електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Електронне звернення без кваліфікованого електронного підпису надсилається у вигляді сканованого або фотографованого письмового звернення з підписом заявника із зазначенням дати.
3. Запит на інформацію подається на вибір запитувача в усній або письмовій формі (засобами поштового зв’язку, факсом, телефоном, електронною поштою (централізовано на єдину електронну адресу запитів на інформацію Апарату [Верховна Рада України request email]), шляхом заповнення електронної форми запиту на інформацію, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, через СЕВ ОВВ).

Апарат Верховної Ради України

показати цитоване

Доброго дня!

Заявляючи та реалізуючи Свої права Людини в статусі Людина за народженням Я Живий Чоловік: Василь з Роду: Чепіга©, Людина з Правами, Основний Кредитор, Власник, Розпорядник і Вигодонабувач усіх імен персон(осіб) та біометричних даних громадянина (Союзу РСР/УРСР ) республіки Україна - Чепіги Василя Олександровича щодо вашої відповіді від 16 Грудня 2022 роу хотів би зазначити наступне!

На мій запит від 28 листопада 2022 року АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ надав мені відповідь
https://dostup.pravda.com.ua/request/106...
Її якість і форма мене - свідому Людину, що належить до народу, який згідно 5 статті вашого ж імперативного припису Документ 254к/96-ВР є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні!
Зокрема в цьому документі сказано наступне:
"Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."
У цьому ж документі - в статті 40 вказано:"
Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк."
Як ви можете переконатись - жодних обмежень щодо звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ не передбачає! З тексту даної статті випливає лише те, що вона не зобов'язує приймати звернення працівників приватних підприємств і установ!

Виходячи з вищевикладеного вимагаю надати пояснення!
- Чи слід розуміти вашу відмову у наданні інформації, що АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ не є державним органом влади???
Також нагадаю, що будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобов’язань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та оскверняє гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.
Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепту. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу.

З повагою,

Суб’єкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, Людина з Правами, основний кредитор, : Василь-Олександрович :з Роду Чепіга©